Finanssiteknologian ja arvopaperimarkkinoiden kehitys haastaa perinteistä käsitystä osakeomistuksen sisällöstä

Yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisessa sääntelyssä on jatkossa huomioitava nykyistä paremmin sääntelyn, nopean teknologisen kehityksen ja markkinakäytäntöjen muutoksen välinen dynaaminen suhde, Jesse Collinin väitöstutkimus osoittaa.

Osakkeenomistajilla on keskeinen rooli osakeyhtiön hallinnossa, sillä heille on annettu viimekätinen valta päättää yhtiön asioista äänestämällä yhtiökokouksessa. Perinteisesti osakkeen on katsottu muodostavan jakamattomana pidetyn oikeuksien ja velvollisuuksien summan suhteessa osakeyhtiöön.

OTM Jesse Collin on perehtynyt väitöskirjassaan pörssiyhtiön osakeomistusta määrittäviin taustateorioihin ja nykyaikaiseen osakkeenomistaja-aktivismiin.

– Finanssiteknologian ja arvopaperimarkkinoiden kehityksen myötä perinteinen käsitys osakeomistuksen sisällöstä on murentumassa, Collin toteaa tutkimuksessaan.

Osakkeenomistajille annettuja oikeuksia on perusteltu oman pääoman ehtoisen sijoituksen riskillä, sillä yhtiön rahoittajien keskuudessa osakkeenomistajien sijoitusta on pidetty kaikkein riskipitoisimpana.

– Esimerkiksi eurooppalaiset aktivistiosakkeenomistajat ovat kyenneet pilkkomaan osakkeen tuottamia oikeuksia irti toisistansa ja muokkaamaan osakeomistuksen riskiä hyödyntämällä moderneja rahoitusvälineitä ja markkinakäytäntöjä, kuten johdannaisinstrumentteja ja lyhyeksimyyntiä, väittelijä jatkaa.

Collinin mukaan osakeoikeuksien pilkkominen on vaikuttanut eurooppalaiseen yhtiö- ja arvopaperimarkkinasääntelyä koskevaan sääntelypoliittiseen keskusteluun sekä muovannut pörssiyhtiöitä koskettavaa viimeaikaista EU-sääntelyä.

– Tutkijana yllättävintä ja mielenkiintoisinta on ollut huomata, kuinka paljon teknologinen kehitys ja pääomamarkkinoiden globalisoituminen voi vaikuttaa yksityisoikeudellisiin instituutioihin, jotka osin pohjautuvat vuosikymmeniä vanhojen periaatteiden varaan. Esimerkiksi yhtiöoikeutta ei mielestäni voi tarkastella enää itsenäisenä kokonaisuutena, sillä yhtiöoikeudellisia perusperiaatteita voi horjuttaa yhtiöoikeuden ulkopuolisilla instrumenteilla kajoamatta muodollisesti yhtiöoikeudellisiin instituutioihin. Tulevassa sääntelyssä on huomioitava enenevissä määrin sääntelyn, nopean teknologisen kehityksen ja markkinakäytäntöjen muutoksen välinen dynaaminen suhde.

**

OTM Jesse Collin väittelee 8.2.2020 kello 12 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Osake ja modernit arvopaperimarkkinat - Yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellinen tutkimus pörssiyhtiön osakkeen omistuksen oikeudellisen luonteen ja tiettyjen rahoitusvälineiden välisestä suhteesta". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, Suomen Laki -sali.

Vastaväittäjänä on professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Seppo Villa Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.