Ilari Maarala väittelee aiheesta Skaalautuvat laskentamenetelmät suuren kapasiteetin sekvensointidatan analytiikkaan

DI Ilari Maarala väittelee perjantaina 17.12.2021 aiheesta Skaalautuvat laskentamenetelmät suuren kapasiteetin sekvensointidatan analytiikkaan populaatiogenomiikassa. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Parallel and Distributed Computing -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

DI Ilari Maarala väittelee perjantaina 17.12.2021 klo 12 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa CK112 (Pietari Kalmin katu 5, pohjakerros) aiheesta Scalable computational methods for high-throughput sequencing data analytics in population genomics. Vastaväittäjänä toimii PhD Rayan Chikhi (Institut Pasteur, Ranska) ja kustoksena professori Keijo Heljanko (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/64932724534.

Ilari Maaralan väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Parallel and Distributed Computing -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajana on toiminut professori Keijo Heljanko (Helsingin yliopisto).

Skaalautuvat laskentamenetelmät suuren kapasiteetin sekvensointidatan analytiikkaan populaatiogenomiikassa

Useat tällä hetkellä käytetyistä genomianalyysityökaluista, algoritmeista ja ohjelmistoista eivät hyödynnä hajautetun laskennan tehoa kokonaisvaltaisesti, mikä puolestaan ​​hidastaa uusimpien analyysitulosten saamista ja rajoittaa tieteellisten ohjelmistojen käyttöönottoa kliinisessä lääketieteessä pitkällä aikavälillä. Näin ollen hajautetun ja pilvilaskennan hyödyntämisen merkitys bioinformatiikassa on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Genomitiedon suoraa hakua ja käsittelyä tukevat pakkaus- ja tallennusmenetelmät mahdollistavat nopean ja tilatehokkaan genomianalytiikan. Uusia hajautettuihin järjestelmiin soveltuvia tietorakenteita tarvitaan, jotta näitä suuria datamääriä voidaan hallita, käsitellä, hakea ja analysoida tehokkaasti.

Genomidata sisältää runsaasti toistuvia sekvenssejä, mikä on yksi keskeinen ominaisuus kehitettäessä tehokkaita pakkausalgoritmeja tiedontallennustaakkaa ja analysointia keventämään. Lisäksi pakattujen sekvenssien indeksointi yhdistettynä sekvenssilinjausmenetelmiin mahdollistaa sekvenssien satunnaishaun ja suoran linjauksen pakattuihin sekvensseihin. Relative Lempel-Ziv (RLZ) pakkausmenetelmä on todettu tehokkaaksi toistuville genomisekvensseille rinnakkaislaskentaa hyödyntäen. RLZ-menetelmää on viime aikoina sovellettu sekvenssilinjaukseen yhteensopiviin hybridi-indekseihin, joita tässä työssä on nopeutettu hajautetulla laskennalla. Genomiikan dataformaateista löytyvillä tietorakenteilla on ominaisuuksia, jotka soveltuvat hajautettuun sekvenssihakuun, sekvenssilinjaukseen, genomien koostamiseen, genotyyppien imputointiin ja varianttien havaitsemiseen. Pakattu indeksointi sovellettuna hajautetulla laskennalla tehostettuihin menetelmiin vaikuttaa lupaavalta lähestymistavalta populaatiogenomiikan analyysiohjelmistojen mukauttamiseksi suuriin datamääriin. Erilaisia ​​tiedon osittamis- ja muunnosstrategioita hyödynnetään suorituskyvyn tehostamiseen monivaiheisessa hajautetussa genomidatan prosessoinnissa. Näitä uusia skaalautuvia hajautettuja laskentamenetelmiä tutkitaan tässä väitöskirjassa ja demonstroidaan yleisluontoisella bioinformatiikan analyysiohjelmiston arkkitehtuurilla.

Tässä työssä johdatellaan genomiikan ja DNA-sekvensointitekniikoiden peruskäsitteisiin ja esitellään rutiininomaisia ​​bioinformatiikan menetelmiä perustuen hajautetun ja rinnakkaislaskennan periaatteille. Väitöskirjassa edetään kohti täysin hajautettujen ja skaalautuvien bioinformatiikan ohjelmistojen suunnittelua keskittyen populaatiogenomiikan ongelmiin, joissa syötedatan määrät ovat suuria ja analyysitulosten saavuttaminen on hidasta tai jopa mahdotonta tavanomaisella laskennalla. Lopuksi tutkittuja menetelmiä sovelletaan tässä työssä kehitettyihin skaalautuviin populaatiogenomiikan sovelluksiin, joita koestetaan kokogenomidatalla supertietokoneen laskentaklusterissa. Kokeet sisältävät virussekvenssien louhintaa ihmisten metagenominäytteistä, genotyyppien täydentämistä (imputointia) suurista ihmispopulaatioista ja pan-genomisen indeksin pakkaamista sekvenssilinjauksen nopeuttamista varten. Lisäksi pakattua pan-genomia kokeillaan referenssigenomin koostamiseen populaatioon perustuvien varianttien havaitsemista varten.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7746-9.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: ilari.maarala@helsinki.fi.