Luomunuorikkokasvatus ja luomurehujen riittävyys

Koska EU-tason yhteiset luomunuorikoiden tuotantotapaohjeet eivät ole vielä valmistuneet, on Suomessakin ollut mahdollista kasvattaa kananuorikot luomukanalaan poikkeusehdoin.

Vuoden 2011 loppuun saakka on mahdollista hankkia alle 18 viikon ikäisiä nuorikoita tavanomaisesta tuotannosta edellyttäen, että poikaset ruokitaan luomurehulla ja niiden lääkinnässä noudatetaan luonnonmukaisen tuotannon ohjeita. Lisäksi edellytetään, että luomutuottaja tekee kirjallisen sopimuksen poikaskasvattajan kanssa.

Tuotantoympäristö sen sijaan on voinut olla tavanomainen eikä ulkoilua ole vaadittu. Luomurehut on voinut ostaa tilan ulkopuolelta. Maatilan peltojen ei ole tarvinnut olla luomutuotannossa ja luomunuorikoita on voinut kasvattaa tavanomaisen poikaskasvatuksen rinnalla. Luomumunan-tuottaja on voinut kasvattaa myös itse nuorikkonsa tavanomaisesta tuotannosta hankituista alle kolmen vuorokauden ikäisistä untuvikoista ELY-keskukselta haetulla luvalla.

Sii­pi­kar­ja­lii­ton ky­se­ly

Siipikarjaliitto lähetti postikyselyn kananuorikoiden kasvattajille (32) ja luomumunien tuottajille (29) elokuussa 2011. Kyselyn avulla haluttiin selvittää luomupoikaskasvatuksen tuotantotapamah-dollisuuksia sekä luomurehujen riittävyyttä. Kyselyyn vastasi 16 henkilöä, joista neljällä oli luomu-tuotantoon soveltuvaa poikaskasvatusta ja heistä yhdellä oli myös luomumunantuotantoa. Kyselyn vastausprosentti poikaskasvattajien osalta jäi melko alhaiseksi (5 kasvattajaa, n. 16 %). Luomu-munantuottajista kyselyyn vastasi kaksitoista. Vastausprosentti luomumunantuottajien osalta oli noin 41 %.

Lue kyselyn koko yhteenveto

Holma Ulla: Luomunuorikkokasvatus ja luomurehujen riittävyys – kyselyn tulokset. Siipikarjaliitto 2011

Siipikarjaliiton luomusivut

9.11.2011