Aluetalousvaikutusten arvioinnit Suomessa

Tietoa suomalaisesta aluetaloudellisten vaikutusten arviointityöstä on koottu tälle sivulle. Koontien avulla voidaan havaita aiheet, joissa on tarvetta toimenpiteille, asioiden esiin nostamiselle ja toimijoiden väliselle keskustelulle. Samalla voidaan tunnistaa uusia työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Sivua ylläpitää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.
1. Aluetalouden tietokortit

Alla oleviin tietokortteihin on koostettu aiemmin toteutettujen selvitysten keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset. Tietokorttien tarkoituksena on tuoda julkaisujen tärkeimmät havainnot esiin siten, että eri teemojen aluetaloudelliset vaikutusten kirjo on nopeasti hahmotettavissa.

Tietokorteissa käsitellyissä selvityksissä on pohdittu maaseuduille tärkeitä aiheita tuoden esiin uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Mukaan on valittu pääosin selvityksiä, joissa on tuotu esiin aluetaloudellisia vaikutuksia määrällisillä mittareilla.

Aluetaloudelliset vaikutukset riippuvat muun muassa alueiden talouden rakenteista sekä tarkastelun kohteena olevien muutosten toteutustavasta ja laajuudesta. Siksi yleisesti pätevien vaikuttavuuslukujen esittäminen ei ole mahdollista. Yksittäisten kohteiden vaikutusarvioihin tutustumalla voi kuitenkin hahmottaa vaikutusten mahdollista suuruusluokkaa muissakin kohteissa.

"Yleistä aluetalousvaikutuksista" -tietokortissa käsitellään vaikutusarviointien lähtökohtia ja selitetään joitakin keskeisiä käsitteitä. On suositeltavaa tutustua tähän tietokorttiin ennen kuin perehdyt eri teemoista (esim. ruoka) laadittuihin kortteihin.

2. Julkaisuluettelo

Suomessa toteutetut aluetalousvaikutusten arvioinnit ovat kootusti saatavilla julkaisuluettelosta, joka aukeaa tästä linkistä erilliselle sivulle (Power BI).

Julkaisuluettelo sisältää teemojen ja alueiden perusteella suodatettavissa olevat julkaisutiedot sekä johdattaa alkuperäisten julkaisujen äärelle.

Puuttuuko julkaisusi luettelosta? Ilmoita tiedot E-lomakkeella.

Löysitkö luettelosta muuta korjattavaa? Ota meihin yhteyttä:
Susanna Kujala, susanna.kujala@helsinki.fi, tai Outi Hakala, outi.hakala@helsinki.fi.

3. Kysely tietotarpeista

Kyselyiden avulla on selvitetty tietotarpeita liittyen eri toimintojen ja muutosten aluetaloudellisiin vaikutuksiin. 

Ensimmäinen lyhyt kysely lähetettiin lokakuussa 2023 laajasti maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja hyvinvointialueiden edustajille eri puolilla Suomea. Kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan täältä (PDF).

Vastaava kysely lähetettiin huhtikuussa 2024 myös kuntapäättäjille eri puolilla Suomea. Kyselyn tuloksiin voit tutustua täältä (PDF).

4. Aluetaloustutkijoiden verkosto

Aluetalousverkosto perustettiin keväällä 2023 ja sen tavoitteena on muun muassa välittää tietoa sekä auttaa tarttumaan teemoihin, joiden tutkimusta on tarpeen lisätä päätöksenteon tueksi.

Aluetaloustutkijoiden verkostoon ovat tervetulleita kaikki tutkijat, jotka tutkivat enemmän tai vähemmän, määrällisesti tai laadullisesti, erilaisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Jos haluat liittyä aluetalousverkostoon tai olet muuten kiinnostunut verkoston toiminnasta, ota yhteyttä Susanna Kujalaan tai Outi Hakalaan.

5. TUUMA-verkosto ja aluetaloustyö

Tällä sivulla kuvatut toimenpiteet sisältyvät TUUMA-verkoston toimintaan.

TUUMA-verkosto toimii osana maaseutupolitiikan neuvoston MANEn verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. Verkostohanke toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja osallistuu toiminnallaan MANEn tehtävien toteuttamiseen muun muassa tukemalla päättäjiä tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Lisätietoja TUUMAsta löydät maaseutupolitiikan verkkosivuilta.

TUUMAn yleisiin tavoitteisiin lukeutuu maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Alueen elinvoiman yhtenä kuvaajana toimii aluetalouden kehitys. Yrityskentässä ilmenevät sekä arvoketjuissa tapahtuvat muutokset näkyvät myös aluetalouden mittareissa. Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseen ja sitä kautta aluetalouden vahvistumiseen ja kestävyyteen.

TUUMA-verkosto tuo esiin aluetalousvaikutuksia koontitiedon ja katsausten pohjalta. Tätä toteutamme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Lähtökohtanamme on, että vaikutusten ymmärtäminen auttaa toimijoita tunnistamaan ja tarttumaan maaseudun elinvoimaa vahvistaviin mahdollisuuksiin sekä edistämään tasa-arvoista aluekehitystä.

Yhteystiedot