Tietoa tutkimuksesta

Mikä on Ilo odottaa -tutkimus ja miten tutkimme.

Ilo Odottaa -tutkimuksessa selvitämme

  • miten seuloa masennuksen oireita odottavien äitien keskuudessa
  • miten ennustaa ja ehkäistä masennuksen kehittymistä tai vaikeutumista raskausaikana ja synnytyksen jälkeen
  • miten hoitaa odottavan ja vastasynnyttäneen äidin masennusta.

Teemme tutkimuksen yhteydessä hoitokokeen. Siinä tutkimme nettiterapian vaikutusta raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen masennuksen oireisiin sekä äitien terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkime myös, voiko äidin masennuksen hoito ja ehkäisy edistää syntyvän lapsen terveyttä ja kehitystä.

Lisäksi tutkimme, voisimmeko masennukseen liitettyjen biologisten merkkiaineiden ja perinnöllisten tekijöiden avulla tunnistaa naiset, joiden masennus on vaarassa kehittyä tai vaikeutua raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen. Samalla selvitämme, ketkä äideistä ja lapsista ovat hyötyneet eniten nettiterapiahoidosta.

Tutkimuksen käytännöt tulevat osaksi äitiysterveydenhuollon rutiineja, eli siinä käytettävää hoitoa tullaan jatkossa tarjoamaan kaikille masenusoireista kärsiville odottajille.

Masennus raskausaikana ja synnytyksen jälkeen

Masennus on yksi yleisimmistä raskauden aikaisista ja synnytyksen jälkeisistä sairauksista. Jopa joka viides suomalainen äiti kertoo kokevansa oireita, jotka voivat liittyä masennukseen.

Raskaudenaikainen tai synnytyksen jälkeinen masennus on merkittävä riski äidin ja hänen lapsensa terveydelle ja hyvinvoinnille sekä lapsen kehitykselle.

Masennuksen oireet

Yleisiin masennuksen oireisiin kuuluu masentunut mieliala, kyvyttömys kokea mielenkiinnon ja mielihyvän tunteita, toivottomuus, itsearvostuksen madaltuminen, uneen, ajatteluun ja syömiseen liittyvät ongelmat, vetäytyminen sosiaalisista suhteista ja itsetuhoiset ajatukset. Synnytyksen jälkeisenä aikana äidin kokemiin masennuksen oireisiin voi kuulua myös tunne ettei kykene muodostamaan tunnesidettä omaan lapseen ja jopa ajatukset lapsen vahingoittamisesta.

Tällä videolla professori Sami Pirkola kertoo tarkemmin mistä masennuksessa on kyse.

Ennaltaehkäisy ja hoito

Suomalaisten hoitosuositusten mukaan psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat raskauden aikaisen masennuksen ensisijaista hoitoa. Ilo Odottaa -tutkimuksessa tarjotaan psykoterapeuttista hoitoa, joka toteutetaan nettiterapiana eli internetin välityksellä.

Nettiterapiat on todettu tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaiksi masennuksen hoitomuodoiksi, mutta niiden käytöstä raskauden aikaisen masennuksen hoidossa on vielä vähän kokemusta ja tutkimustietoa.

Ilo Odottaa -tutkimuksessa käytetään lähestymistavaltaan kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Siinä keskitytään uusien hyvinvointia tukevien toimintatapojen ja taitojen löytämiseen sekä omien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymismallien ymmärtämiseen. Katso professori Jari Lahden video kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta tästä.

Tässä tutkimuksessa tutkittava nettiterapia on kehitetty Skotlannissa. Sen on kehittänyt professori ja psykiatriaan ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan erikoistunut lääkäri Christopher Williams yhteistyössä odottavien äitien kanssa. Se on sovitettu suomalaiseen kulttuuriin ja hoitokäytänteisiin Ilo Odottaa-tutkimuksen vastuututkijan, professori Katri Räikkönen-Talvitien johdolla suomalaisten lääkärien, terveydenhoitajien, psykoterapeuttien, psykologien ja odottavien äitien sekä heidän sidosryhmiensä yhteistyönä.

Tässä tutkimuksessa ei käytetä masennuslääkehoitoja.