Luomumerkin käyttö

EU:n luomumerkki tuli pakolliseksi 1.7.2012 Luomumerkillä varustetut tuotteet on viljelty, tuotettu ja valmistettu EU:n luomulainsäädännön mukaan tai sitä läheisesti vastaavan tuotantotavan mukaan EU:n ulkopuolisissa kolmansissa maissa.
Ku­va­tun­nuk­sen kans­sa sa­mas­sa nä­kö­ken­täs­sä
 • Ilmoitetaan elintarvikkeen viimeisen tuotanto- tai valmistusvaiheen valvojan tunnus
 • Tieto, siitä missä maataloudesta peräisin olevat luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineina käytettävät ainesosat on tuotettu
 • Maatalousperäisiä ainesosia ovat viljelykasvit, kotieläintuotteet, hunaja ja keruutuotteet
Tuo­tan­toa­lu­een il­moit­ta­mi­nen
 • Tuotettu Suomessa, silloin kun maatalousperäisistä raaka-aineista yli 98 prosenttia on suomalaisia
 • Tuotettu EU:ssa, silloin kun maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu EU:n jäsenmaiden piirissä
 • Tuotettu EU:n ulkopuolella, silloin kun maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu EU:n jäsenmaiden ulkopuolella kolmansissa maissa
 • Tuotantoalueen lisäksi ilmoitetaan toinen alue, jos sieltä on peräisin yli 2 prosenttia maatalousperäisistä ainesosista
 • Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella

Yksittäisen maan nimen saa mainita vain jos yli 98 prosenttia raaka-aineista on yhdestä ja samasta maasta.

Val­vo­jan tun­nus koos­tuu
 • kaksikirjaimisesta maakoodista, joka määräytyy tarkastusmaan mukaan. Jokaisella jäsenvaltiolla ja myös kolmansilla mailla on oma ISO3166 standardin mukainen maakoodi, joka on Suomella FI.
 • kolmikirjaimisesta lyhenteestä, joka ilmaisee luonnonmukaisen tuotantotavan. Kukin jäsenvaltio on itse päättänyt tunnuksen. Suomella EKO, muita ovat esimerkiksi BIO, ÖKO ja ORG.
 • kolminumeroisesta viitenumerosta, joka kertoo mikä valvontalaitos tai valvontaviranomainen on kyseisen tuotteen valvoja.
Suo­ma­lais­ten luo­mu­tuot­tei­den val­von­ta­vi­ran­omais­ten tun­nuk­set ja val­von­ta­koh­teet
 • ELY-keskukset FI-EKO- ja alueellinen numero 101 – 115; maatiloilla ja mehiläistarhoilla tapahtuva tuotanto, keruualueiden hyväksyminen
 • Evira FI-EKO- 201; tukkukauppa, tuonti kolmansista maista, jatkojalostusyritysten tuotanto, keruutuotteiden ostotoiminta
 • Valvira FI-EKO-301; alkoholijuomien valmistajien tuotanto
 • Ahvenanmaan maakuntahallitus FI-EKO-401; kaikkien edellä mainittujen valvonta Ahvenanmaalla
EU:n luo­mu­mer­kin käyt­tö pak­kauk­sis­sa
 • EU:n luomutunnuksen käyttäminen on pakollista valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden myyntipäällyksissä.
 • Merkinnän käyttö on vapaaehtoista EU:n ulkopuolisten kolmansien maiden tuotteiden pakkauksissa ja irtotuotteiden yhteydessä. Aterioiden yhteydessä merkkiä ei saa käyttää.
 • Suomalaisen luomutuotteiden markkinoinnin tueksi tehdyn brändioppaan suosituksen mukaan lehtimerkin viereen on hyvä yhdistää tuttu sana luomu.
Yk­si­tyi­set luo­mu­tun­nuk­set li­sä­nä

Lehtimerkin rinnalla pakkauksissa voi käyttää kansallisia ja yksityisiä luomumerkkejä silloin kun tuottaja on sitoutunut niiden käytölle määriteltyjen lisävaatimusten noudattamiseen. Näitä ovat Suomessa maa- ja metsätalousministeriön aurinkomerkki, Luomuliiton leppäkerttu-merkki ja Biodynaamisen yhdistyksen valvontaan kuulumisen kautta saatava kansainvälinen biodynaamisen tuotannon Demeter-merkki.

Lähteet ja lisätietoa
Luomun Brändiopas

Teksti: Brita Suokas 23.4.2013

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.