Luomun menekinedistäminen myymälässä

Asiakaspalvelu ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ratkaisevat – kuten koko myymälän kehittymisessä. Seuraava lista toimii koko myymälän kehittämiseksi, vaikka tässä tarkastellaan keskitetysti luomun tilannetta.
Anna myy­mä­läl­le­si pis­teet

Anna myymälällesi pisteet asteikolla:

0 = kokonaan tekemättä

1= toteutuu osittain, mutta kilpailijalla parempi

2 = toteutuu pääosin

3 = hyvää keskitasoa

4 = tämä on hyvin

5 = tämä on meillä paremmin kuin kilpailijalla

Pis­tey­tä luo­mu­tuot­tei­den me­nek­kiä edis­tä­vät toi­met

Pisteytä seuraavat luomutuotteiden menekkiä edistävät toimet:

 • henkilökunnan perehdyttäminen sisältää perustiedot luomusta ja myymälän luomuvalikoimasta
 • kauppiaan, henkilökunnan ja asiakkaiden kesken jaetaan kokemuksia luomutuotteista
 • luomun kehittämiselle asetetut tavoitteet ovat realistisia ja kannustavia
 • luomutuotteiden laatua seurataan ja se pidetään hyvänä
 • luomutuotteiden menekkiä seurataan ja hävikki pidetään pienenä
 • luomutuotevalikoima vastaa myymälän asiakkaiden tarpeisiin
 • luomutuotteiden esillepano on houkuttelevaa
 • luomutuotteita nostetaan esille myös tarjoustuotteena
 • luomutuotteiden hinnoittelu on kohtuullista
 • ollaan innovatiivisia ja halutaan kehittää myymälän toimintoja luomumyynnin edistämiseksi
 • järjestetään yhdessä tavarantoimittajien kanssa kampanjoita ja tuote-esittelyjä
 • kerätään aktiivisesti palautetta asiakkailta ja toteutetaan asiakkaiden toiveita
 • muu myymälän oma huomio:
Läh­tö­pis­teis­tä ta­voi­te­pis­tei­siin

Nyt sinulla on myymäläsi lähtöpisteet. Mikäli voit, arvioi kilpailijasi samalla taulukolla. Vertaa saamiasi pisteitä. Onko kilpailija jossain selvästi parempi? Miksi? Mitä voisitte tehdä paremmin omassa myymälässänne? Asettakaa yhdessä tavoitteet, joissa parannatte ensin mielestänne kriittisimmän kohdan toimintaa. Sopikaa päiväväärä, jolloin toiminta siltä osalta arvioidaan seuraavan kerran. Kaikkea ei kannata uudistaa kerralla, sillä silloin helposti loppuu aika ja se tärkein – innostus!

Ottakaa erikseen huomioon eri tuoteryhmien ja osastojen toimet.

Uudelleen arviointipäivänä vertaatte tilannetta lähtöpisteisiin. Onko samalla huomaamatta parantunut joku muukin osa-alue? Usein näin käy, sillä kaikki toimet mitä tehdään luomun menekinedistämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi, kehittävät koko myymälää. Jakakaa ideoita ja kokemuksia ja sopikaa seuraava tavoite.

Säästäkää pisteytykset esimerkiksi myymälän omavalvontakansiossa. Vuoden jälkeen voitte verrata taas tilannetta – ja onnitella itseänne, mikäli suunta on ollut tavoitteiden mukainen.

Asiakkaiden positiivinen palaute ja luomun myynnin kasvu toivottavasti kannustavat jatkamaan!