Saksalaistutkimus: Kasvihuonekaasujen päästöt luomussa viidennestä pienemmät

Luomutilat ovat tavanomaisia tiloja energiatehokkaampia ja tuottavat vähemmän pinta-alaa kohti laskettuja CO2-päästöjä. Luomutilat tuottavat kasvihuonekaasuja viidennestä vähemmän tuoteyksikköä kohti kuin tavanomaiset tilat. Tämä tulos on saatu Saksassa tehdyssä nelivuotisessa tutkimuksessa, jossa mukana oli 40 luomutilaa ja 40 tavanomaista tilaa. Tutkimus tehtiin neljän yliopiston yhteistyönä.
Tutkimus käy­tän­nön ti­loil­ta

Tutkimuksessa selvitettiin 40 luomutilan ja 40 tavanomaisen maatilan kasvihuonekaasujen päästöt eri puolilla Saksaa. Tilat olivat kasvinviljely- tai maitotiloja. Tutkimuksessa selvitettiin tiloilta kaikki tuotannon aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt, kuten metaani, typen oksidit  ja hiilidioksidi. Maitotiloilta selvitettiin myös Etelä-Amerikasta tuodun soijan sekä muut vastaavat päästöt.

Luo­mu­ti­loil­la ener­gia­te­hok­kuus pa­rem­pi ja pääs­töt pie­nem­piä

Tulosten mukaan luomutilat ovat tavanomaisia tiloja energiatehokkaampia ja tuottavat vähemmän pinta-alaa kohti laskettuja CO2-päästöjä. Matalammat sadot luomutuotannossa vähentävät tätä etua. Tutkitut luomutilat tuottavat noin viidennestä vähemmän kasvihuonekaasujen päästöjä tuoteyksikköä kohti kuin tavanomaiset tilat.

- Luomutilat käyttävät tilalla tuotettuja rehuja tuontisoijan asemesta tavanomaisia tiloja enemmän. Tämä on etu päästöjen kannalta. Luomutilat tuottavat noin 200 g vähemmän hiilidioksidipäästöjä maitokiloja kohti kuin tavanomaiset tilat samalla tuotostasoilla, kertoo tutkimusta johtanut Muenchenin yliopiston professori Huelsenberger.

Ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia löy­tyy

Tutkimus osoitti myös, että luomutilojen välillä on suuria vaihteluita kasvihuonekaasujen päästöissä. Viljelijän yksilöllinen tieto-taito on tärkeässä asemassa kasvihuonekaasujen päästöjen hallinnassa. Yksittäisillä tiloilla on siten suuria mahdollisuuksia vähentää päästöjä.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa otettiin huomioon tilatasolla tilan kaikki osa-alueet kasvinviljelystä karjanhoitoon.  Tutkijat ovat myös kehittäneet käyttökelpoisen mallin, jonka avulla voidaan tilatasolla selvittää syyt heikkoon energiatehokkuuteen ja suuriin kasvihuonekaasujen päästöihin. Parhaillaan mallia muokataan neuvontaan sopivaksi.

Tiloilla tuotetut rehut ovat etu kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä. Kasvinviljelyssä typen hyvä hyväksikäyttö vähentää päästöjä. Typpilannoitteiden valmistus kuluttaa paljon energiaa ja aiheuttaa siksi paljon päästöjä.

- Hiiltä voidaan varastoida maahan sitomalla sitä humukseen. Humuksen lisääntymistä edistää apilan ja muiden nurmipalkokasvien viljely, liian intensiivisen maan käytön välttäminen ja eloperäisten lannoitteiden käyttö, kertoo professori Rahmann Thuenen Instituutista.

Tutkimus tehtiin vuosina 2009-2012 Muenchenin yliopiston, Thuenen Instituutin ja  Bonnin sekä Hallen yliopistojen yhteistyönä. Tutkimuksen rahoitti Saksan elintarvikeministeriö luomu- ja muiden kestävien maatalouden tuotantomenetelmien tutkimusohjelmasta.

Seminaariraportti Klimawirkung und Nachhaltigkeit ökologischer und konventioneller Pilotbetriebe in Deutschland.

Ai­kai­sem­pi tutkimus: Kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­töt luo­mu­vil­je­lys­sä kol­man­nes ta­van­omai­ses­ta

Kasvihuonekaasujen päästöt ovat luomumaataloudessa vain kolmannes tavanomaisen tuotannon päästöistä. Luomutuotannossa energian kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja typpilannoituksesta aiheutuvat dityppioksidin päästöt ovat tavanomaista pienempiä. Lisäksi luomuviljelyssä maan multavuus lisääntyy ja maa toimii hiilen nieluna. Nämä tulokset saatiin Muenchenin yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa. 

Kasvihuonekaasujen päästöt olivat luomutiloilla 900 kg ja tavanomaisilla tiloilla 2600 kg CO2 hehtaaria kohti vuodessa eli luomutilojen kasvihuonekaasujen päästöt olivat 35 % tavanomaisten tilojen päästöistä. Satotonnia kohti kasvihuonekaasujen päästöt olivat luomutiloilla neljännestä pienempiä.

Tutkimus tehtiin Muenchenin yliopiston luonnonmukaisesti viljellä koetilalla sekä 18 lähiseudun luomutilalla ja verranteena käytettiin 10 tavanomaisesti viljeltyä maatilaa.

Luomu säästää energiaa
Fossiilista energiaa kului luomutuotannossa puolta vähemmän. Vaikka sadot olivat 50-85 prosenttia tavanomaisesta, niin tuotos/panos-suhde oli luomutuotannossa 4-50 % tavanomaista parempi.

Pelto luomussa hiilinielu
Maahan kertyi hiiltä luomutiloilla 400-1350 kg CO2 hehtaaria ja vuotta kohti, kun tavanomaisilla tiloilla maasta vapautui hiiltä 200 kg CO2/ha/v. Suurta eroa maan hiilinieluna toimimisessa selittää mm se, että luomuviljelyssä apilapitoisten nurmien osuus oli huomattavasti tavanomaisia tiloja suurempi ja lanta hyödynnettiin lannoitteena tarkemmin, ja helppoliukoisia väkilannoitteita ei käytetty.

Tärkeän kasvihuonekaasun, typpioksidin eli ilokaasun, päästöt olivat luomutuotannossa noin 10-40 % tavanomaista pienempiä.

Tilojen väliset vaihtelut kaikkien tutkittujen muuttujien suhteen olivat kuitenkin suuria molemmissa tilaryhmissä.

- Kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan tilatasolla vähentää merkittävästi, kun optimoidaan energiankäyttö sekä hiilen ja typenkierrot, sanovat tutkimuksen tekijät professori Kurt-Juergen Huelsbergen ja tutkija Björn Kuestermann Muenchenin yliopiston Ekologisen maatalouden laitokselta.

Tulokset ovat osa tutkimushanketta, jonka tavoitteena on kehittää indikaattoreihin perustuvia malleja maatilojen tuotantojärjestelmien kestävyyden määrittämiseen. Tutkimuksen rahoitti Saksan liittovaltion ympäristösäätiö.

Lähde:
Kuestermann, B., Kainz, M., Huelsenbergen, K-J. 2008. Modeling carbon cycles and estimation of greenhouse gas emissions from organic and conventional farming systems. Renewable Agriculture and Food Systems: 23 (1);38-52. doi:10.1017/S1742170507002062

Teksti: Jukka Rajala