Luomuala uskoo kasvuun: Toimiva arvoketju kaipaa lisää luottamusta

Luomumarkkina kasvaa nyt ripeästi ja luomuala uskoo kasvun jatkuvan myös lähivuosina. Toimijat kokevat olevansa hyvin sitoutuneita ketjun kehittämiseen, mutta epäilevät muiden sitoutumista. Luottamusta toimijoiden välille tarvitaan lisää kasvun varmistamiseksi. Nämä tulokset ilmenevät ProLuomun tilaamasta Luomun ketjubarometri- tutkimuksesta.
Kol­man­nes us­koo mark­ki­nan kol­min­ker­tais­tu­van

Tuoreen tutkimuksen, luomun ketjubarometrin, mukaan koko arvoketju, viljelijöistä kauppaan ja ammatti-keittiöihin, uskoo Suomen luomumarkkinan kasvavan lähivuosina. Kaikki vastaajaryhmät uskoivat sekä oman luomutoimintansa että kokonaismarkkinan kasvavan. Uskolle on vahva perusta. Pitkään paikallaan polkenut luomumyynti on vihdoinkin kääntynyt selkeään kasvuun. Kaupan asiantuntija-arvion mukaan luomutuotteiden myynti kasvoi viime syksynä noin 40 % ja oli vuonna noin 163 miljoonaan euroa, mikä vastaa 1,3 prosenttia koko elintarvikemyynnistä. Lähes kolmannes kaikista vastaajista arvioi Suomen luomumarkkinan kolminkertaistuvan, mikä on alan yhteinen tavoite vuoteen 2015 mennessä.

Nä­ke­myk­set tar­peel­li­sis­ta ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta eroa­vat

Vastaajien kokemat esteet markkinan kolmin-kertaistumiselle heijastavat pienen luomumarkkinan ongelmaa. Yhtäältä arvellaan, ettei luomutuotanto pysy kysynnän kasvun vauhdissa ja toisaalta epäillään kuluttajien halukkuutta maksaa tuotteista. Kauppa, valmistajat ja ammattikeittiöt ovat huolestuneimpia siitä, että tuotanto ei pysy kysynnän vahdissa. Viljelijät vuorostaan kokevat luomuun liittyvän byrokratian kaikkein suurimmaksi esteeksi. Tärkeimmät toimenpiteet luomutuotannon ja markkinan kehittymiseksi eroavat vielä enemmän toimijaryhmittäin. Kuluttajien luomutietoisuuden lisääminen saa kaikista toimijaryhmistä merkittävästi kannatusta. Viljelijät kannattavat myös luomuosaamisen parantamista ja valvontajärjestelmän selkeyttämistä, mihin he saavat vahvaa tukea valmistajilta. Kaikkien tärkeimpänä valmistajat kuitenkin pitävät sopimustuotannon lisäämistä. Kaupat ja ammattikeittiöt haluavat lisätä paikallista tuotantoa ja kulutusta ja ammattikeittiöt toivovat luomun arvonlisäveron alentamista.

Oma si­tou­tu­mi­nen vah­vaa – mui­den si­tou­tu­mis­ta epäil­lään

Luomutoimijat ovat nyt vahvasti sitoutuneita luomun pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kaikki vastaajaryh-mät arvioivat sekä oman henkilökohtaisen että oman organisaation sitoutumisen hyväksi. Luomu- ja lähi-ruokatuotteisiin erikoistuneiden myymälöiden sitoutumista ei epäile kukaan, ja valmistajat, kauppa ja ammattikeittiöt pitävät niitä jopa omaa sitoutumistaan vahvempana. Muiden sitoutuminen sen sijaan koe-taan selvästi löyhemmäksi kuin oma tai oman organisaation sitoutuminen. Tämä kielii ketjun toimijoiden heikohkosta luottamuksesta toisiaan kohtaan. Kaikissa vastaajaryhmissä oltiin yhtä mieltä siitä, että poliittisten päättäjien sitoutuminen on heikointa.

Si­dok­set enem­män hen­ki­siä kuin tiuk­ko­ja

Luomutoimijoita sitoo ketjuun ennen kaikkea henkiset asiat, kuten usko luomun hyötyihin ja kysynnän kasvuun sekä luomuketjun jäsenenä koettu ammattiylpeys. Sen sijaan tiukat sidokset, kuten sopimukset, sidosryhmien paine ja parempi hinta eivät houkuttele ja sido toimijoita luomuun. Yhteistyön keskeiseksi ongelmaksi toimijat kokevat riskin ja tuottojen epätasainen jakautumisen. Nämä viestivät siitä, että luomuketjun yhteistyö on vasta alkumetreillä ja luottamusta lisäävät toimet ovat tarpeen. Parhaimmillaan luottamus vähentää tuotteen hintaan lisättyjä ”riskilisiä” ja näin edesauttaa keskeiseksi koetun ongelman, kuluttajien maksuhalukkuuden ratkaisua.

Luomun ketjubarometri-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuarvoketjun toimijoiden (viljelijöiden, valmistajien, kaupan, ammattikeittiöiden ja kehittäjien) näkemyksiä ja käsityksiä luomualan kehityksestä, ketjun toimivuudesta ja alan yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 477 toimijaa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy, suunnitteluun ja tulosten analysointiin osallistui Aspectum Public Oy.

Luomun ketjubarometrit

ProLuomun toiminta

ProLuomun sivut