Biopolttoaineet tuotettava luomumenetelmin – vaatii Naturland järjestö

12.1.2007

Kaikki Saksassa ja EU:ssa tuotettava biokaasu ja biopolttoaineet olisi tuotettava luomuviljelyn kriteerein, vaatii saksalainen luomujärjestö Naturland.

Jotta biopolttoaineet täyttäisivät ekologiset vaatimukset, niin niiden tuotannossa olisi käytettävä tiukimpia nykyisin käytössä olevia ekologisia vaatimuksia eli luomuviljelyn menetelmiä.

Naturland- järjestö esitteli kannanottoaan biopolttoaineiden ekologisuuden puolesta lehdistötilaisuudessa vuoden 2007 lopulla. Nykyisin yleisin biopolttoaineiden tuotanto yksipuolisen maissin viljelyn avulla aiheuttaa suuria ekologisia haittoja maan viljavuudelle, vesistöille ja luonnon monimuotoisuudelle. Se myös kaventaa viljelykasvien valikoimaa ja viljelykierron hyväksikäyttö sivuutetaan, josta on seurauksena lisääntyvät kasvinsuojeluongelmat.

Ympäristölle haitallisen yksipuolisen tavanomaisen energiakasvien viljelyn asemesta EU:n tulisikin tukea aivan erityisesti luonnonmukaisin menetelmin tuotettujen biopolttoaineiden tuotantoa.

Eko­lo­gi­set kri­tee­rit huo­mioon bio­polt­toai­nei­den tuo­tan­nos­sa

Naturland vaatii, että biopolttoaineiden tuotannossa tulee ottaa huomioon ekologiset kriteerit. Torjunta-aineiden ja gm-lajikkeiden käytöstä tulee luopua, nurmiviljelyä ei saa vähentää ja tasapainoista viljelykiertoa tulee käyttää ja multavuuden säilymisestä tulee huolehtia. Biopolttoaineiden tuotannon tulee täydentää elintarvikkeiden tuotantoa eikä se saa syrjäyttää elintarvikkeiden tuotantoa. Energian tuotannon tulisi tapahtua riittävän pienissä ja hajautetuissa yksiköissä, jotta materiaalien kuljetukset voidaan minimoida. Näin edistettäisiin myös maaseudun elävyyttä.

Nykyisessä bioenergian tuotannossa on useita virheellisiä kehityssuuntia.

Naturland –järjestö esittää ekologisten näkökohtien huomioonottamista bioenergian tuotannossa:

  • Kemiallisia torjunta-aineita, puhdistamolietettä ja muuntogeenisiä lajikkeita ei tule käyttää.
  • Bioenergiakasvit tulee tuottaa osana tasapainoista viljelykiertoa.
  • Nurmien viljelyä ei saa vähentää.
  • Luomusäädösten mukaan toimiville biokaasun tuottajille erityistuki.
  • Bioenergian tuotantoa elintarviketuotannon jätteistä tulee suosia, mm lanta, biojäte, viherkesantojen kasvimassat.
  • Yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa tulee suosia.
  • Pieniä alle 100 kW tuotantolaitoksia tulee suosia, jotta massojen kuljetukset voidaan minimoida.

Kannanotto Biogas Positionspapier  2007

Teksti: Jukka Rajala