DUAL-tutkimus alkaa

Hankkeessa etsitään keinoja lasten kielen- ja sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa erityisesti silloin, kun kotikieli ja varhaiskasvatuskieli eroavat toisistaan.

SAGA-hankkeeseen liittyvissä tutkimuksissa olemme havainneet, että lasten kielelliset taidot ja sosioemotionaaliset taidot kehittyvät käsi kädessä. Varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista monien kotikieli kuitenkin eroaa varhaiskasvatuskielestä, jolloin on erityisen tärkeää löytää keinoja näiden lasten kielen ja sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseksi. Tämän vuoksi aloitamme uuden DUAL-tutkimushankkeen keväällä 2023. 

Tutkimushankkeessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  1. Miten lasten kielitausta ja se, osallistuvatko he varhaiskasvatukseen ensimmäisellä vai toisella kielellään on yhteydessä lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen? 
  2. Onko lasten kielitaustalla vaikutusta kielellisen kehityksen ja sosioemotionaalisen kehityksen väliseen yhteyteen? 

Tutkimuksen avulla voidaan kehittää sosioemotionaalisen kehityksen sekä kielenkehityksen tukimuotoja varhaiskasvatukseen, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä kaikkien lasten, mutta erityisesti monikielisten lasten, syrjäytymistä ja koulupudokkuutta. 

Jotta voisimme tutkia näitä ilmiöitä mahdollisimman kattavasti, DUAL-hankkeessa kerättyyn tutkimusaineistoon tullaan yhdistämään myös SAGA-tutkimuksessa aiemmin kerättyä aineistoa. SAGA-tutkimuksen aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja se anonymisoidaan täysin ennen sen yhdistämistä DUAL-aineistoon siten, että aineistoa ei voida enää muuttaa takaisin tunnisteelliseksi (osallistujien tunnistaminen estetään peruuttamattomasti). 

Tutkimuksen tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä.