Miten oppiminen voidaan organisoida osaksi projektimuotoista aluekehittämistä?

Ruralian juuri ilmestyneessä raportissa hanketta lähestytään poikkeuksellisesti oppimisen näkökulmasta. Esimerkkitapauksena on alueellisesti laaja kehittämishanke, jonka kautta tarkastellaan kehittämiseen liittyvien teoreettisten ajatusten soveltamista käytäntöön. Kirjoittajat osallistuvat keskusteluun siitä, millä tavoin oppiminen voitaisiin nivoa maaseudun paikkaperustaiseen kehittämistoimintaan ja kehittämispolitiikkaan.

Aluekehittämistä toteutetaan kaikkialla maailmassa hankkeiden muodossa. Hankkeet ovat keskeinen osa julkisen vallan ohjelmaperusteista rahoituksen ohjausta. Tarkasteltavan hankkeen tarkoituksena oli löytää ratkaisuja pienten maaseutukuntien kuntataajamien ja kirkonkylien kehittämiseen ja niiden elinvoiman luomiseen. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2020. Se oli Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien välinen yhteishanke, joka rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Toteuttajina olivat Mäntyharjun, Heinäveden, Liperin, Valtimon (nykyisin osa Nurmesta), Tervon ja Keiteleen kunnat. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, jonka kanssa tutkimuksellisesta osuudesta vastasi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Yksittäisten toimenpiteiden ja kuntakohtaisten ideoiden ja ratkaisujen sijaan raportissa keskitytään projektimuotoisen kehittämisen muotoihin ja toimintatavallisiin (sosiaalisiin) innovaatioihin: miten pienet maaseutukunnat voisivat tehdä kehittämistoiminnastaan vaikuttavampaa verkostomaisesti toimien? Esitetyn esimerkin mukaan pienissä maaseutukunnissa voitaisiin yhteistoiminnan kautta löytää kaivattuja lisäresursseja sekä etsiä tehokkaammin ja lopulta myös löytää todennäköisemmin ratkaisuja monitahoisiin elinvoimakysymyksiin. Keskeisin johtopäätös on, että maaseututaajamien elinvoima syntyy paikkaperustaisesti ja uudistuu ylipaikallisessa vuorovaikutuksessa.

Torsti Hyyryläinen, Manu Rantanen, Päivi Pylkkänen, Petri Kahila, Pasi Saukkonen ja Pekka Hytinkoski: KUNNAT MONIPAIKKAISESSA KEHITTÄMISHANKKEESSA – TOIMINTATUTKIMUKSELLINEN LÄHESTYMISTAPA OPPIMISEN ORGANISOIMISEEN. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 203.

Lisätietoja:
Manu Rantanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Puh. 044 525 5890

manu.rantanen@helsinki.fi

Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Puh. 044 308 5322

torsti.hyyrylainen@helsinki.fi