Tietoa hankkeesta

Hankkeessa perehdytään yleiseen huolenaiheeseen: suomen kielen elinvoimaisuuteen englannin kielen aseman voimistuessa Suomessa. Hanke seuraa alati kasvavaa neljännen aallon sosiolingvististä ajattelua, pyrkien korjaamaan sosiaalisia epäoikeudenmukaisuuksia ja epätasa-arvon ilmentymiä. Harjoitamme siis hankkeessa kielitieteellistä aktivismia.
Tavoitteet

Hankkeessa paneudutaan suomalaisten kieliasenteisiin, kieli-ideologioihin, ja Suomessa käytettäviin maahanmuuttajakieliin. Lisäksi pyritään lisäämään suomalaisten kielitietoisuutta. Aineistot kerätään kyselyillä ja haastatteluilla, sekä hyödyntäen kansalaistiedettä. Analysoimme aineistoja erilaisin määrällisin ja laadullisin menetelmin, hyödyntäen esim. regressioanalyyseja ja kriittistä diskurssianalyysiä. Tuloksista viestitään tiedeyhteisön lisäksi myös laajemmalle yleisölle viestintäkampanjan avulla hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Työpaketit
  1. Kieliasenteet
  2. Maahanmuuttajat
  3. Kieli-ideologiat
  4. Kielitietoisuuden lisääminen viestinnän menetelmillä
Hankkeen päämäärä

Viestintäkampanjan avulla pyrimme lisäämään kielitieteellistä ymmärrystä monikielisyydestä, kielikontakteista ja kielioikeuksista; toisaalta tavoitteenamme on purkaa yleisiä harhakäsityksiä kielestä, ja täten vähentää kielellistä syrjintää.