Varastokirjanpidon ja taseiden kokoaminen luomueläintiloilla

Luomuvalvontaan mukaan tullessa tuottaja sitoutuu tekemään muistiinpanoja tilan toiminnasta luomuehtojen toteutumisen seurantaa varten. Nyt julkaistava lomakepohja helpottaa vaadittavien muistiinpanojen tekemistä.

Tuotantopanosten hankkimisesta ja niiden käytöstä pidettävä kirjanpito on yksi tärkeimmistä luomuvalvonnan seurantavälineistä.  Sadon kertymisestä, sen myynneistä ja muista luovutuksista pidettävä kirjanpito on tilatason seurannan lisäksi tärkeä myös silloin, kun seurataan luomutuotteiden jäljitettävyyttä markkinoilla.

Va­ras­to­kir­jan­pi­don toi­min­ta­ta­van ku­vaus

Varastokirjanpito on keskeinen väline luomutuotteiden jäljitettävyyden osoittamiseksi. Sen lisäksi että varastokirjanpito täyttää tuotantoehtojen vähimmäisvaatimukset, on tavoitteena, että huomioit varastokirjanpidon suunnitellussa ja toteutuksessa oman tilasi tarpeet.

Varastokirjanpidon toimintatavan kuvaus (Ruokavirasto)

Yksi tuo­te, yksi va­ras­to muis­tiin­pa­no­poh­ja

Nyt käyttöösi on julkaistu muistiinpanopohja, tai malli omaa taulukkoa varten, kun teet varastokirjanpitoa, joka sisältää myös taselaskelman. Pohjaan kootaan yksi tuote, jonka määrää ja siirtoja seurataan yhdessä varastossa. Varastoon tuotujen erien ja sieltä poisvietyjen erien erotuksesta muodostuu tase, joka kertoo varastossa olevan tuotteen määrän.

Lataa Lomake varastokirjanpitoa varten (Ruokavirasto)

Lomakkeeseen on tiivistetty luomuvalvonnassa vaaditut asiat.
Ne kannattaa kerrata Eviran eläintuotantoehtojen kohdasta 2.8. Toimijan muistiinpanovelvollisuus ja
Eviran vihosta Yleiset ja kasvintuotannon ehdot kohdasta 13.1. Varastokirjanpito.

Yksi tuo­te, mon­ta va­ras­toa muis­tiin­pa­no­poh­ja

Eviran nettisivuilta löytyy vuonna 2016 uudistettu lomake, johon voidaan koota yhden tuotteen liikkeet useammassa varastopaikassa. Sellainen voi olla esimerkiksi kuivuri, jossa on samaa viljaa useassa eri siilossa.

Sarake ”Tosite” on lomakkeessa mukana muistuttamassa, että viljelijän on varauduttava esittämään tarkastajalle kirjallinen selvitys siitä, mistä varastoon tuotu erä on tullut tilan varastoon.

Tosite on esimerkiksi

  • ostetusta rehuviljasta tai siemenistä saatu kuitti, josta ilmenee, että tuote on luomulaatua
  • toisen luomutilan pellolta korjatusta rehusta viljelijän antama vaatimuksenmukaisuusvakuutus
  • itseviljellyistä tuotteista lohkomuistiinpanot
  • ylivuotiseksi jääneistä tuotteista edellisen vuoden varastokirjanpito, jossa lukee tuotteen taseen loppusumma

Lataa Lomake varastokirjanpitoa varten (Ruokavirasto)

Varastokijanpito lomakepohja (pdf)
Varastokirjanpito laskuri (pdf)

Luo­mue­läin­tuo­tan­non edot ja link­ki Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­kei­siin

Luomutuotanto 2 - Eläintuotannon ehdot 2022- julkaisu, Ruokavirasto

Luomun lomakkeet ja ohjeet. Ruokavirasto