Helsingin tutkimuslupa

Alta voit tutustua Helsingin kaupungin Ilo Odottaa -tutkimukselle myöntämän tutkimusluvan päätökseen.
Tutkimuslupa

Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja terveystoimiala

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

Perhepalvelujen johtaja

21 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Äidin raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisy ja hoito - Äidin ja lapsen terveyttä ja hyvinvointia edistävä tutkimus (ILO ODOTTAA)"

HEL 2021-007051 T 13 02 01

Päätös

Perhepalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan Katri Räikkönen-Talvitie ym. tutkimukselle "Ilo odottaa" (väitöskirja, Pro gradu, kandidaatin tutkielma, tieteellinen tutkimus). Yhteyshenkilöinä ovat Heini Långström-Karhapää ja Leeni Löthman-Kilpeläinen. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Hankkeessa tulee huomioida tietosuojalain 31 §:n momentin vaatimus vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja sen lähettämisestä tietosuojavaltuutetulle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat@sote.hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää raskaana olevien naisten masennuksen hoitoa. Tarkoituksena on selvittää, miten masennuksen oireita voitaisiin seuloa, miten masennuksen kehittymistä tai vaikeutumista ehkäistä ja ennustaa, ja miten masennusta voitaisiin hoitaa. Kyseessä on ryvässatunnaistettu kliininen hoitokoe. Osallistujat rekrytoidaan neuvoloista kaupungin kanssa kirjatun käytännön mukaisesti. Tutkimukseen kutsutaan odottavia äitejä, jotka alkuraskauden laajan terveystarkastuksen yhteydessä saavat masennuksen oireisiin viittaavan tuloksen. Tutkimuksen estie sisältää tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimuksen internet-sivujen osoitteen ja tutkimushoitajan yhteystiedot. Tutkimusaineisto analysoidaan soveltuvin menetelmin. Tutkimusaineisto säilytetään tietoturvallisesti kokonaisuudessaan 15 vuotta tutkimuksen loppumisesta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Eettinen toimikunta III on 14.10.2020 antanut tutkimussuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö puoltaa tutkimuslupaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.201 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhe- ja sosiaalipelvelujen johtaja (lapsiperheiden hyvinvointiin ja terveyspalveluihin liittyvät tutkimusluvat).

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin 310 434 44, helena.soini (at) hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta