Tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten kestäviä tulevaisuuksia voidaan kuvitella maantieteen, historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa tuomalla yhteen tiedonalaperustaista, monialaista ja arkitietoa. Hankkeen avainkäsite on merkityksellinen tieto (powerful knowledge), joka viittaa järjestelmälliseen ja erikoistuneeseen, usein tiedonalankohtaisiin oppiaineisiin liittyvään tietoon. Tutkijaryhmä tarkastelee käsitettä uudella tavalla tutkimalla tiedonalaperustaisen, monialaisen ja arkitiedon risteyksiä.

Hanke rakentuu kolmen tutkimuskysymyksen ympärille:

  1. Millaisia tulevaisuuksia maantieteen, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineet heijastelevat ja miten kukin oppaine voi auttaa kuvittelemaan kestäviä tulevaisuuksia?
  2. Miten nuorten arkitietoa ja tulevaisuuden odotuksia voidaan kytkeä osaksi oppiainekohtaista ja integroitua opetusta?
  3. Millaisia oppiainerajat ylittäviä käsitteitä ja aiheita maantiede, historia ja yhteiskuntaoppi jakavat ja voivatko ne toimia onnistuneen kestävää tulevaisuutta käsittelevän integraation välineinä?

Näitä kysymyksiä tutkitaan kolmessa osatutkimuksessa:

  1. Merkityksellinen tiedonalaperustainen tieto ja kestävät tulevaisuudet maantiedettä, historiaa ja yhteiskuntaoppia koskevissa opetussuunnitelmissa ja oppimateriaaleissa
  2. Nuorten arkitieto, kestävät tulevaisuudet ja koulutus
  3. Merkityksellinen monialainen tieto ja kestävät tulevaisuudet opetussuunnitelman tekemisessä ja opetustyössä Suomessa ja Norjassa

Kouluissa tehdään empiiristä tutkimusta, johon osallistuvat sekä opiskelijat että opettajat. Kouluissa kerättävä tieto koostuu fokusryhmähaastatteluista, yksilöhaastatteluista, valokuvastimuloiduista haastatteluista, ääneenajatteluhaastatteluista ja tutkijoiden havainnoista. Lisäksi tutkimusaineiston muodostavat politiikka-asiakirjat, opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit. Monialainen tutkimusryhmä ja kolme osatutkimusta kehittävät merkityksellisen tiedon uutta käsitetteellistystä ja selkeyttävät sen ajankohtaisuutta sekä koulutuspolitiikan tasolla että koulujen ja opettajankoulutuksen näkökulmista. Hanke tuottaa aineistoja, joiden avulla opettajat voivat suunnitella ja kehittää tiedonalaperustaista ja monialaista opetusta sekä hyödyntää opiskelijoiden arkitietoa opetuksessaan. Tämä voi tukea opiskelijoiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja siten parantaa heidän kykyjään ja kiinnostustaan kuvitella polkuja kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Only if you do not think there is ‘better knowledge’ that all have a right to, would the principle of social justice reject the entitlement to specialized powerful knowledge through the curriculum.
(Young & Muller, 2013)