Oppimateriaalia: Työtavoilla tulosta maitotiloille

Uudenlaisilla työtavoilla ja tiedonvälityksen keinoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla. Uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista välitetään tiloilla työskenteleville palkatuille työntekijöille, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät sekä tilallisille.

Tieto välitetään mm. videoiden avulla usealla kielellä (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi). Videomuodossa oleva tieto tulee olemaan vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä verkossa myös hankeen päättymisen jälkeen (joulukuussa 2018). Hankkeen ohjelmassa on myös ollut kohderyhmän tarpeisiin räätälöityjä seminaareja demopäiviä. Suurin osa tästä seminaari- ja demopäivämateriaalista löytyy hankkeen kotisivulta.

Hankemateriaaliin perustuen on kehitetty kaksi verkkopohjaista osaamistestiä, joilla sekä työntekijät että tilalliset voivat todentaa osaamisensa tasoa. Tarvittaessa osallistujat voivat parantaa osaamistasoa itseopiskelun kautta hyödyntäen hankkeen muuta materiaalia. Kooste hankkeesta, joka esitettiin Yliopistokeskusten työseminaarissa 8. - 9.5.2019, on luettavissa tästä linkistä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Osaa­mis­ta­so­tes­tit / Kunskapstest / Knowledge tests

Työtavoilla tulosta maitotiloille –hankkeessa, joka on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston: Eurooppa investoi maaseutualueisiin rahoittama, on laadittu kahdet osaamistasotestit maitotilaisten apuvälineeksi testata sekä vakituisten työntekijöiden että satunnaisesti töissä olevien tietotaitoa. Osaamistestit löytyvät käännettynä ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Taulukon ensimmäisellä rivillä on 1. tason osaamistesti eri kielillä ja toisella rivillä vastaavasti 2. tason testi.

Osaamistasotesti 1

Osaamistasotesti 2

Två kunskapstest har sammanställts i projektet ”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat” (Työtavoilla tulosta maitotiloille) med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Testen kan användas för kontroll av kunskapsnivån hos både anställda och eget folk. Testen finns på svenska, finska, engelska, estniska och ryska. Alla språkversioner på övre raden är test på nivå 1 och på undre raden i tabellen finns nivå 2.

Kunskapstest 1

Kunskapstest 2

Two knowledge tests were compiled in the project "Working methods for improving the results of dairy farms" (Työtavoilla tulosta maito­tiloille), The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas has financially supported the project. These tests can be used in checking the knowledge level of both employees and family members. The tests are available in English, Finnish, Swedish, Estonian and Russian. The first level is on the top line and the second on the bottom line in the table.

Test level 1

Test level 2

Videos

Esitys: Opetusmaatilan remonttiprojekti

Työtavoilla tulosta maitotiloille - remonttivideot

Johdanto -opetusmaatilasta yrittäjävetoiseksi
navetaksi

Video was not found | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Video was not found | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Muutokset robottipihatossa | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Muutoksia jaloittelutarhassa, ilmastoinnissa, led-valaistuksessa, sorkkahoidossa, separointilaitteistossa ja raatokuvuss | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Umpiosaston ja poikimakarsinoiden muutokset | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Video was not found | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Video was not found | University of Helsinki 

Tutustu hankkeen tiedotusvideoihin:

Vasikan letkutus | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Verinäytteen ottaminen lehmältä | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Kuumeen mittaaminen lehmältä ja vasikalta | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Lypsy | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Lypsyliinojen pesu | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Utaretulehdusnäytteen otto | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Maidon käsittelylaitteiden toiminnan ja pesujen seuranta | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Henkilökohtainen suojaus | Helsingin yliopisto (helsinki.fi) Tässä videossa on käytetty Eläinten terveys ETT ry:n ohjeistuksia tarttuvien tautien ehkäisyyn tilatasolla.

Työskentely navetassa | Helsingin yliopisto (helsinki.fi) Tässä videossa on käytetty Eläinten terveys ETT ry:n ohjeistuksia tarttuvien tautien ehkäisyyn tilatasolla.

Delvo-testi | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Lehmän lääkitseminen pistoksena ja tuubituksena | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Eläinten lastaus | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Vasikan ensihoito | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

 

Presentation: Undervisningsladugårdens ombyggnad till entreprenörsdriven ladugård

Videon om renovering i ladugården

Introduktion till ladugårdens ombyggnad | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Förändringar i mjölkstationen då renoveringen började | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Robotladugård | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Rasthage | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Avdelning för kor i sin och kalvningsbåsen & kviguppfödning | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Utrymmen för kalvar | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Sociala utrymmena och mjölkrummet | University of Helsinki

Bekanta dig med projektets videon:

Sondmatning av kalv | University of Helsinki

Hur man tar ett blodprov av kon | University of Helsinki

Testning av mjölkens celltal | University of Helsinki

Kons och kalvens febermätning | University of Helsinki

Mjölkning | University of Helsinki

Tvätt av juverdukar | University of Helsinki

Mastitprovtagning | University of Helsinki

Funktioner i och tvätt av mjölkningsapparater | University of Helsinki

Rengöring av båsen | University of Helsinki

Personskydd | University of Helsinki Den här videon är baserad på riktlinjer för förebyggande av infektionssjukdomar på gårdsnivå, vilka tagits fram av Djurens hälsa ETT rf.

Arbete i ladugården | University of Helsinki Den här videon är baserad på riktlinjer för förebyggande av infektionssjukdomar på gårdsnivå, vilka tagits fram av Djurens hälsa ETT rf.

Delvo-testet | University of Helsinki 

Medicinering av kon genom injicering och med tub | University of Helsinki

Lastning av djur | University of Helsinki

Skötsel av en nyfödd kalv | University of Helsinki

 

Видеофильмы о переоборудовании коровника

Общие сведения о переоборудовании коровника

Изменения в
доильном
отделении на начальной стадии переоборудования

Автоматизированная молочная ферма

Учебная зона

Зона для
сухостойных и
стельных коров,
а также для
племенных телок

Зона для
телят

Зона для
мытья и переодевания персонала и молочное
помещение

Видео
проекта
ниже:

Кормление
теленка при
помощи зонда

Взятие
крови у
коровы

Определение
количества соматических
клеток в молоке

Измерение температуры
тела коровы

Доение

Стирка
салфеток
для вымени

Пробы для
анализа на
мастит

Порядок
чистки
доильного оборудования

Чистка боксов
для крупного
рогатого
скота

Гигиенические требования
для работника
фермы

Информация в этом видео основана на рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний на уровне ферм, опубликованных Animal Health ETT ((общественная организация).

Работа в
коровнике

Информация в этом видео основана на рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний на уровне ферм, опубликованных Animal Health ETT ((общественная организация).

Тест
«delvotest»

Внутримышечное и
внутрицистернальное
введение лекарс
твенных препаратов
корове

Погрузка
животных

Уход за
новорожденным теленком

Kir­jal­li­set ma­te­ri­aa­lit / Litteraturmaterial / Literature material

Työtavoilla tulosta maitotiloille -hanke TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä 

Työ­ta­voil­la tu­los­ta mai­to­ti­loil­le -hank­keen verk­ko­työ­ka­lut

Esitys 19.5.2019/ Gun Wirtanen

Va­si­koi­den en­si­hoi­to/ Sköt­sel av nyföd­da kav­lar

Vesa Rainio - Vasikoiden ensihoito. Esitys helmikuussa 2018

Tomas Häggvik - Skötsel av nyfödda kavlar. Seminariet hölls i februari 2018
Skötsel av nyfödda kavlar
Kalvskötsel & Hälsokontroll
Kalvsjukdomar
Kalvens immunförsvar
Dräktighet och kalvining

Leh­mien hy­vin­voin­ti ja ha­vain­noin­ti

Katse lehmän hyvinvointiin/ Luomulehti 6/2018

Kryp­tos­po­ri­dioo­si mai­to­ti­loil­la, Kok­ko­la 10.4.2019

Kryptosporidit - hankalia loisia vasikoille ja niiden hoitajille
Tomas Häggvik, el. lääk. lis., Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Tuotantotilojen puhdistus ja desinfiointi kryptosporiditilalla
Olli Ruoho, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Kryp­tos­po­ri­dier, Kar­le­by 10.4.2019

Kryptosporidier - besvbärliga parasiter för kalvar och deras skötare
Tomas Häggvik, vet. med. lic., Mellersta-Österbottens miljöhalsovård

Rengöring och desinficering av gårdens kryptosporidiesmittade produktionsutrymmen
Olli Ruoho, viceverksamhetsledare, ETT rf

Lue lisää aiheesta ETT:N sivuilta: https://www.ett.fi/sisalto/kryptosporidioosi
Läs mera om på ETT rf:s hemsida: https://www.ett.fi/sv/sisalto/kryptosporidios

Sork­ka­hoi­to

Terveet sorkat

Sorkan anatomia

Toiminnallinen sorkkahoito

Sork­ka­sai­rau­det

Pohjoismainen Sorkka-Atlas - sorkkasairaudet sanoin ja kuvin

Tarttuvat sorkkasairaudet 2015 kuvasto

Lue lisää aiheesta ETT ry:n sivuilta:  https://www.ett.fi/sisalto/sorkkaterveys

Lyp­sy­kar­ja­kir­jal­li­suut­ta

Lypsykarjahiehojen kasvatusolosuhteet ja ensikoiden sorkkaterveys suomalaisissa lämpimissä makuuparsipihatoissa
Lisensiaatin tutkielma, Salla Perkkiö Helsingin yliopisto, 2008

Sorkasta asiaa - Pihattolehmien
sorkkasairauksista, sorkkasairauksien ennaltaehkäisy ja hoito

Opinnäytetyö. Jonna Törö, Seinäjoen amk 2010

Kestävä lehmä - Lypsylehmien poiston syyt ja kestävyyden taloudellinen merkitys
Anna-Maija Heikkilä (toim.) 2006

Taloudellisesti optimaalinen tyhjäkausi
Anna-Maija Heikkilä, 2016 Luke

Tarttuvat sorkkasairaudet Suomessa
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Reijo Junni, esitys Iisalmi 11.4.2013

Sorkkahoitotietojen raportointi
Opinnäytetyö, Kristiina Holopainen
Hämeen ammattikorkeakoulu 2013

Sorkkien ja jalkojen terveys
jalostettavina ominaisuuksina

Jukka Pösö, Faba/NAV 2015

Katse lehmän hyvinvointiin Welfare Quality- menetelmällä Brita Suokas, Luomulehti 6/2018

 

Fo­der

Foderproduktion

Klövvård

Friska klövar

Klövens anatomi

Praktisk klövvård

Klöv­diag­no­ser

Nordisk klöv Atlas

Smittomsamma klövsjukdomar i Finland 2015

Läs mera om på ETT rf:s hemsida:  https://www.ett.fi/sv/sisalto/anvisningar-0

Lit­te­ra­tur om mjölk­kor

Handbok för skötare inom mjölkproduktion
Arbetsrutiner och brunstkontroll på stora mjölkgårdar

Växa Sverige 2014

Tryckfördelning under nötkreaturs klövat på betongspaltgov - inverkan av stavbress och spaltvidd
Examensarbete Karl-Henrik Johansson
Sveriges lantbruksuniversitet 2002

Råmjölkskvalitetens betydelse för kalven
Examensarbete, Jenny Sundqvist
Agrolog Yrkeshögskolan Novia 2017

Vilka metoder används för att diasnostisera subkliniksi mastit hos mjölkkor och hur väl fungerar dessa?
Examensarbete, Lisa Gustafsson
Sveriges lantbruksuniversitet 2011

Steget före med sinkorna
Annica Hansson, produktionsrådgivare Hansa Husdjur, Johan Waldner, Distriktsveterinärerna och Svensk Mjölk, 2010

Klövvård och klövhälsa hos mjölkkor
Thomas Manske, Christer Bergsten och Jan Hultgren. 2002

Hur kan kalvningsförlamning förebyggas?
Examensarbete Ida Hansson
Sveriges lantbruksuniversitet

Klövproblem hos mjölkkor
Examensarbete, Anina Råstedt
Agrolog Yrkeshögskolan Novia 2016

Hur mår egentligen klövarna på dina får? Vilka rutiner har du för klövvård i din besättning?
Karin Granström, 2007 

 Klövar Köttrasdjur
Utgiven av: Länsstyrelsen Gävleborg 2006, text: Anna Backlin