Tietosuojaseloste

Tietoa henkilötietojen käsittelystä "Englannin rooli Suomeen muuttaneiden korkeakoulutettujen työllisyydessä, kotoutumisessa ja osallisuudessa" -tutkimuksessa
TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13–14 artiklat

Laatimispäivä: 03.06.2024

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Englannin rooli Suomeen muuttaneiden korkeakoulutettujen työllisyydessä, kotoutumisessa ja osallisuudessa -tutkimuksessa

Englannin rooli Suomeen muuttaneiden korkeakoulutettujen työllisyydessä, kotoutumisessa ja osallisuudessa -tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista ja voit koska tahansa, myös tutkimuksen aikana, keskeyttää osallistumisesi. Päätöksestä olla osallistumatta tai keskeyttää osallistuminen ei koidu sinulle mitään negatiivisia seurauksia.

1. Kuvaus tutkimushankkeesta ja miksi henkilötietojasi tarvitaan

Henkilötietoja käsitellään osana väitöskirjatutkimusta varten Helsingin yliopistolla. Tutkija vastaa aineiston käytännön hallinnasta kuten käsiteltävien tietojen minimoinnista, täsmällisyydestä sekä säilytysaikojen määräytymisestä ja asianmukaisten järjestelmien/sovellusten käyttämisestä. Käsittelyyn liittyvät riskit arvioidaan yhteistyössä tutkijan ohjaajan kanssa. Yliopisto ohjaa ja tukee henkilötietojen käsittelyssä suunnittelusta lopullisen työn julkaisuun ja tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin sekä välineet tutkimuksen toteuttamiseksi. 

2. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Yhteisrekisterinpitäjyys

 

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 4 (Yliopistonkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto

 

Katariina Pyykkö

väitöskirjatutkija

katariina.pyykko@helsinki.fi

3. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Katariina Pyykkö

Tiedekunta/osasto/yksikkö: Humanistinen tiedekunta, Kielten osasto

Sähköpostiosoite: katariina.pyykko@helsinki.fi

 

Vastuullinen tutkija:

Nimi: Elizabeth Peterson

Osoite: PL 24 (Unioninkatu 40) 00014 Helsingin yliopisto

Sähköpostiosoite: elizabeth.peterson@helsinki.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

5. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkittavilta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Suorat tunnisteet:

 • sähköposti (vapaaehtoinen, vain haastatteluista sopimiseksi)
 • ääni

Epäsuorat tunnisteet:

 • sukupuoli
 • ikä
 • kielitaito
 • koulutustaso ja -ala
 • ammattiasema
 • lähtömaa
 • asuinaika Suomessa
 • maahanmuuton syy
 • asuinpaikka (maakunta)

 

Haastatteluiden osallistujat kutsutaan verkkokyselyn osallistuneiden joukosta. Kysely- ja haastatteluaineisto yhdistetään toisiinsa.

Haastatteluissa käsitellään kokemuksia liittyen kielenkäyttöön, koulutukseen, työllisyyteen ja kotoutumiseen Suomessa. Haastattelut tallennetaan (vain ääni) ja muutetaan tekstimuotoon litteroimalla. Tämän jälkeen alkuperäiset äänitiedostot tuhotaan. Kysely- ja haastatteluaineistoista poistetaan suorat tunnisteet ja epäsuorat tunnisteet säilytetään, luokitellaan, karkeistetaan tai poistetaan ennen analyysia.

LAIF-tutkimushankkeen tutkijoilla on oikeus tarkastella ja käyttää aineistoa tutkimuksessa.

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tutkimusaineisto kerätään tutkittavalta itseltään verkkokyselyn ja haastattelujen avulla.

7. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella: 

X yleistä etua koskeva tehtävä:

     X tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalaki 4.3 §)

9. Tietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta Helsingin yliopiston ulkopuolelle.

10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, niitä käsitellään ainoastaan EU:n alueella.

11. Henkilötietojen suojaus

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja.

Kyselyaineisto kerätään tietoturvallisella REDCap-työkalulla, joka on asennettuna Helsingin yliopiston palvelimelle.

Haastatteluaineisto kerätään joko tallentimella kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa tai etänä Zoomissa.

 

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla:

 X käyttäjätunnus ja salasana

 X käytön rekisteröinti/lokitus   

 ◻ kulunvalvonta 

 X tietojen salaus/kryptaus 

 X kaksivaiheinen tunnistautuminen  

 ◻ muu, mikä:

 

Manuaalista (esim. paperimuodossa tai muuten aineellisessa muodossa) olevaa aineistoa suojataan lukitussa tilassa, johon vain asianmukaisilla henkilöillä on pääsy.

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

X Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta

12. Henkilötietojen käsittelyn kesto

 ◻ Tutkimusaineisto hävitetään

X Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten:

X ilman suoria tunnistetietoja  ◻ tunnistetiedoin

 

X Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti:

X ilman suoria tunnistetietoja  ◻ tunnistetiedoin

 

Kysely- ja litteroitu haastatteluaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti 10 vuotta tietojen keräämisestä. Aineiston sisältämät suorat tunnisteet poistetaan ja epäsuorat tunnisteet säilytetään, luokitellaan, karkeistetaan tai poistetaan yksilöiden tunnistamisen ehkäisemiseksi.  Aineistot säilytetään salasanasuojatulla ulkoisella kovalevyllä lukitussa tilassa. Tiedot poistetaan, mikäli jatkotutkimusta ei ole aloitettu 10 vuoden sisällä tietojen keräämisestä.

Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin.

Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään tutkittaville uusi tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä tutkimusaineistosta.

Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta tutkittaville myöskään silloin, jos tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta).

13. Automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

14. Sinun oikeutesi ja niiden rajoittaminen

Alla mainittujen oikeuksien käyttämiseksi ota yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 3 nimettyyn tutkimuksen yhteyshenkilöön ja kerro, mitä oikeuksiasi haluat käyttää.

 

Sinun oikeutesi rekisteröitynä

Pyrimme toteuttamaan oikeutesi aina, kun se on mahdollista. Oikeuksiesi soveltuvuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, millä oikeusperusteella henkilötietojasi käsitellään. Oikeuksien soveltumista arvioimme aina tapauskohtaisesti. Tutkimuksen yhteyshenkilö auttaa sinua oikeuksiesi toteuttamisessa ja kertoo niiden soveltuvuudesta.

Tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi ovat: 

 • saada tietää käsitelläänkö sinun tietojasi,
 • saada pääsy omiin tietoihisi,
 • oikaista virheelliset ja vanhentuneet tietosi,
 • poistaa tietosi ja tulla unohdetuksi,
 • rajoittaa omien tietojesi käsittelyä,
 • siirtää tietosi rekisterinpitäjältä toiselle,
 • vastustaa tietojesi käsittelyä sekä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

 

Jostain oikeudesta saatetaan tieteellisen tutkimuksen yhteydessä joutua poikkeamaan esimerkiksi silloin, jos oikeutesi toteuttaminen vaarantaisi koko tutkimuksen. Usein voi olla esimerkiksi niin, ettei kaikkia jo kerättyjä ja tutkimukseen sisällytettyjä tietojasi ole mahdollista poistaa jälkikäteen, mutta tämä ei vaikuta oikeuteesi keskeyttää tutkimukseen osallistuminen.

Lisätietoa oikeuksistasi eri tilanteissa löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

 

Valitusoikeus

Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty epäasianmukaisesti, voit aina ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot löydät tämän tietosuojailmoituksen kohdasta 4.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle, eli Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi