Simo Mäkinen väittelee aiheesta Ohjelmistokehityssyklien kiihdytys osana julkaisutiheyden kasvattamista ohjelmistotuotannossa

Simo Mäkinen väittelee perjantaina 28.4.2023 aiheesta Ohjelmistokehityssyklien kiihdytys osana julkaisutiheyden kasvattamista ohjelmistotuotannossa. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Empirical Software Engineering -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Simo Mäkinen puollustaa väitöskirjaansa Increasing Release Frequency by Accelerating Software Development Cycles in Software Engineering perjantaina 28.4.2023 klo 13 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa CK112 (Pietari Kalmin katu 5, pohjakerros). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Eric Knauss (Chalmers tekniska högskola ja Göteborgs universitet, Ruotsi) ja kustoksena professori Tomi Männistö (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. 

Simo Mäkisen väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Empirical Software Engineering -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet professori Tomi Männistö (Helsingin yliopisto), professori Tommi Mikkonen (Jyväskylän yliopisto) ja yliopistonlehtori Antti-Pekka Tuovinen (Helsingin yliopisto).

Ohjelmistokehityssyklien kiihdytys osana julkaisutiheyden kasvattamista ohjelmistotuotannossa

Ohjelmiston julkaisu on eräänlainen virstanpylväs ohjelmiston kehityksessä, jossa ohjelmiston uusi versio saatetaan loppukäyttäjille käyttöön. Julkaistu versio voi sisältää ohjelmistoon uusia toiminnallisuuksia, korjauksia tai muita päivityksiä. Ohjelmiston julkaisutiheys säätelee kuinka tiheästi uusia versioita julkaistaan käyttäjille.

Ohjelmistojen julkaisutiheys voi vaihdella sovelluksesta ja toimintaympäristöstä riippuen. Kuukausien tai vuosien pituinen julkaisuväli ei ole alalla tavaton. Viime vuosina tietyt ohjelmistoalalla toimivat yritykset ovat ottaneet käyttöön jatkuvan julkaisemisen malleja, joilla pyritään lyhentämään julkaisuvälejä kuukausista aina viikkoihin tai päiviin.

Jatkuvan julkaisemisen mallien käyttöönotolla on merkittäviä vaikutuksia niin ohjelmistokehitysmenetelmiin kuin työn sisäiseen organisointiin. Jatkuvan julkaisun mallien myötä julkaisunhallinnasta on tullut keskeinen osa ohjelmistokehitystä.

Väitöstyössä käsitellään julkaisutiheyden kasvattamiseen liittyviä kysymyksiä kolmen eri teeman alla. Työn ensimmäinen teema keskittyy julkaisutiheyden kasvattamisen tarkoitusperien ymmärtämiseen. Toisessa teemassa suurennuslasin alla ovat ohjelmistokehityksen käytänteet, jotka edesauttavat siirtymistä kohti jatkuvaa julkaisua. Kolmannessa teemassa huomion kohteena ovat työn organisointiin ja työkulttuurin muutokseen liittyvät seikat siirryttäessä jatkuvaan julkaisuun.

Väitöstyössä esitettyihin kysymyksiin on haettu vastauksia tapaustukimusten avulla. Tapaustutkimusten kohteena ovat olleet suomalaiset ohjelmistoalan yritykset. Tietoja on kerätty haastattelu- ja kyselytutkimuksin yli kolmestakymmennestä tapauksesta.

Tutkimusten tulosten perusteella julkaisutiheyden kasvattamiselle on edellytyksiä monessa ympäristössä, mutta kaikille toimialoille se ei sovellu. Yleisesti ottaen tiheät julkaisut olivat harvinaisia. Monessa tapauksessa havaittiin merkittävä ero julkaisukyvykkyyden ja varsinaisen julkaisutiheyden välillä. Julkaisukyvykkyys oli sitä parempi, mitä pidemmälle sovelluskehityksen vaiheet olivat automatisoitu. Jatkuvan julkaisun käyttöönotto edellyttää vahvaa muutosjohtamista, työntekijöiden kouluttamista, organisaatiokulttuurin uudistamista sekä asiakassuhteiden hyvää hallintaa. Parhaassa tapauksessa tiheät julkaisut nopeuttavat niin muutosten toimittamista käyttäjille kuin palautesyklejä sekä johtavat välillisesti parempaan tuotelaatuun.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-9145-8.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: simo.v.makinen@helsinki.fi.