Sikahyvä kohtelu maksaa itsensä takaisin tuotoksessa

Tuotantoeläinten tuotosta ja hyvinvointia pyritään edistämään tuotantotiloilla monin eri keinoin ja investoinnein. Tärkein yksittäinen eläinten hyvinvointiin vaikuttava tekijä on kuitenkin tuottaja itse: useissa tutkimuksissa on havaittu, että tuottajan asennoitumisella ja käyttäytymisellä eläimiä kohtaan on merkitystä eläinten hyvinvoinnin ja tuotoksen suhteen.

Miten tuottajan sitten pitäisi asennoitua päästäkseen hyviin tuotostuloksiin?

Kyselytutkimuksella selvitettiin sika- ja lypsykarjatuottajien asenteita tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämistä kohtaan. Tutkimuksen kehyksenä käytettiin sosiaalipsykologista suunnitellun toiminnan teoriaa. Kyselyvastauksista erottui neljä tuottajien tärkeiksi kokemaa tapaa edistää eläinten hyvinvointia (eläinten ulkoiset olosuhteet, terveys, hyvä kohtelu ja tuottajan oma jaksaminen) sekä kaksi tapaa asennoitua hyvinvoinnin edistämiseen yleensä (hyvinvoinnin edistäminen jokaisen tuottajan itsestään selvänä velvollisuutena, sekä hyvinvoinnin edistäminen prioriteettina muiden tavoitteiden edellä).

Asenteiden ja tuotostulosten yhteyttä tarkasteltiin lähemmin sikatuottajien (N = 124) osalta valtakunnallisen POTSI-porsastuotosaineiston avulla, jossa tila- ja eläinkohtaiset sekoittavat tekijät on vakioitu. Tulosten mukaan tuottajien asenteet näkyvät erityisesti herkissä ensipahnueissa: eläinten hyvään kohteluun panostavilla tiloilla porsaita vierotettiin keskimääräistä enemmän. Niin ikään tiloilla, joilla eläinten hyvien ulkoisten olosuhteiden järjestäminen koettiin helpoksi, porsaita kuoli vähemmän ja niitä vierotettiin enemmän. Myös tuottajan oma työssä jaksaminen näkyi tuloksessa: tiloilla, joilla jaksamisesta huolehtiminen koettiin helpoksi, vierotettiin enemmän porsaita ensikkopahnueissa. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä.

Tär­kei­tä auk­to­ri­teet­te­ja

Tuottajille tärkeitä auktoriteetteja olivat kyselytutkimuksen perusteella muun muassa eläinlääkärit, teurastamot sekä jossain määrin tutkijat ja muut asiantuntijat. Teurastamoiden ja maatalousneuvojien auktoriteetiksi kohottaminen oli yhteydessä suurempaan porsaskuolleisuuteen ensipahnueissa porsimisen yhteydessä. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden arvostus kasvatti niin ikään kuolleina syntyneiden porsaiden määrää, mutta laski vierotukseen mennessä kuolleiden määrää ja nosti siten vierotettavien määrää ensipahnueissa sekä kasvatti pahnuekokoa myöhemmissä pahnueissa. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä.

Hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen

Eläinten hyvä kohtelu ja yksilöllinen huomioiminen muun muassa juttelemalla eläimille ja rapsuttelemalla niitä näyttää siis hyödyttävän tuottajaa paremman porsastuotoksen muodossa.

Myös se, kuinka helpoksi tuottaja kokee eläinten ulkoisten olosuhteiden (kuten virikkeiden, riittävän tilan ja mukavan makuualustan) järjestämisen, on yhteydessä parempiin tuotoslukuihin. Koettu helppous ennakoi kyseisen toimenpiteen toteutumista, eli mitä helpommaksi eläinten hyvinvoinnin edistäminen koetaan, sitä todennäköisemmin sitä myös toteutetaan.

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden arvostaminen taas voidaan tulkita yleiseksi myönteiseksi asenteeksi ja kiinnostukseksi uutta tietoa ja oman tuotannonalan edistämistä kohtaan, mikä näkyy positiivisesti tuotostuloksissa.

Eläinten tuotokseen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden verkosto on monisäikeinen, mutta tämänkin tutkimuksen mukaan tuottajan asennoitumisella on merkitystä: avoin ja myönteinen asenne, haasteisiin tarttuminen sekä eläinten yksilöllinen kohtelu maksavat itsensä takaisin parempana tuotoksena.

Lähde:
Tiina Kauppinen, Anna Valros, Kari Mikko Vesala. 2010. Sikahyvä kohtelu maksaa itsensä takaisin tuotoksessa. 2010. ISAE 2010 kongressin posteri.

Kauppinen Tiina ISAE poster 2010
ISAE Kongressi  http://www.isaesweden2010.se/

29.8.2010