Tutkimus

Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutus sisältää tieteenalan opintoja, kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttamia pedagogiikan opintoja sekä harjoittelukouluissa suoritettavia opetusharjoitteluja. Aineenopettajakoulutus toteutetaan näiden kolmen tahon tiiviinä kolmikantayhteistyönä ja näin ollen matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutukseen liittyvää tutkimusta tehdään usealla taholla.

Aineenopettajakoulutus on tiiviissä yhteydessä tieteenalan opetukseen ja tutkimukseen ja tätä onkin pidetty yhtenä selittävänä tekijänä esimerkiksi Suomen korkeissa PISA-sijoituksissa; on erittäin tärkeää, että aineenopettajat saavat pedagogisten tietojen ja taitojen ohella laajat tiedot opettamistaan tieteenaloista ja tieteenalojen tiedon luonteesta. Käytännössä tiivis yhteys tieteenalan opetuksen tarkoittaa mm. sitä, että aineenopettajaopiskelijat aivan samoilla perus- ja aineopintojen kursseilla kuin tieteenalan opiskelijat. Tieteenalan opetukseen ja aineenopettajakoulutukseen liittyy myös kiinteästi koulutusohjelmien opetuksen tutkimus ja jatkuvasti tehtävä opetuksen kehitystyö. Tämä opetuksen kehitystyö ja siihen liittyvä tutkimus lähtee hyvin käytännöllisistä lähtökohdista ja ajatuksista, joita testataan käytännössä ja kehitetään edelleen.

Lisäksi aineenopettajakoulutus tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston tiedekasvastuskeskuksen (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa) kanssa. LumA-tiedekasvatuskeskuksen toiminnassa aineenopettajaopiskelijat pääsevät toimimaan mm. lasten ja nuorten tiedepäivien ja -leirien ohjaajina. LumA-tiedekasvatuskeskuksen toiminnan yhteydessä tehdään runsaasti tutkimusta ja toiminnasta löytyy aiheita mm. opinnäytetöihin.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävään fysiikan, kemian ja matematiikan ainedidaktiikan tutkimukseen voit tutustua fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikan ryhmän verkkosivuilla. Tutustu myös harjoittelukoulujen eNorssi-yhteistyöverkostoon ja kehittämistoimintaan ja -tutkimukseen.