FAO:lta kestävyyden määrittämiselle työkalu SAFA

YK:n maatalousjärjestö FAO on tuottanut elintarvike- ja maatalousyritysten kestävyyden määrittämiseen menetelmän ja työkalun, jonka avulla eri yritykset voivat määrittää kestävyyden. Uusi järjestelmä mittaa kestävyyden eri osa-alueet yhteismitallisesti ja vertailtavasti eri puolilla maailmaa.

SAFA tarjoaa reiluutta yritysten väliseen kilpailuun, auttaa yritysten johtamisessa kestävämmin toimiviksi  ja tuo läpinäkyvyyttä kuluttajille.

FAO on tuottanut ja julkaissut Elintarvike ja maatalousyritysten kestävyyden määritysmenetelmän Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems (SAFA). SAFA on kehitetty viiden vuoden aikana asiantuntijakokousten ja nettikeskustelun avulla.

Kestävällä kehityksellä on monia määritelmiä ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset hyväksyttiin kansainvälisesti Earth Summit -kokouksessa vuonna 1992. Kestävä maan käyttö on tärkeä osa kestävää kehitystä. Kestävyyden eri osa-alueiden seurantatyökalujen kehitys ja käyttöönotto yrityksissä on ollut haasteellista. Eri tasoilla on toki investoitu kestävyyden seurantatyökalujen kehittämiseen.

Yli sadassa maassa on laadittu kansallisia strategioita kestävän kehityksen edistämiseksi. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön jonkin 120 kehitetystä järjestelmästä kestävyyden seurantaan ja raportointiin.

Monet yritykset ovat myös alkaneet markkinoimaan kestävämpiä, eettisiä ja “vihreitä” tuotteita. Mutta kestävyyden yksityiskohtaisemmat määritelmät ovat puuttuneet. Eri järjestelmien vertailtavuus on ollut heikkoa.

FAO:n tavoitteena on nyt tarjota työkalu reilulle kilpailulle kehittämällä elintarvikeketjun kestävyyden määrittämiselle kansainväliset ohjeet, jotka muodostavat perustan ruokaketjun kestävyyden määrittämiselle. Työkalu on kehitetty ensisijaisesti elintarvikkeita jalostaville yrityksille ja kaupalle.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mää­ri­tel­mä

Kestävä kehitys tarkoittaa FAO:n mukaan luonnollisen resurssivarannon hoitamista ja suojelua, sekä teknisten ja yritysten ja yhteisöjen toiminnan muutosten suuntaamista sillä tavoin, joka varmistaa ihmisten tarpeiden täyttämisen ja jatkuvan tyydyttämisen sekä nykyisille että tuleville sukupolville.   Sellainen kestävä kehitys (maa- ja metsätaloudessa sekä kalastuksessa) suojelee maata, vesiä, kasvien ja eläinten geenivarantoja, on ympäristöllisesti ylläpitävää, taloudellisesti elinvoimaista ja sosiaalisesti hyväksyttävää (FAO:n yleiskokous 1989).

SAFA Kes­tä­vyy­den ar­vioin­ti­jär­jes­tel­män osa-alu­eet

SAFA jakautuu neljään osa-alueeseen, ja edelleen 20 teemaan. Teemat jakautuvat 60 alateemaan ja jokaisella on kehitystavoitteensa.

Joh­ta­mi­nen

 • Yrityksen etiikka
 • Kirjanpito
 • Osallistuminen
 • Lainsäädäntö
 • Kokonaisvaltaisuus johtamisessa

Ym­pä­ris­tö

 • Ilmakehä
 • Vesi
 • Maa
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Materiaalit
 • Energia
 • Eläinten hyvinvointi

Ta­lou­del­li­nen kes­tä­vyys

 • Investoinnit
 • Haavoittuvuus – Toimintavarmuus
 • Tuotteiden laatu
 • Tuotteista tiedottaminen
 • Paikallistalous

Ih­mi­set/​Sosiaalinen kes­tä­vyys

 • Hyvät elinolot
 • Reilun kaupan käytännöt
 • Työntekijöiden oikeudet
 • Tasa-arvo
 • Ihmisten terveys ja turvallisuus
 • Kulttuurinen moninaisuus
Tu­lok­sen ra­por­toin­ti

Teemojen ja alateemojen analysoinnin jälkeen laaditaan yhteenvetoraportti yrityksen kestävyydestä osa-alueittain. Yrityksen tulee kuitenkin tiedottaa kaikista osa-alueista saadut tulokset. Yrityksen kestävyyden määrittämisen tulos esitetään yhteenvetokuvana.

FAO:n SAFA- sivusto

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.