Rahoitushaku tieteelliseen terveystutkimukseen

Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus rahoittavat Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta tieteellistä terveystutkimusta, joka keskittyy tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen sekä näistä aiheutuvien työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Rahoitettavan tutkimuksen tulee olla käytännönläheistä ja pitkäjänteistä, ja kansallinen tutkimusyhteistyö katsotaan hakemuksen eduksi. Rahoituksesta päätettäessä otetaan huomioon tutkimuksen hyödynnettävyys työtapaturmissa ja liikenteessä aiheutuneiden vammojen hoidossa ja kuntoutuksessa.

Rahoitusta voi hakea enintään 90 000 € /vuosi. Rahoituksen voi käyttää tutkijoiden apurahoihin ja tutkimuksen suorittamiseen liittyviin kuluihin, mutta ei palkkoihin. Rahoitus myönnetään 1–3 vuodeksi kerrallaan. Kolmen vuoden jälkeen on mahdollisuus kahden vuoden lisärahoitukseen, mikäli tutkimus on edennyt hyvin ja se arvioidaan merkittäväksi. Hakemuksen voivat lähettää yksittäiset tutkijat, tutkijayhteisöt tai tutkimusryhmät.

Ensimmäinen rahoituskausi alkaa rahoituspäätöspäivästä ja päättyy 31.12.2021. Vuoden 2021 tutkimusapuraha tulee ehdottomasti käyttää 31.12.2021 mennessä. Rahoitusta saaneet sitoutuvat toimittamaan yhden sivun mittaisen raportin tuloksista ja varojen käytöstä vuosittain, ensimmäisen kerran tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Hakemukset arvioi lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä työvaliokunta, jonka jäsenet edustavat eri yliopistoja ja asiantuntijaorganisaatioita. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tekee päätöksen apurahan saajista työvaliokunnan esityksestä maaliskuussa 2021.

Tutkimuksen suorittamiseen osallistuvien tutkimusryhmien/tutkijoiden vastuulla on huolehtia tutkimukseen liittyvistä eettisistä menettelyistä sekä toimia niiden mukaisesti. Tutkijoiden on itse huolehdittava eläke- (Mela), vero- ja muista apurahaan liittyvistä velvoitteista ja ilmoituksista. (Lisätietoja Melan sivuilta.)

Hakemukset pyydetään toimittamaan e-lomakkeella viimeistään 15.1.2021 klo 16.00. Hakemukseen liitetään (pdf-tiedostoina):

  • Tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua, sisältäen osiot 1. tarkoitus ja tavoitteet, 2. toteutus, 3. tutkimusryhmä ja yhteistyötahot, 4. vastuullinen tiede, 5. yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus, 6. lähdeluettelo)
  • Rahoitussuunnitelma
  • Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) ansioluettelo (CV, 2-4 sivua)
  • Julkaisuluettelo (10 tärkeintä julkaisua 5 viimeiseltä vuodelta)

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakemuslomake 

Hakemusten arvioinnin kriteerit: hakemus kohdistuu rahoitushaussa ilmoitettuihin sisältöihin ja tutkimus tuottaa vaikuttavuutta erityisesti hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen. Muita arviointikriteereitä; tutkimussuunnitelmassa kuvatun tutkimuksen tieteellinen laatu, innovatiivisuus ja uutuusarvo tiedeyhteisössä, hakijan tai tutkimusryhmän pätevyys hankkeen toteuttamiseksi, tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus (mukaan luettuna tutkimuseettiset kysymykset) sekä tutkimusympäristön ja yhteistyöverkostojen laatu.

Lisätietoja hausta antaa Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden asiantuntija Alise Hyrskyluoto (alise.hyrskyluoto@helsinki.fi, p. 0294125352).