Tietosuojailmoitukset

Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen kyselytutkimuksien ja Vegaanihaasteen palautelomakkeen tietosuojailmoitukset.
Lounasruoan valintaan vaikuttavat tekijät -kyselytutkimus

1.     Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto


Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Pirjo Apell

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +35829 4123285

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

2.     Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -hankkeessa tutkitaan, miten ruokakulttuuri muuttuu, kun ilmastokestävyys on entistä tärkeämpi arjen ruokavalintoihin vaikuttava tekijä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ilmastokestävän kasvisruoan käyttöä joukkoruokailussa. Hankkeessa on kehitetty 30 ilmastokestävää kasvisruokareseptiä, joita yhteistyöravintolat testaavat kevään 2019 aikana. Hanke on Koneen Säätiön rahoittama ja toteutetaan vuosina 2018–2020.


Tämän kyselylomakkeen avulla keräämme yhteistyöravintoloiden asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia valitsemastaan lounasruoasta sekä lounasruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Asiakkailta kysytään myös palautetta Ilmastokestävä kasvisruoka -lounaista. Kerättyä aineistoa käytetään reseptiikan kehittämiseen, hankkeessa tehtävään tutkimukseen ja tuloksista raportoimiseen. Kyselyn tuloksia voidaan julkaista hankkeen tuottamissa esitelmissä ja tieteellisissä julkaisuissa, kuten raporteissa, artikkeleissa ja opinnäytteissä, sekä yleistajuisissa teksteissä, kuten blogikirjoituksissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös ammattikeittiöille suunnatun koulutusmateriaalin koostamisessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyaineisto säilytetään tietoturvallisesti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan laadullisin ja tilastollisin menetelmin. Tulosten tilastollisessa raportoinnissa yksittäiset vastaajat ovat tunnistamattomia. Vaikka tutkimuksen julkaisuissa voidaan käyttää suoria lainauksia kyselyn täyttäjän vastauksista, ei vastauksen antajaa voi tunnistaa lainauksesta kukaan muu kuin vastaaja itse. Tutkimuksen päätyttyä vastauksista muodostettu sähköinen tutkimusaineisto voidaan arkistoida tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

3.     Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä

Nimi: Ilmastokestävyys keittiössä - ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

Hankkeen johtaja: Kuura Irni

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

4.     Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

5.     Tutkimuksen suorittajat

Tutkimuksen suorittaja: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet –tutkimushanke; Sukupuolentutkimus, humanistinen tiedekunta.


Tutkimuksen suorittamiseksi Helsingin yliopisto käyttää Microsoftin Office 365 Forms -palvelua henkilötietojen säilyttämiseen.

6.     Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

Tutkimuksen nimi: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

Tutkimus on kertatutkimus.

Henkilötietojen käsittelyn kesto:

Henkilötietoja käsitellään reseptiikan kehityksen ja hankkeen tutkimuksen ajan. Sähköiseksi muunnettu aineisto voidaan arkistoida Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen päätyttyä tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

7.     Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

 • yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:
  • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

8.      Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Kyselylomakkeessa kerätään vastaajasta seuraavia tietoa: syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, äidinkieli ja ruokavalio.

Kyselylomakkeessa pyydetään vastaajaa kertomaan, minkä pääruoan vastaaja valitsi, onko pääruoka Ilmastokestävä kasvisruoka, millä perusteella vastaaja pääruokansa valitsi, kuvailemaan kokemustaan syömästään pääruoasta sekä vastaamaan väittämiin koskien ruokien ilmastovaikutuksia ja kasvisruokaa. Mikäli vastaaja valitsi pääruoakseen Ilmastokestävän kasvisruoan, häntä pyydetään antamaan pääruoalle arvosanan eri ominaisuuksien perusteella. Lisäksi vastaajaa pyydetään antamaan palautetta Ilmastokestävä kasvisruoka –lounaiden kehittäjille ja kertomaan näkemyksiään huomioonotettavista tekijöistä näiden lounaiden kehittämisessä.

Aineistoon lisätään hankkeen työntekijöiden toimesta tieto ravintolasta, jossa vastaaja asioi kyselyyn osallistumispäivänä.

9.     Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Henkilötiedot kerätään vastaajien täyttämistä asiakaskyselylomakkeista.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Sähköiseksi muunnettu aineisto voidaan arkistoida Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen päätyttyä tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Manuaalista aineistoa säilytetään hankkeen ajan lukollisen työhuoneen lukollisessa kaapissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 •   käyttäjätunnus
 • salasana

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri saatetaan arkistoida:

 • ilman tunnistetietoja

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Arkistoidaan mahdollisesti Tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi/fi/) toistaiseksi.

14. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä henkilötietojasi hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalainsäädännössä säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Laatimispäivä: 4.2.2019

Tietoa Ilmastokestävyys keittiössä - ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -tutkimukseen osallistuvalle

Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

Lounasruoan valintaan vaikuttavat tekijät -kyselytutkimus peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat

1.     Tut­ki­muk­sen re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Pirjo Apell

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +35829 4123285

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

2.     Ku­vaus tut­ki­mus­hank­kees­ta ja hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus

Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -hankkeessa tutkitaan, miten ruokakulttuuri muuttuu, kun ilmastokestävyys on entistä tärkeämpi arjen ruokavalintoihin vaikuttava tekijä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ilmastokestävän kasvisruoan käyttöä joukkoruokailussa. Hankkeessa on kehitetty 30 ilmastokestävää kasvisruokareseptiä, joita yhteistyöravintolat testaavat kevään 2019 aikana. Hanke on Koneen Säätiön rahoittama ja toteutetaan vuosina 2018–2020.

Tämän kyselylomakkeen avulla keräämme oppilaitosten ravintoloiden asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia valitsemastaan lounasruoasta sekä lounasruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Oppilailta ja opiskelijoilta kysytään myös palautetta Ilmastokestävä kasvisruoka -lounaista. Kerättyä aineistoa käytetään reseptiikan kehittämiseen, hankkeessa tehtävään tutkimukseen ja tuloksista raportoimiseen. Kyselyn tuloksia voidaan julkaista hankkeen tuottamissa esitelmissä ja tieteellisissä julkaisuissa, kuten raporteissa, artikkeleissa ja opinnäytteissä, sekä yleistajuisissa teksteissä, kuten blogikirjoituksissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös ammattikeittiöille suunnatun koulutusmateriaalin koostamisessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyaineisto säilytetään tietoturvallisesti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan laadullisin ja tilastollisin menetelmin. Tulosten tilastollisessa raportoinnissa yksittäiset vastaajat ovat tunnistamattomia. Vaikka tutkimuksen julkaisuissa voidaan käyttää suoria lainauksia kyselyn täyttäjän vastauksista, ei vastauksen antajaa voi tunnistaa lainauksesta kukaan muu kuin vastaaja itse. Tutkimuksen päätyttyä vastauksista muodostettu sähköinen tutkimusaineisto voidaan arkistoida tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

3.     Tut­ki­muk­sen vas­tuul­li­nen tut­ki­ja tai tut­ki­muk­ses­ta vas­taa­va ryh­mä

Nimi: Ilmastokestävyys keittiössä - ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

Hankkeen johtaja: Kuura Irni

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

4.     Tie­to­suo­ja­vas­taa­van yh­teys­tie­dot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

5.     Tut­ki­muk­sen suo­rit­ta­jat

Tutkimuksen suorittaja: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet –tutkimushanke; Sukupuolentutkimus, humanistinen tiedekunta.

Tutkimuksen suorittamiseksi Helsingin yliopisto käyttää Microsoftin Office 365 Forms -palvelua henkilötietojen säilyttämiseen.

6.     Tut­ki­muk­sen nimi, luon­ne ja tut­ki­muk­sen kes­toai­ka

Tutkimuksen nimi: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

Tutkimus on kertatutkimus.

Henkilötietojen käsittelyn kesto:

Henkilötietoja käsitellään reseptiikan kehityksen ja hankkeen tutkimuksen ajan. Sähköiseksi muunnettu aineisto voidaan arkistoida Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen päätyttyä tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

7.     Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­te

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

 • yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:
  • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

8.      Mitä tie­to­ja tut­ki­musai­neis­to si­säl­tää

Kyselylomakkeessa kerätään vastaajasta seuraavia tietoa: syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli ja ruokavalio. 

Kyselylomakkeessa pyydetään vastaajaa kertomaan, minkä pääruoan vastaaja valitsi, onko pääruoka Ilmastokestävä kasvisruoka, millä perusteella vastaaja pääruokansa valitsi, kuvailemaan kokemustaan syömästään pääruoasta sekä vastaamaan väittämiin koskien ruokien ilmastovaikutuksia ja kasvisruokaa. Mikäli vastaaja valitsi pääruoakseen Ilmastokestävän kasvisruoan, häntä pyydetään antamaan pääruoalle arvosanan eri ominaisuuksien perusteella. Lisäksi vastaajaa pyydetään antamaan palautetta Ilmastokestävä kasvisruoka –lounaiden kehittäjille ja kertomaan näkemyksiään huomioonotettavista tekijöistä näiden lounaiden kehittämisessä.

Aineistoon lisätään hankkeen työntekijöiden toimesta tieto ravintolasta, jossa vastaaja asioi kyselyyn osallistumispäivänä sekä koulutustiedot.

9.     Ar­ka­luon­tei­set hen­ki­lö­tie­dot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10. Mis­tä läh­teis­tä hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään

Henkilötiedot kerätään vastaajien täyttämistä asiakaskyselylomakkeista.

11. Tie­to­jen siir­to tai luo­vut­ta­mi­nen tut­ki­mus­ryh­män ul­ko­puo­lel­le

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Sähköiseksi muunnettu aineisto voidaan arkistoida Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen päätyttyä tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

12. Hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jauk­sen pe­ri­aat­teet

 Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Manuaalista aineistoa säilytetään hankkeen ajan lukollisen työhuoneen lukollisessa kaapissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 •   käyttäjätunnus
 • salasana

13. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly tut­ki­muk­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen

Tutkimusrekisteri saatetaan arkistoida:

 • ilman tunnistetietoja

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Arkistoidaan mahdollisesti Tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi/fi/) toistaiseksi.

14. Mitä oi­keuk­sia si­nul­la on ja oi­keuk­sis­ta poik­kea­mi­nen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä henkilötietojasi hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalainsäädännössä säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

TIE­TEEL­LI­SEN TUT­KI­MUK­SEN TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE/-​IL­MOI­TUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Laatimispäivä: 4.2.2019

Tie­toa Il­mas­to­kes­tä­vyys keit­tiös­sä - ruo­ka­kult­tuu­rin mur­rok­sen ar­ki­set mah­dol­li­suu­det -tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­val­le

Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

Kyselylomake reseptiikan testauksesta ammattikeittiöille

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto


Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Pirjo Apell

Osoite: Unioninkatu 38, PL 59, 00100 Helsinki

Puhelinnumero: +35829 4123285

Sähköpostiosoite: pirjo.apell@helsinki.fi

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -hankkeessa tutkitaan, miten ruokakulttuuri muuttuu, kun ilmastokestävyys on entistä tärkeämpi arjen ruokavalintoihin vaikuttava tekijä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ilmastokestävän kasvisruoan edistämismahdollisuuksia joukkoruokailussa. Hankkeessa on kehitetty 30 ilmastokestävää kasvisruokareseptiä, joita yhteistyöravintolat testaavat kevään 2019 aikana. Hanke on Koneen Säätiön rahoittama ja toteutetaan vuosina 2018–2020.


Tämän kyselylomakkeen avulla keräämme yhteistyöravintoloiden henkilökunnalta palautetta Ilmastokestävä kasvisruoka -lounaista ja niiden valmistamisesta. Kerättyä aineistoa käytetään reseptiikan kehittämiseen, hankkeessa tehtävään tutkimukseen ja tuloksista raportoimiseen. Henkilökunnan palautekyselyn tuloksia voidaan julkaista hankkeen tuottamissa esitelmissä ja tieteellisissä julkaisuissa, kuten raporteissa, artikkeleissa ja opinnäytteissä, sekä yleistajuisissa teksteissä, kuten blogikirjoituksissa. Palautekyselyn tuloksia hyödynnetään myös hankkeessa toteutettavan, ammattikeittiöille suunnatun koulutusmateriaalin koostamisessa. Koulutusmateriaalin tavoitteena on opastaa ammattikeittiöiden työntekijöitä ilmastokestävän kasvisruoan valmistamisessa ja tarjoamisessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Palautekyselyaineisto säilytetään tietoturvallisesti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan laadullisin ja tilastollisin menetelmin. Julkaisuissa ei mainita yksittäisiä henkilöitä tai yhteistyöravintoloita ellei toisin sovita.

3. Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä

Nimi: Ilmastokestävyys keittiössä - ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

Hankkeen johtaja: Kuura Irni

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

5. Tutkimuksen suorittajat

Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet –tutkimushanke; Sukupuolentutkimus, humanistinen tiedekunta.

6. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

Tutkimuksen nimi: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

Tutkimus on kertatutkimus


Henkilötietojen käsittelyn kesto:

Henkilötietoja käsitellään reseptiikan kehityksen ja hankkeen tutkimuksen ajan. Sähköiseksi muunnettu aineisto voidaan arkistoida Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen päätyttyä tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

 • yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:
  • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

8. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Kyselylomakkeessa kerätään vastaajasta seuraavia tietoa: työpaikka ja ammattinimike. Kyselylomakkeessa pyydetään vastaajan arviota työpaikallaan testaamasta reseptiikasta seuraavilta osin: raaka-aineiden saatavuus ja korvaaminen, ainessuhteet, valmistusohje, annoskoko ja kokonaismäärä, maku ja ulkonäkö, menekki, käyttökelpoisuus ja muut huomiot.

9. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Henkilötiedot kerätään vastaajien täyttämistä kyselylomakkeista.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Manuaalista aineistoa säilytetään hankkeen ajan lukollisen työhuoneen lukollisessa kaapissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • käyttäjätunnus 
 • salasana

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri saatetaan arkistoida:

 • ilman tunnistetietoja

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Arkistoidaan mahdollisesti Tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi/fi/) toistaiseksi.

14. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä henkilötietojasi hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 2. peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

 1. kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 3. yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalainsäädännössä säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

TIE­TEEL­LI­SEN TUT­KI­MUK­SEN TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE/-​IL­MOI­TUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Laatimispäivä: 3.1.2019

Tie­toa Il­mas­to­kes­tä­vyys keit­tiös­sä - ruo­ka­kult­tuu­rin mur­rok­sen ar­ki­set mah­dol­li­suu­det -tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­val­le

Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

Vegaanihaasteen palautelomakkeet

1.Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Kuura Irni

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Finland

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -hankkeessa tutkitaan, miten ruokakulttuuri muuttuu, kun ilmastokestävyys on entistä tärkeämpi arjen ruokavalintoihin vaikuttava tekijä. Tutkimuksen yhtenä osana tutkimme Vegaanihaasteen palautelomakkeiden avulla, kuinka Vegaanihaasteen osallistujat ovat kokeneet vegaanisen ruokavalion kokeilun.

Helsingin yliopisto saa Vegaanihaasteen palautelomakkeet Oikeutta eläimille -järjestöltä, joka järjestää Vegaanihaaste-kampanjan. Vegaanihaaste-kampanja kerää palautelomakeaineiston, ja toimittaa yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä -tutkimushankkeelle niiden vastaajien vastaukset, jotka ovat antaneet luvan vastaustensa käyttämiseen tieteellisessä tutkimuksessa.

Nimi- ja osoitetietoja ei kerätä tutkimuksessa. Sen sijaan tutkimuksessa kerätään tietoa esimerkiksi vastaajien iästä, asuinpaikasta ja pääasiallisesta toimesta. Paikkakunta on osa taustatietoja, jotka auttavat tutkijoita selvittämään esimerkiksi, ovatko tietynlaiset vastaukset yleisempiä etelän suurilla paikkakunnilla kuin esimerkiksi Pohjois-Suomessa. Tutkimuksen julkaisuissa ei tuoda esille yksittäisten vastaajien paikkakuntien nimiä. Tulokset julkaistaan niin, että yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa julkaisuista.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Palautekyselyaineisto säilytetään tietoturvallisesti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan laadullisin ja tilastollisin menetelmin.

3. Tutkimuksesta vastaava ryhmä

Tutkimusryhmä: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet


Vastaava tutkija: Kuura Irni

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

5. Tutkimuksen suorittajat

Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kulttuurien osasto

6. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

Tutkimuksen nimi: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

 • Kertatutkimus

Henkilötietoja käsitellään yliopistolla tutkimuksen keston ajan. Tämän jälkeen tiedot arkistoidaan tutkimuskäyttöä varten.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

 • yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:
  • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

8. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimuksessa kerätään vastaajilta seuraavia tietoja: paikkakunta, ikä, koulutusaste, sukupuoli ja pääasiallinen toimi. Muita tutkimusaineiston sisältämiä tietoja ovat esimerkiksi ruokavalio ja motiivit osallistua Vegaanihaasteeseen. Nimi- ja osoitetietoja ei kerätä tutkimuksessa. Tutkimuksen julkaisuissa ei tuoda esille yksittäisten vastaajien paikkakuntien nimiä.

9. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tieto vastaajien paikkakunnista kerätään Vegaanihaasteen palautelomakkeesta.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tutkimusaineisto, vastaajien paikkakuntatiedot mukaan lukien, arkistoidaan tieteellistä jatkotutkimuskäyttöä varten. Luovuttaminen arkistoon perustuu yleistä etua koskevaan tarpeeseen arkistoida tieteellisen tutkimuksen aineistot ja mahdollistaa niiden tieteellinen jatkotutkimuskäyttö.

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 • Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Manuaalista aineistoa säilytetään hankkeen ajan lukollisen työhuoneen lukollisessa kaapissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • käyttäjätunnus
 • salasana 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

 • Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

 • Tutkimusrekisteri arkistoidaan:
  • ilman tunnistetietoja

Aineisto arkistoidaan erikseen sovittavaan tieteellistä tutkimusaineistoa säilyttävään arkistoon, esimerkiksi Tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi/fi/) toistaiseksi. Jatkokäyttö rajataan tieteelliseen tutkimukseen. Ennen arkistointia paikkakuntatiedot karkeistetaan, eli arkistoon ei anneta materiaalia, jossa näkyy henkilön paikkakunnan nimi, vaan paikkakunnan luokka, kuten suuri kaupunki Etelä-Suomessa tai keskikokoinen kaupunki Pohjois-Suomessa.

14. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Oikeuksista poikkeaminen

Yleinen tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tässä hankkeessa on todennäköisesti poikettava seuraavista rekisteröidyn oikeuksista:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
 • Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Syy oikeuksista poikkeamiseen:

 • Tutkimusaineistoon ei kuulu tutkittavien nimiä tai muita suoria tunnisteita niin, ettei tutkittavien pyyntöjä ole kohtuullisin keinoin mahdollista yhdistää tutkimusaineistossa oleviin tietoihin. (koskee kaikkia oikeuksia)

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Vegaanihaasteen palautelomake

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

13 ja 14 artiklat

Laatimispäivä: [25.1.2019]

Tietoa Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet-tutkimukseen osallistuvalle

Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

Yhteistyöravintoloiden henkilökunnalle suunnattu loppukysely Ilmastokestävyys keittiössä –hankkeeseen osallistumisesta

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Pirjo Apell

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +35829 4123285

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -hankkeessa tutkitaan, miten ruokakulttuuri muuttuu, kun ilmastokestävyys on entistä tärkeämpi arjen ruokavalintoihin vaikuttava tekijä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ilmastokestävän kasvisruoan käyttöä joukkoruokailussa. Hankkeessa on kehitetty 30 ilmastokestävää kasvisruokareseptiä, joita yhteistyöravintolat testasivat kevään 2019 aikana. Hanke on Koneen Säätiön rahoittama ja toteutetaan vuosina 2018–2020.

Tämän kyselylomakkeen avulla keräämme tietoa yhteistyöravintoloiden henkilökunnan kokemuksista Ilmastokestävä kasvisruoka –lounasreseptien testaamisesta ja hankkeeseen osallistumisesta, sekä näkemyksiä kasvisruoan kehittämisen mahdollisuuksista joukkoruokailussa. Kerättyä aineistoa käytetään reseptiikan kehittämiseen, hankkeessa tehtävään tutkimukseen ja tuloksista raportoimiseen. Kyselyn tuloksia voidaan julkaista hankkeen tuottamissa esitelmissä ja tieteellisissä julkaisuissa, kuten raporteissa, artikkeleissa ja opinnäytteissä, sekä yleistajuisissa teksteissä, kuten blogikirjoituksissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös ammattikeittiöille suunnatun koulutusmateriaalin koostamisessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyaineisto säilytetään tietoturvallisesti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan laadullisin menetelmin. Tulosten tilastollisessa raportoinnissa yksittäiset vastaajat ovat tunnistamattomia. Vaikka tutkimuksen julkaisuissa voidaan käyttää suoria lainauksia kyselyn täyttäjän vastauksista, ei vastauksen antajaa voi tunnistaa lainauksesta kukaan muu kuin vastaaja itse.

3. Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä

Nimi: Ilmastokestävyys keittiössä - ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

Hankkeen johtaja: Kuura Irni

Osoite: PL 59 (Unioninkatu 38) 

00014 Helsingin yliopisto

Sähköpostiosoite: climatekitchen@helsinki.fi 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

5. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimuksen suorittaja: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet –tutkimushanke; Sukupuolentutkimus, humanistinen tiedekunta.

6. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

Tutkimuksen nimi: Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet 

Tutkimus on kertatutkimus

Henkilötietojen käsittelyn kesto:

Henkilötietoja käsitellään reseptiikan kehityksen ja hankkeen tutkimuksen ajan. Aineisto voidaan arkistoida Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen päätyttyä tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella: 

 • yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: 
  • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 

8. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 

Kyselylomakkeessa kerätään vastaajasta seuraavia tietoa: työpaikka ja ammattinimike.

Kyselylomakkeessa pyydetään vastaajaa kertomaan, missä kaikissa yhteistyöravintolan toimipisteissä testattuja reseptejä tarjottiin, kuvailemaan reseptien testaamisen vaiheita sekä kertomaan sen vaikutuksista yhteistyökeittiön arkeen. Vastaajaa pyydetään myös arvioimaan reseptien toimivuutta, kertomaan yhteistyöravintolan suunnitelmista käyttää testattua reseptiikkaa jatkossa, arvioimaan hankkeen toimittamien viestintämateriaalien toimivuutta, antamaan palautetta yhteistyöstä hankkeen kanssa sekä kertomaan omia näkemyksiään siitä, mitä tulisi huomioida, kun ilmastokestävää reseptiikkaa halutaan viedä laajasti käyttöön joukkoruokailussa. 

9. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Henkilötiedot kerätään vastaajien täyttämistä kyselylomakkeista.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Sähköiseksi muunnettu aineisto voidaan arkistoida Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeen päätyttyä tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • käyttäjätunnus
 • salasana 

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri saatetaan arkistoida:

 • ilman tunnistetietoja

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Arkistoidaan mahdollisesti Tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi/fi/) toistaiseksi. 

14. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä henkilötietojasi hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin 
 2. peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 
 3. vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

 1. kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista 
 3. yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 

Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen 

Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalainsäädännössä säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

13 ja 14 artiklat

Laatimispäivä: 16.4.2019

Tietoa Ilmastokestävyys keittiössä - ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -tutkimukseen osallistuvalle

Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.