Yrittäjyys maaseudulla

Yritystoiminnalla on merkittävä vaikutus maaseudun elinvoimaisuuteen ja paikallisyhteisöjen muutoskestävyyteen. Tutkimme monitieteisesti niitä erityispiirteitä, jotka liittyvät yrittäjyyden edellytyksiin ja yritystoiminnan toimintaympäristöihin maaseudulla. Keskiössä ovat kysymykset yrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista sekä ratkaisujen kehittäminen yritystoiminnan edistämiseksi.

Tarkastelemme maaseudun yrittäjyyden mahdollisuuksia ja haasteita yritystoiminnan ja sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen sekä eri toimialojen kautta. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä yhteisöllisyys luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja edistävät sen juurtumista maaseudulle.

Pääoman ja henkilöstöresurssien niukkuus puolestaan asettavat maaseudun yrittäjyydelle usein reunaehtoja. Pohdimme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yritystoiminnan edellytyksiä maaseudulla sekä yritysten että paikallisyhteisön näkökulmasta. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota erilaisten organisoitumismuotojen moninaisuuden merkitykseen ja rooliin maaseudun kehittämisessä ja elävöittämisessä. Esimerkiksi yhteisöomisteinen yritystoiminta, osuustoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys juurtuvat voimakkaasti paikallisyhteisöihin.

Nostamme tutkimuksen keskiöön myös yritysten väliset liikesuhteet, yritysten innovaatiotoiminnan sekä uusien markkinoiden ja jakelukanavien löytämisen ja hyödyntämisen. Tutkimus vahvistaa erityisesti ruokajärjestelmien ja bio- ja kiertotalouden teemoja tuomalla näkökulmia liiketoiminnan mahdollisuuksista ja rajoitteista.