YK:n Global Compact -aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi

Global Compact on Maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuualoite. Se on YK:n alainen, yrityksille suunnattu aloite, johon liittyessä yritys sitoutuu noudattamaan Global Compactin kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta.

Mukana on maailmanlaajuisesti 4 300 yritystä ja noin 1 300 muuta osallistujaa, kuten kansalaisjärjestöjä ja julkisen sektorin toimijoita.

Toiminta perustuu kunkin mukanaolijan vapaaehtoiseen sitoutumiseen ja vuosittaiseen raportointiin esimerkiksi asiakkaille, sijoittajille ja muille osallisille.

Global Compact perustettiin YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta vuonna 2000.

Global Compact -aloitteen periaatteet perustuvat ja ovat täten sopusoinnussa seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:

  • ILO:n työelämän perusperiaatteita ja –oikeuksia koskeva julistus
  • YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus
  • YK:n korruption vastainen yleissopimus

Global Compact -aloitteessa pyydetään yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Global Compact -sivusto

Pohjoismaiden Global Compact -sivusto – myös suomeksi

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta