OSMOn suositukset maan kasvukunnon hoidon kehittämiseksi Suomessa

OSMO-hankkeessa tehtyjen havaintojen pohjalta annetaan tila-, alue- ja valtakunnan tason suositukset, joilla voidaan kehittää maan kasvukunnon hoitoa Suomessa. Tiivistelmä suosituksista julkaistaan tällä sivulla ja sivun alalaidan linkistä löytyy suositukset kokonaisuudessaan.
Tilataso
 • Maan kasvukunto-ongelmat ovat hyvin yleisiä erilaisilla tiloilla, mikä rajoittaa satotasoja ja heikentää tilojen kannattavuutta.
 • Maan kasvukunto-ongelmien korjaamiseksi on ne ensin paikannettava ja tunnistettava. Seurantaa ja havainnointia on syytä lisätä niin fysikaalisen, kemiallisen kuin biologisenkin viljavuuden alueilla hyödyntäen monipuolisesti OSMO-hankkeessa kehitettyjä sekä muita menetelmiä.
 • Kasvukunnon hoidon suunnittelussa on suositeltavaa käyttää OSMO-hankkeessa hyödynnettyä kehittämiskehää: seuranta – määrittäminen – tulkinta – johtopäätökset – suunnittelu – käytännön toteutus – seuranta…
 • Maan kasvukunnon hoidossa tulee pohtia hoitotoimenpiteitä riittävän kattavasti kiinnittäen huomiota erityisesti peltojen kuivatukseen ja maan tiivistymisriskeihin.
 • Maan kasvukuntoa tulee hoitaa tilalla pitkäjänteisesti keskittyen vuosittain muutamien, tilan sen hetkisiin olosuhteisiin sopivimpiin toimenpiteisiin, joilla poistetaan kasvukunto-ongelmien syitä oireiden hoitamisen sijaan.
Aluetaso
 • Maan kasvukunnon hoidon neuvontaa tulisi lisätä sekä neuvojien ja opettajien asiantuntemusta maan kasvukunnon hoidosta edelleen parantaa.
 • Systemaattista ongelmanratkaisua tulisi kehittää sopivalla johtamiskoulutuksella.
 • Maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden hyödyntämistä ja saatavuutta suositellaan edistettäväksi.
 • Urakoitsijoille maan tiivistämisen vähentäminen tavoitteeksi ja kilpailukeinoksi.
Valtakunnan taso
 • Maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueet suositellaan otettavan nykyistä paremmin huomioon eri toimissa, kuten tukiehdot, neuvonta, opetus, tutkimus, ohjelmistojen ja muiden palveluiden kehitys.
 • Osaamista maan kasvukunnon hoidosta tulisi lisätä kaikilla neuvonnan, opetuksen ja hallinnon tasoilla muun muassa demonstraatiotoiminnalla.
 • Tulisi elvyttää paikalliskoetoiminta, jossa ajankohtaisia maan kasvukunto-ongelmia ratkaistaan tilatasolla. Lisäksi tarvitaan kohdennettua tutkimusta useiden erityiskysymysten selvittämiseen.
 • Viljelysuunnitteluohjelmistoja tulisi kehittää sisältämään aina myös maan rakenteen ja sen kehittämisen näkökulma.
 • Salaojitusten suunnitteluun ja tiivistymisriskien välttämiseen sekä sopivien renkaiden valintaan tarvitaan puolueetonta asiantuntevaa opastusta.
 • Eri tukipolitiikan toimenpiteiden tulisi olla sovellettavissa joustavasti eri tiloilla tilojen tarpeet huomioon ottaen ja viljelijöitä kannustaen.
 • Tuki- ja muiden ehtojen tulisi sallia peltojen kunnostustöiden toteuttaminen silloin, kun maat ovat riittävän kuivia ja kestävät raskaan peltoliikenteen.
 • Vihreän kasvipeitteisyyden kestoa tulisi lisätä muun muassa kannustamalla syyskylvöisten ja monivuotisten kasvien sekä maan kunnostusnurmien viljelyyn.
 • Tiedottamista maan kasvukuntoasioista tulee jatkaa aktiivisesti.

Lataa suositukset kokonaisuudessaan:
OSMO-hankkeen suositukset maan kasvukunnon hoidon kehittämiseen Suomessa 29042020

Lähde: OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanke 4.11.2015–31.12.2019. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Loppuraportti 29.4.2020.

Sivun toteutus: Jukka Rajala

Tutustu OSMO-hankkeeseen ja muihin maan kasvukunnon materiaaleihin