Tung Vuong väittelee aiheesta Käyttäytymispohjainen tehtävämallinnus entiteettien suosittelemisessa

M.Sc. Tung Vuong väittelee torstaina 17.3.2022 aiheesta Käyttäytymispohjainen tehtävämallinnus entiteettien suosittelemisessa. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Ubiquitous Interaction -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

M.Sc. Tung Vuong väittelee torstaina 17.3.2021 klo 14 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen auditoriossa PI (Yliopistonkatu 3, 1. krs) aiheesta Behavioral Task Modeling for Entity Recommendation. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Chirag Shah (University of Washington, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Giulio Jacucci (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l46.

Tung Vuongin väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Ubiquitous Interaction -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajina ovat toimineet professori Giulio Jacucci (Helsingin yliopisto) ja akatemiatutkija Tuukka Ruotsalo (Helsingin yliopisto).

Käyttäytymispohjainen tehtävämallinnus entiteettien suosittelemisessa

Jokapäiväisiin tehtäviimme kuuluu vuorovaikutusta monenlaisten tietojen kanssa. Hallitsemamme tiedot liittyvät usein johonkin tehtäväkontekstiin. Nykyiset tietokonejärjestelmät eivät kuitenkaan järjestä tietoja tällä tavalla tai auta käyttäjää löytämään tietoja tehtäväkontekstista, vaan vaativat käyttäjältä eksplisiittisiä toimia, kuten tietojen hakua ja etsimistä. Tutkimme, kuinka tehtäväkontekstia voidaan käyttää ohjaamaan tietojen toimittamista käyttäjälle ennakoivasti, eli siten, että oikeat tiedot olisivat helposti saatavilla oikeaan aikaan. Tässä väitöskirjassa käytimme kahdenlaisia uusia kontekstuaalisia tietoja: 24/7-käyttäytymistallenteita ja tehtävän mallintamiseen liittyviä puhuttuja keskusteluja. Tehtäväkonteksti luodaan seuraamalla käyttäjän tietokäyttäytymistä ajallisista, sosiaalisista ja ajankohtaisista näkökulmista katsoen; sitä voidaan kuvata useilla entiteeteillä, kuten sovelluksilla, asiakirjoilla, henkilöillä, ajalla ja erilaisilla tehtävää määrittävillä avainsanoilla. Tarkastelemalla näiden entiteettien välisiä yhteyksiä voimme päätellä käyttäjän tehtäväkontekstin, ennustaa tulevaa tiedon käyttöä ja hakea ennakoivasti käsillä olevaan tehtävään liittyviä asiaankuuluvia tietoja. Tätä lähestymistapaa arvioitiin kenttätutkimuksilla, joissa yhteensä 47 osallistujaa asensi vapaaehtoisesti kannettaviin tietokoneisiinsa näytönvalvontajärjestelmän, jolla voitiin 24/7 kerätä heidän saatavilla oleva digitaalinen toimintansa, ja joissa tallennettiin myös heidän puhutut keskustelunsa. Mallien kouluttamisessa otettiin huomioon datan eri piirteet. Arvioinnissa käsittelimme useista sovelluksista, puhutuista keskusteluista ja datan eri piirteistä saatuja tietoja erilaisina vaikutuksina ennusteiden toimivuuteen. Malleissa otettiin huomioon myös useiden tietolähteiden ja näkökohtien yhteisvaikutukset. Havaintomme paljastivat, että tehtävätietoja löytyi useista sovelluksista ja puhutuista keskusteluista. Lisäksi havaitsimme, että tehtäväkontekstimallit, joissa otetaan huomioon tietokoneen näytöltä ja puhutuista keskusteluista saadut käyttäytymistiedot, voivat parantaa suositusten laatua verrattuna tavanomaiseen mallinnustapaan, jossa tarkastellaan vain ennalta määritettyjä vuorovaikutuslokeja, kuten kyselylokeja tai verkonselaushistoriaa. Osoitimme myös, miten tehtäväkontekstimalli pystyi tukemaan käyttäjien suoritusta ja vähentämään heidän hakuihin tarvitsemaansa työpanosta järjestämällä hakutuloksia ja ehdottamalla heille asiaankuuluvia tietoja. Tuloksillamme ja havainnoillamme on suoria vaikutuksia tietojen personointi- ja suositusjärjestelmiin, jotka hyödyntävät kontekstuaalista tietoa ennustaakseen ja esittääkseen ennakoivasti personoituja tietoja käyttäjälle ja näin parantaakseen vuorovaikutuskokemusta tietokonejärjestelmien kanssa.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7983-8.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: thanh.vuong@helsinki.fi