Kunnat kestävyysmurroksen keskellä – millaisten tekijöiden varaan kestävyyssiirtymän voi rakentaa?

Maaseudun kunnissa tarvitaan keinoja edistää vihreää ja digitaalista siirtymää. Sopivia keinoja kartoitetaan kansainvälisesti.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen, puhtaan energian tuotanto ja energiankäytön tehokkuuden parantaminen ovat globaaleja haasteita, joihin tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Euroopan Unioni (EU) pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin kiihdyttämällä vihreää ja digitaalista siirtymää.

INNOCAP-hankkeessa keskitytään muun muassa tämän kaksoissiirtymän mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin EU:n pohjoisilla ja syrjäisillä seuduilla. Vihreä siirtymä liittyy esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkuuden edistämiseen. Digitaalisella siirtymällä tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden käyttöä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi esimerkiksi tekoälyn, esineiden internetin ja pilvipalveluiden avulla. Vihreä ja digitaalinen siirtymä eivät vain tue toisiaan, vaan niiden yhtäaikainen edistäminen on välttämätöntä kestävyyssiirtymässä.

Kaksoissiirtymän menestyksekkään hyödyntämisen kuvataan tuottavan kestävämmän ja resurssitehokkaamman tulevaisuuden. Sen sijaan on epäselvää, miten kaksoissiirtymä pitäisi toteuttaa alueellisesti parhaalla tavalla. Tietoa tarvitaan erityisesti päätöksenteon tueksi.

INNOCAP-hankkeessa tarkastellaan kaksoissiirtymän edellytysten alueellisia eroja. Kunnat eroavat monin tavoin toisistaan ja niillä on erilaista osaamista ja resursseja. Siten myös kuntien haasteet ja mahdollisuudet vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamisessa poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi kaupunkialueiden tarpeet ja resurssit poikkeavat maaseutumaisista alueista.

Hankkeessa selvitetään, miten eri kunnissa ja alueilla voidaan parhaiten edistää vihreää ja digitaalista siirtymää sekä millaisten tekijöiden varaan kestävyyssiirtymä kannattaa rakentaa. Tarkastelussa hyödynnetään paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä kaksoissiirtymän alueellisten edellytysten hahmottamisessa.

INNOCAP on kansainvälinen hanke, jonka hankepartnereita ovat Donegalin kunta, Västernorrlandin kuntaliitto (Kommunförbundet Västernorrland), the European Regions Network for the Application of Communications Technology (ERNACT) - verkosto, Galwayn yliopisto ja Etelä-Islannin kuntaliitto (Association of Municipalities of South Iceland SASS). Hanke päättyy vuoden 2025 joulukuussa. Hankkeen rahoitus on Euroopan unionin koheesiopolitiikkaan kuuluvasta Interreg Northern Periphery and Arctic (Interreg NPA) -ohjelmasta.

Lisätietoja