Tavoitteena kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista tukevat kouluinterventiot

SchoolWellin vuosi on kulunut kouluinterventioiden valmistelun merkeissä. Valmistelujen tueksi olemme saaneet vierailuille kouluinterventiotutkimuksen huippututkijan, professori David Lubansin Newcastlen yliopistosta Australiasta.

SchoolWell-hankkeemme keskiössä ovat 2024–2026 kouluissa toteutettavat interventiot, joilla pyrimme tukemaan oppilaiden oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia peruskoulussa. Poikkeuksellista interventioissamme on se, että kouluihin vietävien valmiiden interventioiden sijaan rakennamme interventiot alusta alkaen erittäin laajaan aiemman tutkimuksen katsaukseen pohjautuen, mutta saman aikaisesti kehitämme interventioita yhdessä koulun toimijoiden, kuten opettajien ja oppilaiden kanssa. Interventiomme eroavat tyypillisistä kouluinterventioista myös siten, ettemme keskity mihinkään yksittäiseen hyvinvoinnin osa-alueeseen, vaan pyrimme löytämään toimintatapoja, joissa erilaiset hyvinvoinnin tukemisen ulottuvuudet tukevat myös toisiaan.

Hankkeemme vuosi onkin tähän mennessä mennyt intensiivisesti interventioiden valmistelun parissa. Olemme pyrkineet tunnistamaan aikaisemmissa tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuja oppilaiden oppimista ja hyvinvointia yhtäaikaisesti tukevia interventioita ja työtapoja, sekä oppilaiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen liittyviä yhteisiä tekijöitä. Lisäksi olemme pyrkineet määrittelemään, miten ymmärrämme niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvinvointia.

”Olemme lähteneet aidosti tarkastelemaan, mitä todella tiedämme lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta koulussa, ja miltä se näyttäisi sovellettuna suomalaisen koulun arkeen ja opetussuunnitelman mukaisen pedagogisen toiminnan sisään siten, että sen voisi skaalata kaikkiin kouluihin ilman isoja lisäresursseja tai kuormitusta. Emme siis halua esittää kouluille mitään ylimääräistä ja koulun perustehtävistä irrallista toimintaa” toteaa interventioiden suunnittelemisesta vastaava hankkeemme varajohtaja Tiina Soini.

SchoolWell-interventioihin tukea alan huippuasiantuntijalta

SchoolWell-hankkeemme tutkimusta tukemassa on alansa huipuista koostuva tieteellinen ohjausryhmä. Yksi ohjausryhmän jäsenistä on professori David Lubans, Newcastlen yliopistosta Australiasta, jonka kanssa tapasimme kesäkuussa Jyväskylässä ja syyskuussa Helsingissä.

”Lubans on kansanterveyden osa-alueen viitatuin tutkija interventiotutkimuksessa, häntä kovempaa interventioasiantuntijaa on vaikea löytää”, valottaa SchoolWell-hankkeemme osahankejohtaja Timo Jaakkola syitä nykyään myös Jyväskylän yliopistossa vierailevana professorina toimivan Lubansin pyytämiseen tieteellisen ohjausryhmän jäseneksi. Toiveena on, että Lubansilta saisimme tukea erityisesti tehokkaiksi todettujen toimintatapojen levittämiseen ja juurruttamiseen. ”Tutkimusta siitä, miten tutkittu tieto tavoittaa opettajat, ei vielä juurikaan ole. David Lubans onkin yksi harvoja tutkijoita interventioiden implementaation ja ylöspäin skaalauksen puolella. Lisäksi hän on keskittynyt projekteissaan yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen, mikä on keskiössä myös SchoolWell-hankkeessamme”, Jaakkola kertoo.

Erityisesti kouluissa toteutettavista fyysisen aktiivisuuden interventioista tunnettu David Lubans esitteli kesäkuussa Jyväskylässä täydelle seminaarihuoneelle SchoolWell-tutkijoita viimeisimmän interventioiden toimeenpano- ja vaikuttavuustutkimuksensa tuloksia ja tutkimukseensa perustuvia ajatuksiaan siitä, miten interventiot saadaan parhaiten ja vaikuttavimmin juurrutettua osaksi järjestelmää.

Tapaamisen aikana keskustelimme Lubansin kanssa myös nyt suunniteltavista SchoolWell-interventioista.  Lubansin mukaan SchoolWell-interventiot ovat erittäin lupaavia. Isona mahdollisuutena hän näkee sen, että Suomi on pieni maa, jolloin tehokkaiksi havaittuja käytäntöjä on helpompi juurruttaa koko maan kattavasti. Toisaalta Lubans muistuttaa siitä, että interventioiden on oltava riittävän yksinkertaisia, jotta ne tavoittaisivat opettajat ja koulut. Syyskuun tapaamisessa jatkoimme keskustelua eteenpäin ja saimme jälleen vinkkejä työn eteenpäin viemiseksi. 

”Joudumme jossain määrin soveltamaan interventioasetelmien tiukimpia malleja ja tätä pääsemme työstämään esimerkiksi David Lubansin avulla. Saimme häneltä tapaamisissa erinomaisen hyviä kysymyksiä ja paljon pohdittavaa omaan asetelmaamme. Lubansin saaminen kanssa kulkijaksi on todella arvokasta”, Soini kommentoi. Hyvin alkanut yhteistyö professori Lubansin kanssa jatkuu tulevina vuosina.

Katso videolta professori Lubansin haastattelu englanniksi