Kolme maantieteen gradua palkittiin Helsingin kaupungin opinnäytepalkinnolla 2020

Helsingin kaupunki palkitsi ennen vuoden vaihdetta vuoden 2020 parhaimpia Helsinki-aiheisia opinnäytteitä.

 Helsingin yliopiston maantieteilijät menestyivät palkitsemisissa erinomaisesti – jopa kolme maantieteen pro gradu -tutkielmaa palkittiin. Helsingin kaupunki palkitsi yhteensä 10 opinnäytettä, joista kuusi oli Helsingin yliopiston opiskelijoiden opinnäytteitä.

Helsingin kaupunki on palkinnut parhaita Helsinki-aiheisia opinnäytteitä vuodesta 1992 alkaen. Maantieteen opinnäytteitä on totuttu näkemään palkittavien joukossa usein, koska kaupunkimaantiede ja kaupunkiaiheiset soveltavat tutkimukset ovat Helsingin yliopiston maantieteilijöiden yksi perinteisesti vahvoista tutkimusaloista.

Nämä kolme palkittua maantieteen opinnäytettä olivat FM Oskar Rönnbergin, FM Sara Todorovicin ja FM Joose Hellen pro gradu -tutkielmat.

Oskar Rönnberg tutki gradussaan Differentieras den rumsliga mobiliteten redan i barndomen? : en enkätstudie om Helsingforsbornas användning av stadsrummet kuinka Helsingin eri asuinalueilta kotoisin olevat asukkaat liikkuvat Helsingissä ja sen kaupunkitilassa. Eli miten laajasti ja monipuolisesti asukas käyttää kaupunkitilaa. Rönnberg havaitsi, että nuoruuden perhetausta ja liikkumiskokemukset näkyivät myöhemmän iän liikkumisessa. Vähiten ja suppeammalla alueella nuorempana liikkuneet kyselytutkimuksen vastaajat toimivat näin myös aikuisiällä. Tämä vahvistaa entisestään Helsingin kaupunginosien välillä havaittavaa segregaatiota eli asuinalueiden eriytymistä. Rönnbergin gradun ohjaajina toimivat apulaisprofessori Venla Bernelius ja yliopistonlehtori Teemu Kemppainen.

FM Sara Todorovic puolestaan tutki gradussaan Modelling risk factors in urban residential fires in Helsinki kuinka Helsingin alueen huoneistopaloja voidaan mallintaa paikkatietoaineistojen ja -analyysien avulla. Todorovic mallinsi toteutuneiden huoneistopalojen ja asuinalueiden sosio-ekonomisen tilastotiedon avulla riskimallinnuksia Helsingin alueelle. Gradu toteutettiin toimeksiantona Helsingin kaupungin Pelastuslaitokselle, ja tulokset otettiin strategisen suunnittelun ja riskiarvioinnin avuksi. Todorovicin ohjaajina toimivat yliopistonlehtori Petteri Muukkonen  ja apulaisprofessori Venla Bernelius Helsingin yliopistosta sekä tutkimuspäällikkö Hanna Rekola Helsingin kaupungin Pelastuslaitokselta. Opinnäytetyö on julkaistu suomenkielisenä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja-sarjassa: Asuinrakennuspalon riskin ja siihen vaikuttavien tekijöiden maantieteellinen mallinnus Helsingin pelastustoimen alueella.

Paikkatietoalan yhteistyö- ja edistämisyhdistys ProGIS ry palkitsi vuoden 2020 parhaita paikkatietoalan tai paikkatietoa hyödyntäviä vuoden 2020 opinnäytteitä webinaarissa 25.1.2021 ja myönsi palkinnon Sara Todorovicin gradulle.

FM Joose Helle tutki ja mallinsi gradussaan Quiet paths for people: developing routing analysis and Web GIS application paikkatietoaineistojen ja -menetelmien avulla Helsingin kaupungin alueelle optimaalisia kevyen liikenteen reittejä, kun halutaan minimoida melun aiheuttamat haitat ja melulle altistuminen. Gradun tuloksina valmistui myös reitinoptimointia hyödyntävä ja melualtistuksen huomioiva internetin karttapalvelu. Hellen opinnäytteen ohjaajina toimivat professori Tuuli Toivonen  ja tutkijatohtori Age Poom.

Muokattu 26.1.2021. Sara Todorovicille on myönnetty myös ProGIS ry:n opinnäytepalkinto.