Raportti: Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

Peltojen hyvä kuivatus on pellon kasvukunnon perusasia, johon on viime vuosina kiinnitetty liian vähän huomiota. Aihetta on tutkittu runsaasti koti- ja ulkomailla, mutta kuivatuksen puutteet ovat yleisiä. Useimmat Suomen pellot on salaojitettu, mutta ojitusjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon ei ole panostettu ja sateisina kausina monen tilan pellot kärsivät märkyydestä.

Kui­va­tuk­sen puut­teet kas­vu­kun­non puut­tei­den pe­rus­syy

Kasvit tarvitsevat kasvuunsa ilmavaa ja kuohkeaa maata. Jos maan ruokamultakerros vettyy, sato jää heikoksi ja maa on herkkä tiivistymään.

- Kuivatuksen puutteiden korjaaminen vaatii systemaattista kehitystyötä. Kuivatuksen yleiset edellytykset on tarpeen tuntea ja kuivatusjärjestelmien toimintahäiriöt tulee löytää ja korjata, sanoo OSMO-hankkeen yliopistotutkija ja yksi raportin kirjoittaja Tuomas Mattila.

Tähän raporttiin kerättiin tutkimustietoa ja käytännön ohjeita pellon kuivatuksesta kokonaisvaltaisesti. Raportissa käydään läpi kuivatuksen teoriaa ja hyviä käytäntöjä kuivatusjärjestelmien vikojen etsimiseen ja korjaamiseen (mm. laskuaukkojen ja reunaojien huolto, salaojahuuhtelu, tukosten paikannus ja korjaus, lisäsalaojituksen tarpeen arviointi). Raportissa esitetään myös havaintoja OSMO-hankkeen tilatutkimuksen lohkoilta, joilla tutkittiin kasvukunnon puutteiden selvittämisen osana myös salaojituksen toimivuutta ja maan rakenteen parantamista.

Tilatutkimuksen tulosten perusteella kuivatuksen puutteet ovat monella pellolla kasvukunnon puutteiden perussyy. Puutteellisesti kuivatettu pelto tiivistyy, joka heikentää vedenläpäisykykyä ja tiivistyminen edelleen kuivatusta. Ongelmalohkon voidaan sanoa olevan heikkenevän kuivatuksen ja voimistuvan tiivistymisen syöksykierteessä.

- On tunnistettava tapauskohtaisesti, millaisen kuivatuksen kukin peltolohko ja lohkon osa tarvitsevat, korostaa OSMO-hankkeen vetäjä ja raportin toinen kirjoittaja Jukka Rajala.

Maalajin perusteella tehty arvio ei riitä. Maan vedenläpäisykyky tulee selvittää. Pellon vedenläpäisykykyä voidaan selvittää käytännössä parhaiten kaivurikuoppamenetelmällä, jossa kaivinkoneella kaivetun kuopan reunasta maaprofiilia tarkastelemalla saadaan selville maan vedenläpäisykyky aistinvaraisesti arvioiden.

Vedenläpäisykyvystä saadaan myös hyvä kuva tarkkailemalla pohjaveden korkeutta lapiolla kaivetuista kuopista sekä mittaamalla laskuaukosta tulevan virtaaman määrä. Suomalaisessa salaojituksessa pyritään siihen, että laskuaukosta tulisi litra vettä sekunnissa jokaista hehtaaria kohden ja pohjaveden pinta pysyisi 60 cm syvyydessä ojien puolivälissä.

Maan rakenne vaikuttaa suuresti pellon kuivatukseen. Tiivistynyt tai luontaisesti tiivis maa läpäisee vettä erittäin hitaasti. Tämä tulee ottaa huomioon aikaisempaa tarkemmin salaojituksen ojavälejä ja toteutustapaa suunniteltaessa.

Joissain tilanteissa maaperän läpäisevyyden lisääminen on ainoa keino saada kuivatus hyvälle tasolle. Tavanomaisella salaojituksella tai täydennysojituksella ei saada riittävää kuivatustehoa.  Iso-Britanniassa ja Irlannissa on hyviä käytäntöjä tiiviiden savimaiden kuivattamiseksi myyräojituksella ja syväkuohkeutuksella. Näissä varsinaiset salaojat yhdistetään soralla maan pintakerroksiin, joiden läpäisevyyttä parannetaan muutaman vuoden välein toistettavalla myyräojituksella.

Monella pellolla kuivatusongelmat voidaan ratkaista kevyemmin panostamalla nykyisen kuivatusjärjestelmän huoltoon. Reunaojien avauksella, laskuaukkojen huollolla, pinnanmuotoilulla ja maan rakenteen korjauksella sekä viljelykierron muuttamisella voidaan parantaa kuivatusedellytyksiä ilman isoja investointeja. Kuivatuksen kunnostaminen lähtee kuitenkin nykytilanteen kartoituksesta ja ongelmien syiden etsimisestä.

Kuvateksti:
Laskuaukosta tulisi virrata vettä 1 l/sek/ha.

 • Hyvä kuivatus on pellon kasvukunnon perusta
 • Kasvit tarvitsevat kasvuunsa ilmavaa ja kuohkeaa maata
 • Kuivatuksessa on yleisesti puutteita
 • Jos ruokamultakerros vettyy, sato jää heikoksi ja maa on herkkä tiivistymään
 • Kuivatuksen puutteiden korjaaminen vaatii systemaattista kehitystyötä
 • Kuivatuksen tila saadaan selville seuraamalla pohjaveden korkeutta esim lapiolla kaivetuista kuopista ja mittaamalla laskuaukosta tuleva vesimäärä
 • Kuivatuksen yleiset edellytykset on tarpeen tuntea ja kuivatusjärjestelmien toimintahäiriöt tulee löytää ja korjata
 • Raportissa kuivatuksen teoriaa ja hyviä käytäntöjä kuivatusjärjestelmien vikojen etsimiseen ja korjaamiseen (mm. laskuaukkojen ja reunaojien huolto, salaojahuuhtelu, tukosten paikannus ja korjaus, lisäsalaojituksen tarpeen arviointi)
 • On tunnistettava tapauskohtaisesti, millaisen kuivatuksen kukin peltolohko ja lohkon osa tarvitsevat
 • Maan vedenläpäisykyky on tarpeen ottaa huomioon salaojitusta suunniteltaessa
 • Huonosti vettä läpäisevillä mailla veden pääsyä salaojiin tulee nopeuttaa esim.
 • yhdistämällä salaojat soralla maan pintakerroksiin, joiden läpäisevyyttä parannetaan muutaman vuoden välein toistettavalla myyräojituksella

Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan. Tuomas J. Mattila, Jukka Rajala, Heikki Ajosenpää ja Ritva Mynttinen. 2019. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 195. 64 s.

Lisätietoja:
Jukka Rajala, erikoissuunnittelija, OSMO-hankkeen projektipäällikkö
Ruralia-instituutti
Puh. 044 303 2210
Sähköposti: jukka.rajala@helsinki.fi

Tuomas Mattila, yliopistotutkija OSMO-hankkeessa
Ruralia-instituutti
Puh. 040 7432 412
Sähköposti: tuomas.j.mattila@gmail.com

Aiheesta lisää:
Kuivatus kuntoon – kurssiaineistot
-Irlantilaisasiantuntijoiden pitämän kurssin aineistot

Artikkeli Tarkkuusoppia salaojitukseen sateisesta Irlannista

Artikkeli Lohkokohtaista salaojitusta Irlannin malliin. KM 1 2018

Video Maan rakenteen ja vedenläpäisykyvyn arviointi
-Irlantilaistutkijat esittelevät havaintojen tekoa kaivurikuopasta

Video Kasvun haasteita tutkittavilla nurmilohkoilla 

PP-esitys OSMOn tuloksia – Maan rakenne ja kuivatus
-Jukka Rajalan esitys

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukuntoraportteihin ja  -materiaaleihin

Raportti on tuotettu osana OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta ja sen tavoitteena on herättää keskustelua peltojen tuottavuuden kehittämisestä ja tarjota keskustelun pohjaksi laaja tutkimusaineisto ongelmalohkojen tilasta ja eri hoitotoimien vaikutuksesta lohkojen kasvukunnon kehittymiseen.