Tut­ki­mus­jul­kai­su­ja OSMO-hank­kees­ta

OSMOn tutkimusraporteissa esitellään tuloksia OSMOn tilatutkimuksesta ja katsauksia maan kasvukuntoa käsittelevästä kansainvälisestä maan kasvukuntotutkimuksesta.

Raportissa tarkastellaan maan kasvukunnon hoitoa 8 tilakokeen tulosten perusteella vuosina 2015–2018. Raportissa kuvataan lohkoilla aikaansaadut muutokset lähtötilanteen ja lopputilan välillä. Raportissa kootaan yhteen hankkeen aikana saadut tulokset ja selvitetään voiko maan kasvukuntoa kehittää ja mitä kehittäminen vaatii.

Maan kasvukunto on monipuolinen ja vaikeasti mitattava kokonaisuus, joka kattaa biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia osatekijöitä. Se vaikuttaa ratkaisevasti saavutettuihin satotasoihin ja edelleen käytettävien tuotantopanosten hyötysuhteisiin, viljelyn kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Kasvukuntoa voi jokainen nyt selvittää myös omatoimisesti pellolla uuden raportin ohjeiden avulla.

Hyvä kuivatus on pellon kasvukunnon perusta. Kuivatuksessa on yleisesti puutteita. Jos ruokamultakerros vettyy, sato jää heikoksi ja maa on herkkä tiivistymään.
Kuivatuksen puutteiden korjaaminen vaatii systemaattista kehitystyötä. Kuivatuksen tila saadaan selville seuraamalla pohjaveden korkeutta esim lapiolla kaivetuista kuopista ja mittaamalla laskuaukosta tuleva vesimäärä. Kuivatuksen yleiset edellytykset on tarpeen tuntea ja kuivatusjärjestelmien toimintahäiriöt tulee löytää ja korjata

Kipsi on vanhin kaupallinen väkilannoite. Sitä on käytetty rikki- ja kalsiumlannoitteena vuosisatoja. Tutkimustakin siitä löytyy viimeisen 100 vuoden ajalta. Tulosten mukaan kipsi on hyvä maanparannusaine ja rikkilannoite, joka voi kuitenkin aiheuttaa ravinnepuutoksia ja korkeilla käyttömäärillä haitata maan biologista aktiivisuutta.

Viljelymaan mururakenne on tärkeä maan kasvukuntoon ja toimintakykyyn vaikuttaja tekijä. Kestävä mururakenne varmistaa kasvien hyvän kasvun kohtuullisella lannoituksella, lannoituksen hyvän hyötysuhteen, vähäisen eroosion ja vähäiset ravinteiden hävikit vesiin ja ilmaan sekä helpottaa ja varmistaa viljelyä auttaen ehkäisemään ilmastonmuutosta sekä siihen sopeutumista.

Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään – Raportissa esitetään tuloksia 24 koelohkolta, niillä tehdyistä toimenpiteistä sekä mitatuista muutoksista vuosien 2015−2017 välillä. Raportissa esitetään eri lohkoilla havaitut muutokset ja nostetaan esille merkittävimpiä muutoksia lohko kerrallaan. Lisäksi pyritään tuottamaan yhteenvetoa maan kasvukunnon erilaisten kehittämismenetelmien vaikuttavuudesta.

Uusia menetelmiä maasta vapautuvan typen määrän arviointiin -raportissa esitellään kaksi maailmalla viime aikoina yleistynyttä typen vapautumisen arviointimenetelmää, jotka perustuvat maan mikrobiologisen aktiivisuuden ja orgaanisten typpivarantojen määritykseen. Kumpikin menetelmä on viljelijän ulottuvilla, toinen kotimaisessa ja toinen ulkomaisessa viljavuustutkimuksia tekevässä laboratoriossa.

Kasvien ravinnetilan määrittämistä kasvukauden aikana pikamenetelmin selvitetään raportissa:

Kationinvaihtokapasiteetin KVK määritys tarkentaa ja monipuolistaa viljavuustutkimuksen tulosten tulkintaa ja parantaa tulosten hyödyntämistä tilakohtaisessa maanparannuksen ja lannoituksen suunnittelussa.

Rengasraportti sisältää keskeiset asiat renkaiden valinnan tueksi ja esimerkin parempien renkaiden vallinnasta.

Kaikki OSMO-hankkeen hankehenkilöstön kirjoittamat lehtiartikkelit eri lehdissä:

Lue lisää Maan kasvukunnon hoidosta