Yhteystiedot

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen fysiikan professori ja vastaan fysiikan opettajien didaktisen fysiikan opetuksesta. Opetan syventävien opintojen didaktisen fysiikan kursseja. Tutkimustyöni liittyy didaktiseen fysiikkaan ja laskennalliseen fysiikkaan. Opettajia olen opettanut vuodesta 1999 alkaen palattuani alma materini huomaan Ressun lukiosta fysiikan opettajan tehtävistä.  Opetuksen ja tutkimuksen ohella käytän ja haluan käyttää aikaa pitääkseni yhteyttä opetuksen asiantuntijoihin: entisiin opettajatovereihin ja opettajina toimiviin entisiin opiskelijoihimme. 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Iloinen tervehdys! Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan myös kemian opettajaksi! Olen professori, tutkimusjohtaja kemian aineenopettajien koulutusohjelmassa. Myös toisena varajohtajana tässä koulutusohjelmassa. Vastaan kemiaa opettavien aineenopettajien ohjelman sisällöstä, toteutuksesta ja opinnäytetöiden ohjauksesta. Sitä työtä ollut ilo tehdä jo vuodesta 2001. Sinä aikana yksiköstä on valmistunut noin 400 kemian opettajaa (pääaine/toinen aine) ja 10 kemian opetuksen tohtoria.

Opetuksemme ja tutkimuksemme painopistealueina on kestävä kehitys ja moderni teknologia kemian opetuksessa. Kuuntelen opiskelijoiden toiveita, ja suuntaamme opinnäytetöitä toiveiden suunnassa yhdessä. Myös tiedekasvatus ja sen tutkiminen -tulevaisuuden tekijät ovat sydämessäni. Toimin sekä Luma-keskus Suomen (http://www.luma.fi/keskus) ja Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksen (http://www.helsinki.fi/tiedekasvatus) johtajana päätyöni rinnalla. Nautin työstäni, ja   yhdessätekemisestä teidän tulevien opettajien, kollegojen sekä Suomessa että kansainvälisesti, koulujen opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Yhdessä olemme enemmän!       

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen matematiikan yliopistonlehtori ja opetan ensimmäisenä syksynä lineaarialgebraa sekä kurssia Matematiikkaa kaikkialla. Olen myös kirjoittanut oppimateriaalin kandinvaiheen algebran kursseille, joten tapaat minut kirjoitetun tekstin kautta myös siellä. Maisterivaiheessa opetan kurssia Algebra II.

Kehitän ja tutkin matematiikan yliopisto-opetusta. Olen osallistunut muun muassa Tehostetun kisällioppimisen menetelmän kehittämiseen sekä ollut mukana luomassa yliopistollemme yhteisöllistä matematiikan oppismisympäristöä, Matematiikkabasaaria. Näistä voit lukea lisää vaikkapa Kumpula opettaa -blogista.

Oman sivuni täällä.

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen yliopistonlehtori Kemian laitoksen kemian opettajankoulutusyksikössä. Tulemme tapaamaan monesti opintojesi aikana, sillä opetan useilla kemian opetuksen kursseilla ja osallistun opinnäytetöiden ohjaamiseen. Toimin myös kemian aineenopettajalinjalaisten opinto-ohjaajana.

Työhöni sisältyy opetuksen lisäksi tutkimusta. Tutkin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä kemian opetuksessa monessa eri yhteydessä. Olen kiinnostunut esimerkiksi molekyylimallinnuksesta, keminformatiikasta, sähköisistä kemian oppikirjoista. Olen myös intohimoinen oppi- ja tietokirjailija aina jokin kirjoitusprojekti työn alla.

 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen neljännen vuoden kemian aineenopeopiskelija ja toisena opetettavana aineena minulla on fysiikka. Päädyin johtoryhmään kemian opettajankoulutusyksikön suunnitteluryhmän kautta, kun olin kiinnostunut laajemminkin vaikuttamisesta koulutusohjelmassamme. On ollut mielenkiintoista nähdä aitiopaikalta koulutuksen kehittämistä ja olla itse mukana vaikuttamassa asioihin. 

Minuun voi törmätä myös monissa opeopiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa, sillä olen mukana HAOn eli Helsingin aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestön hallituksessa. Olen siis myös mukana järjestämässä hauskoja tapahtumia, jotta vapaa-ajallakaan ei tulisi tylsää.

Olen Kalle Juuti (KT. Dos.), Fysiikan ja tietotekniikan didaktiikan yliopistonlehtori. Opetan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa ainedidaktiikkaa ja tutkielmaopintoja. Tutkin oppilaiden kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan ja luonnontieteiden opiskeluun sitoutumista.

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen pidemmän linjan fysiikan aineenopeopiskelija ja toisena opetettavana aineena minulla on matematiikka, tulevaisuudessa luultavasti muitakin! Johtoryhmässä kiinnostusta herätti erityisesti mahdollisuus vaikuttaa oman koulutusohjelman sisältöön. Olin myös vastaavassa valmisteluryhmässä, jossa näin kuinka hauskaa ja tärkeää johtoryhmätyöskentely on.

Saatat törmätä minuun matemaattis-luonnotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tapahtumissa, sillä olen toiminut useassa niissä hallituksen jäsenenä, aktiivisena virkailijana tai muuten vaan yhteistyötä tehden. Nykäise siis toki hihasta missä vain tavataankin!

Olen didaktisen fysiikan dosentti ja yliopistonlehtori ja vastaan opettajalinjan fysiikan opintosuunnan opinto-ohjauksesta kandi- ja maisteritasolla. Opetustehtäviini kuuluu didaktisen fysiikan opetus kandivaiheessa ja lisäksi toimin kandidaatin tutkielmien ohjaajana. Maisteritasolla opetan ddaktisen fysiikan tutkimusmenetelmiä osana graduseminaaria sekä toimin pro gradu -tutkielmien ohjaajana.

Tutkimukseni painopiste keskittyy fysiikan käsiterakenteen esittämisen graafisten työkalujen kehittämiseen sekä fysiikan opiskelussa, oppimisessa ja opettamisessa tarvittavaan argumentointiin ja kommunikointiin.

 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen matematiikan didaktiikan professori Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Vastaan opettajan pedagogisiin opintoihin sijoittuvista matematiikan oppimiseen ja opettamiseen suuntautuvista kursseista, joten kohtaamme melko varmasti, kun tulet suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja. Ohjaan matematiikan opetusta ja oppimista koskevia jatko-opintoja ja usein annan neuvoja myös matematiikan opettajalinjalaisten gradun tekoon.

Oma tutkimukseni on hyvin kansainvälistä ja suuntautuu matemaattiseen ongelmanratkaisuun ja matematiikkaan liittyviin asenteisiin, uskomuksiin ja emootioihin. Uusimpana tutkimusavauksena olemme vuonna 2017 aloittaneet tutkimuksen, jossa käytämme mobiileja katseenseurantalaseja selvittääksemme, miten oppilaiden ja opettajan huomio suuntautuu opetustilanteessa.

 

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Olen koulutusohjelman koulutussuunnittelija. Voit tulla juttelemaan kanssani mistä tahansa opintoihisi liittyvästä asiasta - jos en osaa suoralta kädeltä vastata, osaan ainakin opastaa sinut eteenpäin kysymään oikealta henkilöltä!

Olen koulutukseltani filosofian tohtori matematiikan alalta ja valmistunut täältä Helsingin yliopistosta vuonna 2017. Näin ollen Kumpulan kampuson tullut minulle hyvin tutuiksi jo opiskeluaikana.

Toimin tällä hetkellä Terhi Hautalan perhevapaan sijaisena.

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.

Uusimmat julkaisut TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

RSS Feed

No results.