Tutkimushankkeen esittely

Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa – Kohti gerontologisen päihdesosiaalityön mallia (IKÄPÄ) -hankkeen tavoitteena on vastata ikääntyneiden päihteidenkäyttöä koskevan tutkimuksen puutteeseen ja tuoda piiloon jäänyttä ilmiötä sekä siihen nivoutuvaa palvelutarvetta näkyväksi. 
Tutkimuksen toteutuksesta

Helsingin ja Lapin ylipistojen yhteisessä tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa ikääntyneiden päihteidenkäytöstä, siitä aiheutuvista ongelmista sekä haittojen yleisyydestä ja laadusta, palveluidentarpeesta sekä katvealueista suomalaisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Tutkimushankkeessa tarkastellaan jo olemassa olevien palveluiden käyttäjien ja palveluissa työskentelevien kokemuksia palveluiden tarkoituksenmukaisuudesta. 

Tutkimushankkeen käytännön kehittämistavoitteena on luoda pohja gerontologisen päihdesosiaalityön mallille, joka vastaisi kokonaisvaltaisesti päihteitä runsaasti käyttävien ikääntyneiden palveluiden ja tuen tarpeisiin.

Tutkimuskysymykset

Hankkeen tutkimuskysymykset ovat:

  1. Kuinka laajaa ikääntyneiden haitallinen päihteiden käyttö on ja miten se ilmenee Suomessa? 
  2. Millaisia palvelutarpeita ikääntyneiden päihteiden käyttöön liittyy ja miten olemassa olevat palvelut vastaavat tarpeisiin? 
  3. Minkälaisia kokemuksia palveluihin pääsystä, palveluiden käytöstä ja palveluissa työskentelystä on ikääntyneille suunnattujen päihteiden käytön huomioivien palveluiden ammattilaisilla ja asiakkailla? 
  4. Millaisena ikääntyneiden asiakkaiden päihteiden käyttö ja palvelutarpeet näyttäytyvät kotihoidon työntekijöiden työssä? 
  5. Millaista gerontologista päihdesosiaalityötä tulisi kehittää valtakunnallisesti ja mikä sen roolin tulisi olla suhteessa päihdepalveluihin laajemmin?
Tutkimusaineistot

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Lisäksi aineistoja kerätään yhteistyössä Helsingin kaupungin Tulevaisuuden sote-keskuksen ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon palveluiden kanssa.  

IKÄPÄ-hankkeessa analysoidaan sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusaineistoja. Määrällisinä aineistoina hyödynnetään  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)  aiemmin Suomessa toteuttamia Terve Suomi -kyselyitä yhteistyössä THL:n tutkijoiden kanssa. Näiden avulla tarkastellaan iäkkäiden päihteidenkäyttöä ja palveluiden tarpeita.  

Hankkeessa kerätään myös uusia laadullisia aineistoja, jotka koostuvat Keusoten kotihoidon ja Helsingin kaupungin Tulevaisuuden sote-keskuksen työntekijöiden fokusryhmäkeskusteluista. Lisäksi haastatellaan Tulevaisuuden sote-keskuksen palveluiden iäkkäitä asiakkaita, joilla on ollut päihteidenkäytön haasteita. Hankkeessa hyödynnetään myös aiemmin kerättyä gerontologisen sosiaalityön asiakirja-aineistoa.

Tutkimuksen toteutuksesta

IKÄPÄ-hankkeen tutkimusryhmä koostuu Helsingin ja Lapin yliopistojen ja THL:n tutkijoista, joiden osaamisalueisiin lukeutuvat ikääntymisen, gerontologisen sosiaalityön ja päihdesosiaalityön kysymykset. Tutkimusryhmän johtajana toimii apulaisprofessori Minna Zechner (HY) ja osahankejohtajana professori Elina Virokannas (UL). Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja Helsingin kaupunki.

Hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä kaksivuotisen rahoituksen (1.8.2023–31.7.2025), joka on yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen valtionavustus (päätösnumero VN10018/2023).  

Lisätietoja: Ilona Kaitala, väitöskirjatutkija (HY), ilona.kaitala@helsinki.fi