Tutkijat

Lapsi ajassa -hankkeen kansainvälinen tutkijatiimi koostuu neljästä kokeneesta tutkijasta sekä kolmesta väitöskirjatutkijasta.
Arniika Kuusisto

Arniika Kuusisto toimii Lapsi ajassa -tutkimushankkeen johtajana. Kuusisto työskentelee Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen professorina (2022-), minkä lisäksi hänet on nimetty Oxfordin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan kunniatutkijaksi. Kuusisto on koulutukseltaan filosofian tohtori ja kasvatustieteen dosentti.

Kuusiston tutkimus tarkastelee arvojen ja maailmankuvan rakentumista lapsuus- ja nuoruusiällä sekä yksilön toimijuuden ja kasvuympäristön merkityksiä kasvuprosessissa. Hänen aiemmin (2018–2023 / Suomen Akatemia) johtamansa, Helsingin, Oxfordin ja Tukholman sekä Drexelin (USA) yliopistoilla ja Åbo Akademissa toteutettu tutkimushanke “Radikaaliksi kasvamassa? Koulun merkitys nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa” on tuottanut tutkimustietoa erityisesti liittyen suomalaisten nuorten arvoihin sekä ääriajattelun ennaltaehkäisemiseen koulussa. Kuusisto on tutkinut myös varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisten lasten arvoja sekä maailmankuvan ja -katsomuksen rakentumista, esimerkiksi teknologia-avusteisen autobiografian keinoin, niin ikään Suomen Akatemian rahoituksella. Kuusisto on myös tutkinut kulttuurista ja katsomuksellista moninaisuutta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa sekä koulussa (Encountering Diversity in Education EDEN) sekä näihin kytkeytyviä opettajan ammatillisuuteen ja opettajankoulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Liam Gearon

Liam Francis Gearon on vanhempi tutkija Harris Manchester Collegessa ja apulaisprofessori Oxfordin yliopiston kasvatustieteen laitoksella. Lisäksi hän on Helsingin yliopiston dosentti ja Birminghamin yliopiston kunniatutkija.

Jonna Kangas

Jonna Kangas on dosentti ja tohtori kasvatustieteiden alalla. Lisäksi hän toimii yliopistonlehtorina ja tutkijana Playful Learning Centerissä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Kankaan tutkimus keskittyy leikilliseen oppimiseen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Hän pyrkii ymmärtämään oppimisprosesseja ilon ja osallisuuden kautta osana lasten oppimista ja opettajien professionaalista kehittymistä. Kangas on aiemmassa tutkimuksessaan keskittynyt kriittisiin analyyseihin koulutuspolitiikasta ja varhaiskasvatushenkilöstön pedagogisesta kompetenssista. Hän suunnittelee havaintojensa pohjalta innovatiivisia opettajankoulutus- ja mentorointiohjelmia Suomessa ja kehittyvissä maissa. Lisäksi Kangas on varhaiskasvatuksenopettajien monimuotoisen  oulutusohjelman 1000+ johtaja.

Saila Poulter

Saila Poulter, KT, Dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Poulter on tutkimuksissaan käsitellyt pääasiassa uskonnonopetusta koulussa ja katsomuskasvatusta varhaiskasvatuksessa, opettajan ammatillisuutta, sekä kulttuurien välistä kasvatusta. Tällä hetkellä hän tutkii pienten lasten kuolemansurua sekä varhaiskasvatukseen liittyviä katsomuksellisen moninaisuuden kysymyksiä. Hänen viimeaikaisiin julkaisuihinsa lukeutuu Routledgen kustantama teos “Religion and Worldviews in Education: The New Watershed” (toimittajina Gearon, Kuusisto, Poulter, Toom & Ubani, 2023).

Lari Launonen

Lari Launonen on uskonnonfilosofian tutkijatohtori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät muun muassa elämän merkitykseen ja sen yhteyteen maailmankuviin ja hyvinvointiin. Launonen on aiemmin ollut jäsen Suomen Akatemian Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikössä. Hän on uuden uskonnonfilosofian aikakauskirjan AGATHEOS: European Journal for Philosophy of Religion avustava toimittaja. Hänen tuleva kirjansa Poikani, elä vielä ensi talvi: Lyhyen elämän filosofia (Otava 2024) popularisoi filosofista keskustelua lisääntymisestä, vammaisuudesta ja surusta ja näiden yhteydestä uskonnolliseen uskoon.

Lassi Lavanti

Lassi Lavanti, KM, on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen väitöskirjatutkimuksessaan tutkitaan, miten maahanmuuttajataustaisia perheitä voitaisiin tukea varhaiskasvatuksessa, jotta heidän sosiaalisesti kestävä hyvinvointinsa paranisi. Lavantin työtä tällä alueella inspiroi hänen koulutustaustansa luokanopettajana sekä yhteiskuntaopin opettajana.

Lisäksi Lavanti työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskuksessa kasvatustieteiden tiedekunnassa. Lavanti opettaa tulevia luokanopettajia eri teemoista, muun muassa mediakasvatuksesta, sekä ohjaa eri kulttuuri-, kieli- ja katsomustaustoihin keskittyvää harjoittelua.

 

Katri Pardon

Katri Pardon, KTM, on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on positiivisen psykologian vahvuusperustaisen lähestymistavan tutkiminen osana suomalaista varhaiskasvatusta. Pardonin monitieteinen tausta yhdistettynä yli kymmenen vuoden kokemukseen liike-elämästä tuovat hänen tutkimukseensa oman, käytännönläheisen otteensa. Pardon hyödyntää tutkimuksessaan pragmaattista ja monimenetelmällistä tutkimusotetta empiiristen kyselytutkimusten ja haastattelujen muodossa.

Roosa Segersvärd

Roosa Segersvärd, KM, on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjassaan hän käsittelee vammaistutkimuksen näkökulmia, erityisenä kiinnostuksen kohteena sosiaalinen oikeudenmukaisuus, inklusiivinen pedagogiikka ja osallisuuden kokemukset monivammaisten lasten varhaiserityiskasvatuksessa.

Segersvärdin tausta opetuksen alalla painottuu erityispedagogiikkaan, joka tuo oman käytännönläheisen otteensa tutkimustyöhön.