FAO: Maataloutta muutettava ekosysteemipalveluja paremmin hyödyntäväksi5.4.2014

Viimeisen puolen vuosisadan aikana ruoan tuotanto on maailmassa lisääntynyt suuresti käyttämällä suuria määriä ulkoisia tuotantopanoksia. Sellaiset käytännöt voivat kuitenkin johtaa luonnon resurssien loppumiseen ja heikentää maatalous-ekosysteemien kykyä ylläpitää maatalouden tuottavuutta tulevaisuudessa.
Eko­lo­gis­ten toi­min­to­jen te­hos­ta­mis­ta uusiu­tu­vien tuo­tan­to­pa­nos­ten sääs­tä­mi­sek­si

FAO on monien muiden tutkimusten tapaan korostanut, että on sekä mahdollista että varsin merkittäviä etuja tarjoavaa tulevaisuuden tarpeita ajatellen siirtyä viljelyjärjestelmiin, joissa ruoan tuotanto perustuu ekologisten toimintojen tehostamiseen (ecological intensification). Maata, vettä, biodiversersiteettiä ja ravinteita käytetään tehokkaasti, mutta tavoilla, jotka ovat uusiutuvia, ja samalla minimoidaan negatiiviset vaikutukset. Ekologinen tehostaminen voidaan määritellä tieto-intensiiviseksi prosessiksi, joka vaatii luonnon ekologisten toimintojen ja biodiversiteetin optimaalista hoitoa maatalouden tuotantojärjestelmien kestävyyttä, tehokkuutta ja viljelijöiden elinmahdollisuuksia parantaen.

Tuo­tan­to­pa­nos­ten käyt­töä vä­hen­net­tä­vä ja op­ti­moi­ta­va eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut

Sellaisilla alueilla maailmassa, jossa maatalouden tuottavuus on erityisen korkea – kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa – on tuotanto usein riippuvaista erittäin suurista ulkoisten tuotantopanosten käytöstä. Näillä alueilla ekologisten toimintojen tehostamisen haaste on vähentää riippuvuutta ulkoisista tuotantopanoksista, kun ylläpidetään korkeaa tuotannon tasoa parantamalla maan ja viljely-ympäristön ekosysteemipalvelujen hyväksikäyttöä. Toisilla alueilla, joissa tuottavuus on pienempi, on haasteena lisätä tuottavuutta optimoimalla ekosysteemipalvelut eikä lisäämällä tuotantopanosten käyttöä.  Lisäksi ekologisen tehostamisen haasteena on kehittää monien eri kasvilajien samanaikaista viljelyä ja viljely-ympäristöjen monipuolista suunnittelua ja hallintaa, jotta voidaan lisätä maatalouden tuotantojärjestelmien vakautta sekä vahvistaa ekologista sietokykyä ja kestävyyttä.

Pain­opis­te ti­la­ko­ko­nai­suu­teen

FAO:n ”Save and Grow” -kampanjan (”Kylvä ja viljele”) ja uusien kannusteiden ideana on siirtää maatalouden kehitystä pois keskittymisestä yksittäisiin osa-alueisiin, kuten parempiin siemeniin, kasvinsuojeluun, veden hallintaan – ja painottua kehittämään ratkaisuja, jotka yhdistävät kaikki viljelyjärjestelmän osa-alueet. Monista syistä on tärkeää nykyisin ja tulevin toimin kannustaa viljelyjärjestelmiin, jotka perustuvat eläviin kiertoihin.  Käyttämään huolella resursseja, ottaa käyttöön monia sellaisia viljelykäytäntöjä, jotka tukevat toisiaan, ja siirtää painopistettä tilatason luonnollisten ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen.

Neu­von­ta­ma­te­ri­aa­lia tuo­tet­tu

FAO:n käyttöön on tuotettu EU:n FP7-rahoitteisessa LIBERATION-hankkeessa työkaluja  ja materiaaleja ekosysteemipalvelujen tehokkaan hyödyntämisen neuvontaan ja koulutukseen. Materiaalia voivat hyödyntää sekä poliitikot ja virkamiehet sekä käytännön toimijat maatalouden ekologisen tehostamisen parempaan ymmärtämiseen ja toteuttamiseen.

Lähde

FAO Maatalouden paradigman muuttaminen

FAO Changing paradigms of agriculture

Ekologisten toimintojen tehostamisen tutkimusten kokoomateos

Annotated Bibliography on Ecological Intensification. FAO 2013

Ekosysteemipalvelujen termit maataloudessa

Glossary of Terms on Ecosystem Services in Agriculture. FAO 2013.

Ekologisten toimintojen tehostamisen yhteisö

A Community of Practice on Ecological Intensification

Teksti: Jukka Rajala