Vapaa-ajan asuminen tutkimuskohteena

Ruralia-instituutti toteuttaa yhteistyössä tutkimus- ja kehittämiskumppaniensa kanssa vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden tutkimusta Etelä-Savossa, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen ryt­mit, pai­kat ja asia­kas­ryh­mät (MOPA)

onipaikkaisten asukkaiden palveluihin ja tuotteisiin liittyvän kysynnän ja yritysten tarjonnan kohtaamisessa on haasteita mm. kysynnän kausittaisuuden ja muuttumisen sekä tiedottamisen kohdentumisen vuoksi. Monipaikkaisuus on keskeinen tekijä erityisesti Etelä-Savon elinvoiman kehitykselle, sillä vapaa-ajan asukkaiden määrä on täällä valtakunnallisesti suhteellisesti suurinta ja jo nyt vapaa-ajan asukkaiden yksityisen kulutuksen arvo on 157 milj. e/v. Vapaa-ajan asunnoilla tehtävän etätyön määrä on kasvanut nopeasti mm. pandemian takia. Perinteiset tilastointimenetelmät eivät tunnista monipaikkaisen asumisen erilaisia muotoja ja sen nopeita muutoksia, joten tarvitaan tarkempaa tietoa yritysten palvelumuotoilun tarpeisiin. Sähkönkäyttötietojen kautta voidaan näistä asioista saada tietoa uudella tavalla.

Hankkeessa toteutetaan Suur-Savon Sähkö Oy:n sähkönkäyttöaineistoa hyödyntävä selvitys, jonka tuloksena saadaan tietoa monipaikkaisen asumisen ajallisista rytmeistä, asukas- ja asiakasryhmistä ja alueellisista eroista sekä muutostrendeistä Etelä-Savon monipaikkaisessa asumisessa. Tulokset kootaan raportiksi, ja tietoa sekä suosituksia elinkeinoelämälle levitetään avoimen ja vuorovaikutteisen webinaarin avulla yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Digital Geography Lab:in kanssa. Rahoittajana on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Hankeaika 01/03/2021 → 30/06/2022
Hanke HYn tutkimusportalissa

Hankkeen päätutkijana toimi tutkijatohtori Janika Raun.

Materiaalit

Janika Raun, Manu Rantanen, Olle Järv, Pasi Okkonen, Iivari Laaksonen ja Torsti Hyyryläinen. (2022). Monipaikkaisen asumisen rytmit Etelä-Savossa – Sähkönkulutustiedot vapaa-ajanasuntojen käytön analysoinnissa. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 222.

Janika Raun, Olle Järv, Pasi Okkonen, Manu Rantanen, Torsti Hyyryläinen, Toni Ryynänen ja Tuuli Toivonen. (2022). New avenues for second home tourism research using big data: prospects and challenges. Current Issues in Tourism.

Monipaikkaisen asumisen rytmit Etelä-Savossa -webinaarin 13.10.2022 tallenne.

Ete­lä-Savo mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jäk­si

Ruralia-instituutti toteutti hankkeessa syksyllä 2019 kyselyn 20 kunnan 2000 vapaa-ajan asukkaalle yhteistyössä Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences kanssa. Kyselyn aiheena on vapaa-ajan asukkaiden erilaiset roolit, joissa he toimivat mökkikuntien paikallisen kehityksen hyväksi.

Maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi, niin aluekehityksen kuin vapaa-ajanasukkaiden näkökulmasta.

Monipaikkaista asumista koskeva julkinen keskustelu on vilkastunut viime aikoina. Etelä-Savossa monipaikkaisuuden muodoista vapaa-ajan asuminen on keskeinen elinvoimaan, aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä. Tavoitteena on luoda vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden vuorovaikutuksella vastaamaan vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös vahvistaa maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta.

Ruralia-institutti vastaa hankkeen tutkimusosiosta, jossa selvitetään vapaa-ajanasukkaiden mökkipaikkasuhdetta ja sen muutoksia sekä siihen liittyvää vapaa-ajanasukkaiden halukkuutta toimia mökkeilyalueensa kehittäjinä. Tähän liittyen kehitetään digitaalista vuorovaikutusta Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen avulla yhteistyössä päätoteuttajan kanssa, ja sovelluksen avulla kerätään myös tutkimustietoa. Uusi tieto tukee hankkeen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi järjestetään yhdessä päätoteuttajan kanssa vuorovaikutuksellisia Laiturilla-foorumeita ja -seminaari tukemaan eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä edistämään tiedon levittämistä ja oppimista. Selvitetään ja analysoidaan kansainvälisiä vapaa-ajan asumisen yhteistyöasetelmia sekä verkostoidutaan kansainvälisesti.

Tutustu Laiturilla-sivustoon.

Hanketta rahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) sekä Mikkelin kaupunki. Hallinnoijana Mikkelin  kehitysyhtiö Miksei Oy, hankekumppanina lisäksi Savonlinnan hankekehitys Oy.

Hankeaika 1.9.2019 – 31.12.2021

Materiaalit

Manu Rantanen ja Tuula Pihkala (toim.): Aika lähteä mökille – Kestävän vapaa-ajan asumisen kehittäminen Etelä-Savossa. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 217.

Ete­lä-Savo kes­tä­vän va­paa-ajan asu­mi­sen yk­kö­sa­lu­ee­na

Hanke jatkaa ja syventää Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hankkeessa tehtyä työtä. Hankkeen tutkimusosiossa hankittiin tietoa eri toimijaryhmien näkemyksistä Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden kehittämiseen. Haastatteluja ja kyselyjä tehtiin mm. kuntien, yritysten ja  kolmannen sektorin toimijoille. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta vapaa-ajan asumisen talousvaikutuksilla on suuri merkitys alueella, joten toteutettiin selvitys vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisista vaikutuksista ja mökkeilyn mahdollisten muutosten vaikutuksesta aluetalouteen. Vapaa-ajan asumisen erilaistuminen edellyttäisi nykyistä monimuotoisempien suunnittelu- ja osallistumiskäytäntöjen kehittämistä. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä prosessia, tavoitteiden kirkastamista, yhteisiä foorumeja ja resurssien oikeaa kohdentamista, jossa erilaisia tavoitteita nivotaan yhteen. Tähän on vastattu Laiturilla -foorumeita ja -seminaareja järjestämällä. Ne ovat koonneet eri tahoja keskustelemaan vapaa-ajanasumiseen liittyvistä kysymyksistä. Aloitettiin myös Mökkilaiturilla-mobiiliapplikaation käyttökokeilu.

Hankeaika 2017 - 2019

Materiaalit

Susanna Kujala, Outi Hakala, Hannu Törmä, Manu Rantanen, Adam Czarnecki ja Torsti Hyyryläinen. Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 2018. Raportteja 187.

Manu Rantanen, Tuula Pihkala, Torsti Hyyryläinen ja Susanna Kujala (toim.). Kohti dialogia - Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 2019. Raportteja 198.

Raportti Mökkilaiturilla-sovelluksen vastauksista