Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa

 IKÄPÄ on elokuussa 2023 käynnistynyt Helsingin ja Lapin yliopistojen tutkimushanke, jossa selvitetään iäkkäiden päihteidenkäyttöä ja palvelutarpeita Suomessa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ikääntyneiden päihteidenkäytöstä, siitä aiheutuvista ongelmista sekä haittojen yleisyydestä ja laadusta, palvelutarpeesta sekä katvealueista suomalaisessa hyvinvointipalveluiden järjestelmässä. Hankkeessa tarkastellaan jo olemassa olevien palveluiden käyttäjien ja palveluissa työskentelevien kokemuksia palveluiden tarkoituksenmukaisuudesta. Hankkeen käytännön kehittämistavoitteena on luoda pohja gerontologisen päihdesosiaalityön mallille, joka vastaisi kokonaisvaltaisesti päihteitä runsaasti käyttävien ikääntyneiden palveluiden ja tuen tarpeisiin.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin kaupunki ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue.  

IKÄPÄ-hankkeelle on myönnetty Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustus ajalle 1.8.2023–31.7.2025.