Hankkeen kuvaus
Varhennettu kieltenopetus -hankkeessa (Varpunen) kehitetään pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen yhteistyössä aineenopettajankoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kieltenopettajien osaamista ja mahdollistaa kieltenopettajia ja -opiskelijoita luomaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Hankkeen kautta vahvistetaan tutkimustiedon hyödyntämistä opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Hanke vahvistaa opettajien ammatillisen osaamisen tutkimusperustaisuutta sekä hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Se myös tukee opettajien peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta. Hankkeen aikana järjestetään kaksi toteutusta Varhennetun kieltenopetuksen tutoropettajakoulutuksesta, joissa tuotetaan alueellisia ja valtakunnallisia malleja kieltenopettajien ja -kouluttajien ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Täydennyskoulutuksen aikana osallistujat myös suunnittelevat pedagogisia tuntisuunnitelmakokonaisuuksia varhennettuun kieltenopetukseen. Sekä tutoropettajamallit että tuntisuunnitelmakokonaisuudet julkaistaan Varpusen verkkosivuilla täydennyskoulutuksen päätyttyä.

Varhennettu kieltenopetus on yksi 17 osahankkeesta Helsingin yliopiston Uudistuva opettajankoulutus -kehittämishankkeessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Diaesitys projektista