Anna Avdeeva’s PhD project Attachment Parenting in Contemporary Russia is focused on how originally Western form of intensive mothering is localized in the context after-egalitarian post-socialist society and how it re-considers and re-shapes the firmly established forms of kinship. >>Research Database Tuhat

Hanna Etholénin väitöskirja "I can't explain why I like it": Depictions of women's heterosexual desire in erotic autofiction tarkastelee seksuaalisen halun kokemuksen kuvauksen puutetta eroottisessa kaunokirjallisuudessa. Halua tarkastellaan suhteessa postfeministiseen haluttavuuteen, pornografiaan, toimijuuteen ja mahdollisuuteen purkaa heteroseksuaalisuuteen liittyviä normeja. Tutkimus yhdistää kirjallisuudentutkimukseen feministisiä ja queer-teorioita seksuaalisuudesta. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Anna Heinonen tutkii väitöskirjassaan Intimate Relations in Finnish Shared Housing etelä-suomalaisissa yhteisöasumuksissa asuvien ihmisten läheissuhteita sukulaisuus- ja perhesuhteiden näkökulmasta - miten käsitys perhesuhteista voi muuttua, kun kodin jakaa muiden kuin romanttis-seksuaalisen kumppanin ja juridisesti tunnustettujen lasten kanssa? Tutkimus on monitieteinen, ja liittyy muun muassa antropologian, sosiologian ja maantieteen aloilla käytyyn feministiseen keskusteluun. >>Tuha-tutkimustietokanta

Honkasalon postdoc tutkimusprojekti "Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pathologization of Gender Nonconformity" (Kansalaisiksi kelpaamattomat: eugeniikka ja sukupuolen moninaisuuden patologisointi) kehittää aiempaa 1900-luvun eugeniikkaa käsittelevää kansainvälistä tutkimusta tarkastelemalla trans- ja muunsukupuolisia koskevan sterilisaatiolainsäädännön historaa Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimus on Koneen Säätiön ja Helsingin Yliopiston Tiedesäätiön rahoittama ja se toteutetaan osana Helsingin Yliopiston “Haavoittuvuuden Haltuunotto” –tutkimusprojektia. Honkasalon tutkimusintresseihin kuuluu biopolitiikka, valta, kyvykkään kansalaisen ihanne, rodullistamisen prosessit, sekä kysymys trans- ja muunsukupuolisten reproduktio- ja itsemääräämisoikeudesta.

 Tuhat-tutkimustietokanta

Henri Hyvösen väitöskirjassa Men, Masculinities, and Care of the Self in 21st Century Working Life tarkastellaan miesten tapoja huolehtia ruumiillisesta ja henkisestä hyvinvoinnistaan sekä näiden menetelemien harjoittamiseen liittyvää sosiaalista painetta. Tutkimuksessa selvitetään, millaisiksi miehet kokevat työelämän itsestä huolehtimista koskevat vaatimukset ja kuinka itsestä huolehtiminen on yhteensovitettavissa miesten käsityksiin omasta sukupuolestaan ja ruumiistaan. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Astrid Joutsenon väitöskirja At the Intersection of Motherhood and Creative Work: Momblogs as Affective Labor Narratives tutkii äitiyttä ja luovaa työtä äitiblogeissa. Tutkimus erittelee kerrostunutta affektiivista työtä, siitä kertomista ja sukupuolittumista. Tutkimus yhdistelee feminististä teoriaa, sosiaalisen median tutkimusta ja autoetnografista kokeilevaa tutkimusmenetelmää. väitöskirja At the Intersection of Motherhood and Creative Work: Momblogs as Affective Labor Narratives tutkii äitiyttä ja luovaa työtä äitiblogeissa. Tutkimus erittelee kerrostunutta affektiivista työtä, siitä kertomista ja sukupuolittumista. Tutkimus yhdistelee feminististä teoriaa, sosiaalisen median tutkimusta ja autoetnografista kokeilevaa tutkimusmenetelmää.

Marjut Jyrkisen johtama tutkimushanke Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WeAll) tarkastelee millaiset tekijät tukevat ja toisaalta rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Monitieteiseen tutkimuskonsortioon kuuluvat Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja Hanken Svenska handelshögskolan. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.  >> Tuhat-tutkimustietotietokanta

Katja Kahlina’s Marie Skłodowska-Curie project “ANTILGBT” (2016-2018) explores the emergence and functioning of anti-LGBT organising in the Balkans with the specific focus on the transnational dimension of this anti-emancipatory social mobilising and its implications for the theories of democracy and citizenship. Katja’s research interests/fields of expertise include transnational LGBT and anti-LGBT politics; nationalism and citizenship; social movements; queer, feminist and postcolonial theories. >>Research Database Tuhat

I received a PhD in 2017 with a dissertation titled From Violence to Resistance: Judith Butler's Critique of Norms.  I currently work as a Teaching Fellow in Gender Studies, in the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, Finland. In the years 2016–2017 I worked as a visiting graduate research scholar at New York University, NYC, USA and in summer 2016 I was a fellow in Judith Butler's Master Class at The Institute for Critical Social Inquiry (ICSI), The New School for Social Research, NYC, USA.

My latest article, "Judith Butler's Critique of Violence and The Legacy of Monique Wittig", can be accessed here. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Mira Karjalaisen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston WeAll-hankkeen ja Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa Mielentekniikat ja muuttuvat työn rajat (2015–2020) tutkitaan työn rajojen hämärtymistä, uushenkistä työtä ja mielentekniikoita kuten mindfulnessia organisaatioissa. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Heini Kinnusen väitöskirjaprojektissa The Concept of public sphere: Negotiating the politics of feminism and the Left in the Works of Iris Marion Young, Seyla Benhabib, and Nancy Fraser analysiodaan julkisuuden käsitteen käyttöä kolmen merkittävän feministisen politiikan teoreetikon argumentaatiossa 1980-luvulta tähän päivään. >>Tuhat-tutkimustietokanta

 

Kuura Irnin ja kollegoiden tämänhetkinen, Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke on nimeltään Ilmastokestävyys keittiössä: ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet (2018-2020). Hankkeessa tarkastellaan kotitalouksien, joukkoruokaloiden, mediakeskustelun ja politiikan näkökulmasta aluillaan olevaa kulttuurista murrosta, jossa ilmastokestävämmät, vegaaniset kasvisruokavaihtoehdot lisääntyvät nykyisessä suomalaisessa ja virolaisessa arkiruokavaliossa. Hankkeessa ruokakysymystä tarkastellaan monitieteisesti, yhdistellen feminististä tutkimusta, kriittistä eläintutkimusta, sosiologiaa ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta. Ruokaa ja eläinsuhteita tarkastellaan affektiivisina, intersektionaalista lähestymistapaa vaativina kysymyksinä.

Irnin tämänhetkinen oma tutkimus keskittyy affektiiviseen yhteiskunnalliseen keskusteluun vegaaniudesta, jossa samalla neuvotellaan ruokaan ja eläinsuhteisiin liittyvistä normeista ja luonnollisuuskäsityksistä. Irnin toinen meneillään oleva tutkimus koskee luontokulttuurien uudelleenajattelua sekä monilajista sosiaalisuutta ja monilajisen yhteiselon monimutkaisuutta kissa-ihminen-kumppanuuksien näkökulmasta. Irnille on tärkeää pohtia ja kehittää feministisen tutkimuksen intersektionaalisia näkökulmia, tutkimuksen ja ruohonjuuritason aktivismin sidoksia sekä solidaarisuutta yhteiskunnallisten kamppailujen, kuten ympäristö-, ilmasto- ja eläinaktivismien, queer- ja transfeminististen aktivismien sekä rasisminvastaisten feminismien, kesken.

Jukka Lehtonen (vanhempi tutkija, VTT, kasvatussosiologian dosentti), työskentelee WeAll-tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Lehtonen analysoi intersektionaalisesti ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten koulutus- ja työelämäkokemuksia sekä moninaisia tekstejä ja sitä, miten niissä rakentuvat risteävät erot ja normatiivisuudet (media, opetussuunnitelmat, oppikirjat, tutkimukset ja muut aineistot). >>Tuhat-tutkimustietokanta

Elina Penttinen toimii sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina. Tutkimuksessaan, opetuksessaan ja ohjauksessaan hän yhdistää feminististen metodologioiden, feministisen kansainvälisten suhteiden ja väkivallantutkimuksen asiantuntemustaan. Maisteriopinnoissa Penttisen opetuksen painopiste on opiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden kehittämisessä ja tukemisessa. Hänen kiinnostuksensa sukupuolentutkimuksen opetuksessa ovat tutkimustaidon ja tieteellisen kirjoittamisen kehittäminen ja sukupuolentutkimuksen asiantuntijuuden merkitys työelämään siirtyessä.

Penttinen johtaa monitieteistä tutkimusprojektia "Haavoittuvuuden haltuunotto: uusia näkökulmia feministiseen väkivallan tutkimukseen", Omassa tutkimuksessaan Penttinen tarkastelee henkisen väkivallan elettyä kokemusta. Hän soveltaa tutkimuksessaan mindfulnessiin perustuvaa haastattelumenetelmää, jonka tavoitteena on vahvistaa tutkimukseen osallistuvien omanarvon tunnetta väkivallan kokemuksen jälkeen tai vielä sen jatkuessa.

Tuija Pulkkinen on sukupuolentutkimuksen professori. Pulkkisen oma tutkimustyö kohdistuu ajatuksiin, ajattelijoihin ja käsitteisiin. Hän ohjaa opinnäytteitä laajalla sukupuolentutkimuksen alueella, ja on kiinnostunut esimerkiksi feminististen teoreetikoiden tekstien tulkinnasta, sekä historiasta ja politiikasta. Häntä pohdituttavat erityisesti erilaisten käsitysten seuraukset feministiselle ja queer-politiikalle sekä sukupuolen moninaisuudelle käytännön elämässä. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Tytti Steel työskentelee tutkijatohtorina WeAll-tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Steel tarkastelee ulkomaalaistaustaisten naisten pääsyä Suomen työmarkkinoille sekä yli 50-vuotiaiden työllistymistä Kotkan alueella. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Antu Soraisen Akatemiatutkijahankkeessa (2014–2019) tutkitaan testamentteja ja perintövarallisuutta seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä. Perintöjärjestelmä ja -lainsäädäntö perustuvat länsimaissa avioliiton ja biologisten jälkeläisten kulttuuriselle mallille, johon useimpien seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten elämä ei sovi. Testamentti tarjoaa heille mahdollisuuden tukea itselleen läheisimpiä ihmisiä ohi juridisen sukulaisuusmallin. Tutkimuksessa selvitetään, missä laajuudessa lesbot ja homot Suomessa käyttävät testamenttia, mitä puutteita vallitsevassa lainsäädännössä heidän kannaltaan on ja mikä merkitys perintöjärjestelmällä on tälle kansantaloudessa näkymättömälle ryhmälle. Tutkimuksella on merkitystä sosiaalipolitiikan, yhteiskunnallisen näkyvyyden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomessa. Sorainen johtaa myös Akatemiahanketta CoreKin - Sukulaisuuden syrjien kontrastointi ja uudelleenkuvailu (2016-2020). >>Tuhat-tutkimustietokanta

Ada Schwanckin väitöskirja Alternative War Stories: Narratological approaches to feminist study of war tarkastelee sodan kokemuksia nykykirjallisuudessa ja elokuvissa. Hänen väitöstutkimuksensa yhdistää sukupuolentutkimusta, feminististä kansainvälistä politiikkaa ja kirjallisuudentutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellan sukupuolen, seksuaalisuuden ja etnisyyden leikkauspisteitä sellaisten narratiivien tuottamisessa, rakenteissa ja vastaanotossa, jotka muokkaavat ja haastavat käsitystämme sukupuolistuneesta väkivallasta ja sodan kokemuksesta. Väitöskirja toteutetaan osana Haavoittuvuuden haltuunotto -tutkimushanketta.  >>Tuhat-tutkimustietokanta

Alisa Zhabenko’s PhD project is on Lesbian motherhood in Russia from the last Soviet period to contemporary times. The research examines how legislative changes in Russia have influenced the everyday relations, reproductive practices and parenting strategies of Russian lesbians, put in historical perspective. She is doing this by analysing three generational cohorts of lesbian mothers in Russia. >>Research Database Tuhat