Vaikuttavat kouluinterventiot luodaan yhdessä opettajien kanssa

Kehitämme SchoolWell-hankkeessa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista yhtäaikaisesti edistäviä kouluinterventioita, yhdessä koulun toimijoiden kanssa. Yhteiskehittämisellä takaamme sen, että koulujen toimijat tulevat kuulluksi ja interventiot vastaavat olemassa oleviin hyvinvoinnin ja oppimisen haasteisiin.

”Sellaista ei kannata korjata, mikä ei ole rikki”

SchoolWell-interventioidemme keskeisenä tavoitteena on tarjota tutkimukseen perustuvia ratkaisuja opettajien tunnistamiin koulujen todellisiin ongelmiin. Pyrimme löytämään parhaat mahdolliset keinot haasteisiin, joita koulut kohtaavat.

”Sellaista ei kannata korjata, mikä ei ole rikki”, muistuttaa konsortiomme johtaja, Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori Kirsi Pyhältö.

Edistääksemme oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia koulussa, interventioaktiviteettiemme on vastattava juuri niihin hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviin ongelmiin ja haasteisiin, joita luokissa kohdataan juuri nyt. Siksi kehitämme interventioitamme yhdessä tutkimuskoulujemme kanssa.

Koulun toimijat mukaan jo intervention suunnitteluvaiheessa

Aikaisemman tutkimuksen perusteella on käynyt selväksi, että koulu on monella tapaa erityinen paikka. Sen vaikutus on lapsen elämään ja tulevaisuuteen huomattava. Koulu myös tavoittaa kaikki ja on siten merkittävä tutkimuspaikka.

Koulun perustehtävä on pedagoginen – se on ennen kaikkea paikka, jossa opitaan. Siksi on tärkeää, että koulun henkilökunta on mukana jo interventioiden suunnitteluvaiheessa. Opettajat ovat pedagogisia osaajia, jotka tuntevat oman työnsä sisällöt ja koulun arjen. Jos ja kun haluamme interventioiden kunnolla elävän koulun arjessa, täytyy niiden olla aidosti yhdessä opettajien kanssa pohdittuja. Yhdistämällä tutkijoiden interventio-osaamisen ja lasten kanssa työskentelevien opettajien pedagogisen asiantuntemuksen rakennamme yhdessä vaikuttavia koulussa toteutettavia interventioita.

Tänä keväänä olemme käyneet kaikkien tutkimuskoulujemme kanssa vuoropuheluja, joissa tavoitteenamme on ollut tunnistaa ja ymmärtää, mitä luokan hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä ongelmia ja haasteita opettajat ovat omissa luokissaan kokeneet.

Toisaalta tiedämme opettajien jo tekevän paljon työssään hyvinvoinnin eteen, joten tavoitteenamme on ollut myös saada vuoropuhelujen myötä näkyviin, mitä interventioluokkien opettajat jo tekevät hyvinvoinnin edistämiseksi.

Haasteet tunnistettu aikaisemmassa tutkimuksessa

Vaikka ongelmat ja haasteet ovat osittain koulu- ja luokkakohtaisia, jakavat koulut myös samoja hyvinvoinnin ja oppimisen haasteita. Vuoropuheluissa eri koulujen opettajien kanssa ovat toistuneet esimerkiksi oppilaiden sosiaalinen ahdistuneisuus ja esiintymispaineet, luokan klikkiytymisen vaikutukset ryhmädynamiikkaan, sekä kasvokkaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen puuttuminen. Nämä haasteet on tunnistettu jo tutkimuksessa.

Jo ennen koulujen kanssa käytyjä vuoropuheluita, olemme viimeisen vuoden ajan valmistelleet tulevia interventioita ja käyneet läpi aikaisempaa tutkimusta liittyen esimerkiksi kouluinterventioihin, koulunkäyntiin kiinnittymiseen, mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin taustatekijöihin, koulupäivän aikaiseen liikkumiseen ja sosiaalisiin taitoihin, sekä oppimiseen ja oppimistulosten ja -valmiuksien parantamiseen. Tavoitteenamme on ollut löytää aikaisemmassa tutkimuksessa vaikuttavimmiksi havaitut menetelmät ja työkalut.

Aikaisemman tutkimuksen ja keväällä koulujen kanssa käytyjen vuoropuhelujen perusteella työstämme nyt kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista edistäviä ratkaisuja, joita tutkimuskoulujemme opettajat lähtevät syksyllä kokeilemaan.