Hae opiskelijaksi

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnon. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja.

Haku moni- ja vieraskielisiin maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa ja päättyy tammikuussa. Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin. Tarjonta ja hakuohjeet löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

Yhteishaussa hyväksytylle hakijalle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus tai ns. maisterihaussa pelkästään ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Opiskelija valitaan johonkin koulutusohjelmaan. Helsingin yliopiston koulutusohjelmat ovat uudistuneet. Uusissa koulutusohjelmissa tarjotaan opiskelijoille monialaista osaamista ja enemmän valinnan mahdollisuuksia.

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan voi rajoitetusti päästä opiskelemaan myös erillishakujen tai JOO-opinto-oikeuden kautta.

Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin. Tarjonta ja hakuohjeet julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandi- ja maisteriohjelmat löydät koulutustarjonta- sivulta.

Vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmien hakuaika alkaa joulukuussa. Lisätietoa niistä löydät englanninkielisiltä hakusivuilta.

Katso lisätiedot ja hakuohjeet yliopiston Hae opiskelijaksi -sivulta.

Yhteishaussa hyväksytylle hakijalle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus tai ns. maisterihaussa pelkästään ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sinulla on mahdollisuus saada korkeatasoista jatkokoulutusta ja tehdä tutkimusta huippututkijoiden ohjauksessa. Jatkotutkintoina voi suorittaa filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot.

Miten haet jatko-opiskelijaksi?

Tiedekunta järjestää erillisvalintana alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon haun siirto-opiskelijoille ja avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille.

Hyväksymiseen vaikuttavat opintosuoritusten määrä, arvosanataso ja opintosuunnitelma.

Opintosuunnitelmaan tulee sisällyttää arvioitu opiskeluaika, aiottu tutkinnon rakenne: koulutusohjelma/pääaine, erikoistumislinja sekä sivuaineet ja muut opinnot ja näiden laajuus aineittain, aiemmat opinnot ja/tai työkokemus, jotka tukevat opiskelua valitussa pääaineessa, sekä perustelut hakemukselle. Opintosuunnitelman tekemisessä käytetään apuna matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta ja haettavan kandiohjelman opetusohjelmaa.

Hakijan on osoitettava hakuperusteena käytettävät opintonsa hakijapalveluiden määrittelemällä tavalla. Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Avoimen yliopiston väylän kautta haettaessa hakuperusteena olevien avoimen yliopiston opintojen tulee olla suoritettuna opiskelupaikan vastaanottamisajankohtaan mennessä.

Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteesta opintopolku.fi.

 

Valintalautakunta voi harkintansa mukaan myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden hakijalle, joka suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja toisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Siirto-opiskelija on myös henkilö, jonka opiskeluoikeus siirtyy tutkinnosta toiseen yliopiston sisällä. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmiin ei voi siirtyä ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Fysikaalisten tieteiden, kemian, matemaattisten tieteiden ja tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmiin voidaan hyväksyä opiskelijaksi, jos kandiohjelmaan soveltuvia opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä siten että opintoihin sisältyy vähintään 25 op haettavan kandiohjelman tieteenalan opintoja.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan voidaan hyväksyä opiskelijaksi, jos hakija on suorittanut vähintään 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa ja jos hakija suorittaa hyväksytysti aineenopettajan valintakokeen.

Valintaan vaikuttavat aiempien opintojen määrä, arvosanataso ja opintosuunnitelma. Valinnan edellytyksenä on myös, että opiskelijan voidaan arvioida kykenevän suorittamaan uuden tutkintonsa yliopistolain määräämässä ajassa.

Hakijan aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus lakkaa siinä vaiheessa, kun hän ottaa vastaan uuden tutkinnon suoritusoikeuden. Jäljellä oleva opiskeluaika lasketaan uuden opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon tavoitteellisen suoritusajan mukaan, josta vähennetään aika, jonka opiskelija on opiskellut siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaista tutkintoa.

Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneet saavat siirron yhteydessä uuden opiskeluoikeuden mukaisen määräajan opinnoilleen.

Valintalautakunta voi myöntää myös toisessa Helsingin yliopiston tiedekunnassa luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalle oikeuden siirtyä tiedekunnan opiskelijaksi yllä mainituin edellytyksin. Tällaiselle opiskelijalle ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, vaan hänen olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeutensa sisältöä muutetaan tiedekunnan ja koulutusohjelman osalta. Koska tutkinnonsuoritusoikeuden sisältö vaihtuu, opiskelija menettää samalla oikeutensa suorittaa tutkinto alkuperäisessä tiedekunnassaan. Enimmäisopiskeluaika määräytyy siis olemassa olevan tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan.

Koulutusohjelman vaihtaminen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisällä (flamma)

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voivat hakea opinto-oikeutta ne opiskelijat, joilla ei ole voimassa olevaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta.

  1. Tutkinnon suoritusoikeus fysikaalisten tieteiden, kemian, matemaattisten tieteiden ja tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut hakemansa koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisia perusopintojen opintokokonaisuutta vastaavia opintoja 25 opintopistettä vähintään arvosanalla 3/5.

  2. Tutkinnon suoritusoikeus maantieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan maantieteen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Hyväksymisen edellytyksenä on, että suoritettujen opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 4/5. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneita valitaan maantieteen kandiohjelmaan enintään viisi kevään erillisvalinnassa.

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksen nojalla kaikkien Suomen yliopistojen opiskelijat voivat hakea maksutonta opinto-oikeutta Helsingin yliopistosta.

Opinto-oikeus on maksuton silloin, kun opiskelija on saanut suoritusoikeuden opintoihin, jotka on hyväksytty liitettäväksi kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Mikäli opiskelija ei saa kotiyliopiston puoltoa JOO-opintoihin, hänen tulee hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta.

JOO-opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään muualla suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi. JOO-opintojen suoritusoikeuksia myönnetään laitoksen opetusmahdollisuuksien mukaan hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Suoritusoikeus on voimassa päätöspäivästä alkaen.

Hakulomakkeen ja ohjeet löydät JOOPAS-palvelusta.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen tai ammattipätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään opetusmahdollisuuksien mukaan yksittäisiin opintojaksoihin sekä opetussuunnitelmassa määritettyihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarkoitettuihin kokonaisuuksiin hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella. Suoritusoikeus voidaan myöntää vain sellaiseen opetukseen, jota ei anneta avoimena yliopisto-opetuksena (mm. perusopinnot). Selvitäthän Avoimen yliopiston tarjonnan ennen erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemista.

Huom! Maantieteen opintoihin ei myönnetä erillisten opintojen suoritusoikeuksia.

Helsingin yliopiston kurssitarjonnan näet täältä.

 

Hakuajat erillisiin opintoihin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa:

1.- 30.4. (haku syyslukukaudella alkavaan opetukseen)

1.- 31.10. (haku kevätlukukaudella alkavaan opetukseen)

 

Erillisiin opintoihin haetaan e-lomakkeella. Lomake on täytettävissä 1.10.-31.10.2018.

Erilliset opinnot ovat maksullisia: 15 € /opintopiste.

Aineenopettajaksi pätevöityvän (hakija on suorittanut tai on parhaillaan suorittamassa pedagogisia opintoja ja haluaa pätevöityä myös opetettavan aineen osalta) tulee suorittaa opetettavan aineen perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena. Perusopintojen suorittamisen jälkeen aineenopettajaksi pätevöityvä voi hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta opetettavan aineen aineopintoihin, jotka ovat maksuttomia kahden opetettavan aineen osalta. Kolmannen opetettavan aineen aineopinnot ovat kuitenkin maksullisia. Opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta peritään 126 euroa (Opetusministeriön asetus (737/2007) yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista). Vastaavuustodistusta pyydetään opetettavan aineen opintojen suorittamisen jälkeen sähköpostitse Kumpulan opiskelijapalveluista.

 

Yhteystiedot:

Kumpulan opiskelijapalvelut

Physicum, 2. kerros, Gustaf Hällströminkatu 2

PL 64, 00014 Helsingin yliopisto

Puh. 02941 50066

kumpula-student@helsinki.fi