Sveitsin coop: tekoja sanojen asemesta kestävyyden ja luomun edistämisessä

Sveitsiläinen osuuskauppa COOP on arvioitu maailman kestävimmäksi vähittäiskauppaketjuksi. Coopilla on pitkän tähtäimen kestävän kehityksen strategia. Käytännön toimenpiteet kattavat kauppaketjun kaikki osa-alueet. Yritys korostaa tekoja sanojen asemesta. Tämä yrityksen strategia näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. Myös ketjun mainonta on tämän kestävän linjan mukaista.
Va­lin­ta maa­il­man kes­tä­vim­mäk­si

Riippumaton Oekom-arviointi ja tutkimuslaitos Muenchenistä arvioi kesäkuussa 2011 Sveitsin Coop kauppaketjun maailman kestävimmäksi kauppaketjuksi.

Arviointiasteikkolla D- – A+ Coop sai ainoana kauppaketjuna arvosanan B+.

Coopin vahvuuksia ovat:

 • Monipuolinen ilmastonsuojelustrategia
 • Reilu tavarantoimittajien kohtelu, kuten työntekijöiden oikeudet, työsuhteen turvallisuus ja terveydenhoito
 • Markkinointitoimenpiteet kestävien tuotteiden menekin edistämiseksi
 • Laajat ohjeet ja mittarit koskien kestävää maataloutta
 • Lisääntyvä resurssien käytön tehokkuus; energian ja veden käytön väheneminen myymälöissä neliömetriä kohti
Coo­pin vi­sio ja pää­tee­mat

Visiona on: Yhdessä huipulle.  Tämä kannustaa päivittäin pyrkimään parhaisiin suorituksiin.
Arvot ohjaavat työntekoa: lähellä, monipuolisesti, kannattavasti, innovatiivisesti ja yhteistyössä.

Pääteemoja ovat: Reilu tuotanto ja reilu kauppa, ympäristöystävällinen tuotanto, eläinten hyvinvointi, kalat ja vesiviljelytuotteet, maatalouden raaka-aineet, läpinäkyvyys, puu ja paperi, tekstiilit, pakkaukset, vesi, energia ja ilmasto, jätteet ja kierrätys, ravitsemus ja terveyden edistäminen, yhteisöt, työtekijät.

Il­man bio­di­ver­si­teet­tia ei elä­mää

Esimerkiksi biodiversiteetin hoitoon Coopilla monia toimia.

 • Luomuneuvonnan tukeminen monimuotoisuuden edistämiseksi luomutiloilla
 • FIBL-tutkimushankkeiden tukeminen
 • Luomumaatalouden kehittäminen tropiikissa
 • Uhanalaisten rotujen ja lajikkeiden suojelu
 • Korkearunkoisten hedelmäpuiden suojelu
 • Luomulajikkeiden jalostuksen tukeminen
Te­ko­ja sa­no­jen ase­mes­ta

Coopin käynnistämiä numeroituja tekoja on yrityksen sivuille listattu yli 250 kappaletta. Lisää tulee koko ajan.
Englanninkieliset Coopin sivut kestävyydestä – suppeammat kuin saksankieliset
Tutustu tekoihin kestävyyden hyväksi Coopin saksankielisillä sivuilla.

Seuraavassa joitakin esimerkkejä Sveitsin Coopin teoista kestävyyden hyväksi.

Teko 225 Kon­kreet­ti­set kes­tä­vyys­ta­voit­teet vuo­teen 2023

Teko 225

Coop on asettanut vuonna 2014 kahdeksan kestävyystavoitetta vuodelle 2020. Tavoitteena on tarjota asiakkaille enemmän kestäviä lisäpalveluita ja samalla toimia entistä kestävämmin resurssien hoidossa. Kestävyystavoitteita on kahdeksan ja ne on jaettu vähittäiskaupan, tuotannon ja tukkukaupan osatavoitteisiin. Kestävyyden kehittäminen on ollut Coopilla tärkeä tavoite jo 25 vuoden ajan. Uudet tavoitteet on tarkoitus myös saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

Teko Nr 214 Mil­joo­nain­ves­toin­te­ja ih­mis­ten ja ym­pä­ris­tön hy­väk­si

Teko 214

Coop panostaa määrätietoisesti kestävyyden edistämiseen. Vuodesta 2003 on investoitu yli 150 miljoonaa frangia (eur) kestävyyden edistämiseen. Niihin kuuluvat mm luomututkimuksen tukeminen ja ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien kehittäminen. Kasvihuonekaasujen päästöjen

vähentäminen ja kompensoiminen ja kestävien arvoketjujen kuten Reilun kaupan luomuriisintuotannon kehittäminen Intiassa rakentaminen. Terveellinen ravitsemus sekä uhanalaisten lajikkeiden ja rotujen suojelu. Vuotuinen kestävyysinvestointeihin varattua määrärahaa on nyt nostettu 10 prosentilla 16,5 miljoonaan euroon.

Teko Nr 85 Ta­voit­tee­na hii­li­neut­raa­lius vuon­na 2023

Teko 85

CO2-päästöjen vähentämiseksi vähennetään yrityksen energian käyttöä jatkuvasti ja siirrytään uusiutuvan energian käyttöön. Vuonna 2014 on onnistuttu vähentämään koko ketjun (alihankkijat ja tavarantoimittavat mukana) kasvihuonekaasujen päästöjä 21, 6 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasvujen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna vuoteen 2023 mennessä. Loput päästöt kompensoidaan korkeatasoilla projekteilla. Coop on saanut innovatiivisista suunnitelmistaan Kölnissä EHI-energiatalouden hallinnan palkinnon vuonna 2012.

Kuljetuksissa käytetään polttoaineena jätteistä tehtyä biokaasua, junakuljetuksia sekä kompensaatioprojekteja.

Jakeluautojen katoille on myös asennettu aurinkopaneeleita.

Teko Nr 255 To­maat­tia syö­des­sä si­nun ei tar­vit­se pu­nas­tua

Teko 255

Coopin marokkolaisten hedelmän ja vihannesten toimittajilta vaaditaan sosiaalisen kestävyyden noudattamista BSCI-standardin mukaisesti (Business Sosial Compliance Initiative). Viljelmät ja pakkaamot ovat velvollisia liittymään kolmannen osapuolen suorittamaan valvontaan. Vuodesta 2010 on Marokossa järjestetty useita pyöreän pöydän neuvotteluja hyvien työolojen edistämiseksi. Tästä toiminnasta hyötyvät 4000 työntekijää.

Teko Nr 233 Kes­tä­väs­ti tuo­te­tun soi­jan toi­mi­tuk­set Sveit­siin

Teko 233

Vuonna 2011 Coop perusti Svitsin soija-verkoston. Verkoston tarkoitus on panostaa siihen, että soija viljellään ja markkinoidaan vastuullisesti. Soija-verkostoon kuuluvat kaikki tärkeimmät rehujen valmistajat. Vuoden lopussa jo 80

GMO-vapaata kestävästi tuotettua soijaa

% Sveitsissä käytetystä soijasta oli kestävästi tuotettua. Se tarkoittaa mm., että soija viljellään ilman gm-lajikkeita ja ympäristöystävällisesti. Coopin tavarantoimittajat on velvoitettu käyttämään vain tätä verkosto-statuksen täyttävää soijaa keväästä 2015 lähtien.

Mai­non­ta ker­too teois­ta kes­tä­vyy­den hy­väk­si

Mainonnassa on siirrytty tyhjien sanojen asemesta kertomaan teoista kestävyyden hyväksi.
Mainokset ovat nyt kertomuksia/videoita teoista eikä vain sanoja.

Katso TV-mainoksia ja mainosjulisteita, joissa Coop kertoo teoista kestävyyden hyväksi

Luo­mu kes­tä­vyy­den ve­tu­ri ruo­ka­kau­pas­sa

Sveitsiläiset ostavat luomua eniten maailmassa.
Sveitsin Coop panostaa luomuun, luomun kehittämiseen ja markkinointiin omalla luomumerkillä
Coop Naturaplan Rakkaudesta luontoon  -tuotemerkillä

Lue lisää suomeksi Sveitsin Coopin luomun markkinoinnista ja kehittämisestä:

Lähiluomua omalta alueelta tuoreena

Coop: Todistukset rakkaudesta välittävät viestiä luomusta

Kuuntele ja katso Coopin suursuosion saanut Rakkauslaulu äiti luonnolle

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta