Tutkimus

Agroekologiassa tarkastellaan ihmisen ruokaekologiaa ja ruokajärjestelmien kestävyyden peruskysymyksiä. Niillä on kasvava merkitys, sillä ihmiskunnan ruoka saadaan ravinto- ja rehukasvien viljelystä maatalousekosysteemeissä, jotka kattavat jo nyt noin 40 % maapallon maa-alasta.

Lisätietoa Maataloustieteiden maisteriohjelman (kasvintuotantotieteiden opintosuunta) tutkimussivuilla:
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/agricultural-sciences/research

Akvaattisissa tieteissä perehdytään merien, järvien ja virtavesien elämään: eliöihin ja niiden elinympäristöihin sekä niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Keskeisenä kysymyksenä on myös ihmisen vaikutus vesiekosysteemeihin (esim. rehevöityminen, ylikalastus, öljyonnettomuudet) sekä vesien kunnostus ja suojelu.

Lisätietoa ECGS-maisteriohjelman tutkimussivuilla:
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability/research

Maaperä- ja ympäristötiede tarkastelee maaperää luonnonvarana ja elämää ylläpitävänä osana ympäristöä sekä sen vuorovaikutuksia vesistöjen ja ilmakehän kanssa. Tutkimus keskittyy fysikaalis-kemiallisiin ja mikrobiologisiin prosesseihin puhtaan ravinnon sekä muiden maaperän ekosysteemipalvelujen tuottamisessa, jätteiden hyötykäytössä, ympäristökuormituksen hallinnassa ja pilaantuneen ympäristön kunnostuksessa.

Lisätietoa Maataloustieteiden maisteriohjelman (maaperä- ja ympäristötieteiden opintosuunta) tutkimussivuilla:
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/agricultural-sciences/research

Maatalouden ympäristöteknologiassa kehitetään ekologisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä ruuantuotantotapoja. Tutkimusteemoja ovat maataloustuotannon ja ympäristön välinen vuorovaikutus, ympäristökuormituksen vähentämistä sekä ravinteiden kierrätystä edistävät tuotantomenetelmät, bioenergia ja uusiutuvat raaka-aineet.

Lisätietoa Maataloustieteiden maisteriohjelman (agroteknologian opintosuunta) tutkimussivuilla:
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/agricultural-sciences/research

Mikrobiologia tutkii mikrobien elämää eri ympäristöissä. Mikrobeja ovat bakteerit, arkeonit, sienet, alkueliöt, levät ja virukset, ja ne kierrättävät maapallollamme elämälle tärkeät ravinteet, tuottavat energiaa, pilkkovat jätteitämme ja pitävät yllä terveyttämme.

Lisätietoa Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelman tutkimussivuilla:
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/microbiology-and-microbial-biotechnology/research

Ympäristömuutos ja -politiikka -tieteenalalla tutkitaan kaupungistumiseen liittyviä kysymyksiä (kaupunkiekologia, kaupunkien ympäristöpoliitikka, kaupunkien muutos) sekä laajempia ympäristömuutokseen liittyviä kysymyksiä (arktiset alueet, typpiviisas maatalous, ilman epäpuhtaudet, ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, monitieteiset tutkimusmenetelmät).

Lisätietoa ECGS-maisteriohjelman tutkimussivuilla:
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/environmental-change-and-global-sustainability/research