Tutkijat

Tutkimusryhmä koostuu maantieteen, historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan asiantuntijoista, jotka työskentelevät Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.
Tutkimusryhmän johtaja professori Sirpa Tani

Sirpa Tani työskentelee maantieteen ja ympäristökasvatuksen professorina. Hän on kansainvälisesti tunnettu maantieteen didaktiikan asiantuntija. Tani oli yksi Yhdysvaltain tiederahaston (2012–2013) rahoittaman ja EU:n Comenius ohjelman (2013–2017) rahoittaman GeoCapabilities hankkeen perustajajäsenistä ja vastuullisista tutkijoista. Tani on aikaisemmin johtanut Suomen Akatemian (2011–2015) rahoittamaa tutkimushanketta, joka syventyi nuoriin aktiivisina urbaaneina kansalaisina.

Tani on HuSoEd-tutkimusyhteisön varajohtaja, monialaisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijaverkosto SIRENE:n perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja ja Helsingin kestävyystieteiden instituutti HELSUS:en johtoryhmän varajäsen. Hän on lisäksi aktiivinen kansainvälisissä tutkimusverkostoissa: KOSS (Knowledge and Quality across School Subjects and Teacher Education) ja EBAN (Education and Bildung in the Anthropocene).

Tutkija, FT Mikko Puustinen

Mikko Puustinen työskentelee historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtorina ja tutkijana HuSoEd-tutkimusyhteisössä. Hänen tutkimuksellinen kiinnostuksensa kohdistuu opettajankoulutukseen sekä historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikkaan. Metodologisesti hän on perehtynyt etenkin retoriseen analyysiin. Puustinen on toteuttanut laajan historian opetusta ja oppimista käsittelevän observaatiotutkimuksen. Viime aikoina hän on tutkinut tiedon luonnetta historian ja yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa ja kehittänyt merkityksellisen tiedon teoriaa näissä oppiaineissa.

Tutkijatohtori, FT Mikko A. Niemelä

Mikko A. Niemelän väitöskirja käsittelee koulutiedon eheyttämistä. Hänen tämänhetkiset tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa suuntautuvat opetussuunnitelmatutkimuksen, didaktiikan ja kasvatussosiologian kentille. Mikko on tieteidenvälinen tutkija, jolla on erityistä silmää teoreettiselle tutkimusotteelle. Mikko on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmasta. Hänen gradunsa tarkastelee fenomenologian ja kriittisen teorian yhtymäkohtia. Hän suoritti luonnontieteiden kandidaatin tutkinnan Tampereen yliopistossa pääaineenaan filosofia. Aikaisemmin hän on työskennellyt filosofian, psykologian, historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon aineenopettajana yläkoulussa ja lukiossa.

Tutkija, FM, MuM Amna Khawaja

Amna Khawaja viimeistelee tällä hetkellä historian opetusta käsittelevää väistöskirjaansa. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteitaan ovat historiallinen lukutaito ja historiallinen ajattelu. Khawaja työskenteli Suomen Akatemian rahoittamassa (2016–2020) historiallisen lukutaidon kehittämistä lukiossa tutkineessa HisLit-hankkeessa.

Verkostot

Tutkimusryhmä on osa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkimusyhteisöä (HuSoEd). Hanke toimii yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa tutkimusverkostoissa: Knowledge and Quality across School Subjects and Teacher Education (KOSS) ja Education and Bildung in the Anthropocene (EBAN).