Fonetiikka

DigiTala-hankkeessa Jyväskylän yliopiston tutkijatiimi keskittyy L2-puheen foneettiseen analyysiin sekä suullisen kielitaidon kannalta relevanttien ääntämispiirteiden kartoittamiseen.

Ääntämispiirteitä tarkastellaan sekä akustisten että auditiivisten menetelmien avulla. L2-ruotsin puhenäytteistä tutkimme sekä segmentaalisen että prosodisen tason piirteitä ja vertaamme näitä puhujien saamiin taitotasoarvioihin. Tutkittavia ääntämispiirteitä ovat mm. puhenopeus, intonaatio, rytmi, painotus, kestot sekä yksittäiset äänteet.

Tutkimustieto suulliselle kielitaidolle keskeisistä ääntämispiirteistä hyödyttää sekä kielten opetusta että arviointia. Ääntäminen on keskeinen osa suullista kielitaitoa. Monet ääntämispiirteet vaikuttavat mm. puheen ymmärrettävyyteen sekä vieraan aksentin vaikutelmaan, jotka kummatkin voivat vaikuttaa puhujan viestin välittymiseen. Siksi ääntämisen oppiminen on hyvin tärkeä ja keskeinen tavoite toisen ja vieraan kielen oppimisessa.

Jyväskylän tutkijatiimiin kuuluvat Mikko Kuronen, Ari Huhta, Heini Kallio ja Maria Kautonen.