Utbildningsprogram i kognitiv individuell psykoterapi för vuxna 2023-2026

Programmet ordnas i samarbete med Luote Oy. Undervisning på svenska.

Omfattning: 70 studiepoäng 

Begynnelsedatum och längd: Utbildningsprogrammet börjar hösten 2023 och pågår i 3,5 år (7 terminer) 

Utbildningsgruppens storlek: 20 studerande 

Utbildningsutrymmen: Närundervisningen sker vid Helsingfors universitets centrumcampus

Den kognitiva psykoterapin innefattar flera olika teoretiska modeller och kliniska tillämpningar som är baserade på dessa modeller. Grunden för alla modellerna är en gemensam begreppsapparat som är baserad på den kognitiva psykoterapin, samt vissa arbetssätt som är gemensamma för alla kognitiva behandlingsmodeller. 

Den kognitiva psykoterapins teori grundar sig på kunskapen om människosinnets interna informationshantering och om processerna i samband med detta. Det handlar om hur människan hanterar intern och extern information och använder detta till att skapa en relation till sig själv och omvärlden. Här granskas även frågan hur dessa processer påverkar en människas aktiviteter, psykiska välfärd och utvecklingen av psykiska störningar. I början av den kognitiva psykoterapin riktades uppmärksamheten och interventionerna till tänkande och inlärning. Som en följd av den mer omfattande kunskap om processerna kring människans interna informationshantering och strukturerna kring informationshanteringen anser man numera att de kognitiva, emotionella, fysiologiska och sociala processerna påverkar varandra intensivt. Alla dessa har blivit en del av terapiarbetet. Under terapin undersöker terapeuten de mångfacetterade aspekterna av upplevelse tillsammans med klienten. Den här ändrade tyngdpunkten är även synlig i konceptualiseringen av klientens problem och situation och i behandlingsmetoderna. 

James Bennett-Levys modell som beskriver färdigheterna hos en kognitiv psykoterapeut och utvecklingen av terapeutkompetenser har använts till att utarbeta läroplanen som helhet och hur studiernas olika faser knyts samman. Modellen beskriver de kunskapsmässiga, färdighetsmässiga och reflektiva delområdena då man utvecklas som psykoterapeut samt hur dessa delområden påverkar varandra. 

De olika delområdena i utbildningsprogrammet (teoretiska studier, arbetshandledning, handlett arbete med patienter samt utbildningspsykoterapisessioner) har planerats så att de ska stödja varandra både innehållsmässigt och tidtabellsmässigt. Den kunskapsmässiga inlärningen har sin tyngdpunkt på teoretiska studier men under seminarierna använder vi bl.a. hantering av patientfall och rollspel till att lära ut terapifärdigheter. Inlärningen av färdigheter stöds särskilt av arbetshandledningen som i och för sig även innefattar kunskapsmässiga lärdomar, bl.a. i form av observation av teoretiska fenomen i det kliniska arbetet. Syftet med utbildningspsykoterapin är särskilt att ge större reflektiv förmåga att observera såväl de egna reaktionerna som terapeut som fenomen som rör interaktionen och terapirelationen. Utvärdering av de egna reaktionerna, arbetet och färdigheter samt reflektion i fråga om dem är en integrerad del av studierna och arbetshandledningen under hela utbildningen. 

I utbildningsprogrammet byggs kunskapsmålen och -innehållet processartat, med utgångspunkt i de grundläggande begreppen och färdigheterna. I första fasen av studiehelheten fokuserar vi på olika kognitiva behandlingsmodeller (depression, ångest). Med hjälp av arbetshandledning börjar studeranden lära sig att implementera teorier i praktik. Under fas två fördjupar vi oss på den utvecklingspsykologiska bakgrunden till psykiska störningar och denna förståelse länkas till fenomen inom terapirelationen. Under arbetshandledningen, studieperiod två, övergår vi till en mer reflekterande observation av det egna arbetet och till att granska fenomen inom terapirelationen. Utbildningspsykoterapin i gruppform som genomförs under fas ett och två samt den anknutna granskningen av den egna livshistorien och interaktionssätten fördjupar studerandenas förståelse för utvecklingsmässiga fenomen samt frågor som rör terapirelationen och den terapeutiska interaktionen. 

Ungefär halvvägs genom studierna, under fas tre och fyra, byts arbetshandledarna och under den senare perioden övergår studerandena till en självständigare planering och granskning av det egna arbetet. Arbetssättet och metoderna blir mera mångsidiga. Samtidigt lär sig studeranden att anpassa dem till olika situationer med patienter, mål och terapiperioder. 

Under studiefas tre och fyra får studerandena bekanta sig närmare med behandlingen av mer komplicerade psykiska störningar (bl.a. tvångssymptom, psykoser, personlighetsstörningar) och de centrala integrerande, transdiagnostiska behandlingsmodellerna för behandling av dem. Under fas tre bekantar sig studerandena med emotionellt fokuserad psykoterapi och schematerapi samt hur de kan tillämpas i behandling av långvariga och komplicerade psykiska problem. Under den här perioden utvidgar och fördjupar vi även de införskaffade kunskaperna genom att sätta oss i olika specialteman: psykoterapeutisk behandling av trauman, addiktioner och ätstörningar samt användning av kroppsliga metoder och mötande av sexualitet och mångformig könsidentitet under psykoterapin. Under fas tre deltar vi även i ett internationellt seminarium. Under fas fyra fokuserar vi centralt och mångsidigt på behandlingen av personlighetsstörningar. 

Under studiehelhetens fas fem börjar studerandena intensivt skriva sina lärdomsprov. Fas fem utgör även en sammanfattning av studierna och orienterar studerandena mot en kontinuerlig professionell utveckling. 
Lärdomsproven presenteras under denna period. 

Som utbildare arbetar utbildningspsykoterapeuter i kognitiv psykoterapi: 

 

 • Susann Thylin, ansvarig utbildare; PsM, utbildningspsykoterapeut 
 • Helena Santasalo, ansvarig utbildare; PsM, utbildningspsykoterapeut 
 • Outi Havia, vice ansvarig utbildare; PsM, psykoterapeut (VET 
 • Jaana Apiainen, PsM, utbildningspsykoterapeut (VET) utbildare, arbetshandledare, psykoterapeut för utbildningsgruppen 
 • Niklas Granö, PhD. (Psychology), utbildningspsykoterapeut, utbildare 
 • Marianne Källström, PsM, psykoterapeut, doktorand utbildare, lärdomsprovshandledare; 
 • Jill Bäckström, Medicine licenciat specialläkare (ungdomspsykiatri): utbildare, psykoterapeut för utbildningsgruppen,  
 • Poul Perris, Leg. läkare, leg. psykoterapeut, utbildare 
 • Rhonda Goldberg, utbildare 
 • Lisa Friberg, PsM, utbildningspsykoterapeut, doktorand: utbildare, arbetshandledare, lärdomsprovshandledare, psykoterapeut för utbildningsgruppen. 
 • Monica Ålgars, PhD (Psychology): utbildare, lärdomsprovshandledare 
 • Helga Mannerström, Medicine licensiat, specialläkare (psykiatri), doctorand: lärdomsprovshandledare, 
 • Desiree Sevelius, (konstlicensiat) utbildningspsykoterapeut, utbildare, psykoterapeut för utbildningsgruppen, arbetshandledare 

Gemensamma teori- och metodstudier 5 sp

Gemensamma teori- och metodstudier till alla psykoterapeutstuderande vid Helsingfors universitet 
innehåller tre studieavsnitt: 

1. Psykiska störningar / Mielenterveyden häiriöt (2 sp) 
2. Psykoterapiforskningens metoder / Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 sp) 
3. Integrerande fallseminarium / Integratiivinen tapausseminaari (1 sp) 

Varje studieavsnitt innehåller två undervisningsdagar och självständiga uppgifter, och de ordnas vanligen ett gång per år. Man kan välja när man genomgår var och en studieavsnitt men det är en stark rekommendation att Psykiska störningar ska genomföras i början av studier, Psykoterapiforskningens metodik innan man börjar att skriva lärdomsprovet och Integrativ fallseminarium i slutet av studier 

Utbildningsprogrammets teori- och metodstudier 38 sp

Teori- och metodstudier är en process, där tilltagande av teori och metoder är i växelverkan med studerandes personliga kunskaper och utvecklingen av självkännedomen. Förutom seminarier (20) för hela utbildningsgruppen innefattar teori- och metodundervisningen litteraturtutorer som webbundervisning. Det finns totalt 312 timmars teoretiska och kliniska seminarier och undervisning i smågruppen.  

1. Grunderna i kognitiv psykoterapi 7 sp 

 

 • Studieperioden består av fyra tvådagarsseminarier (15 h) samt litteratur, litteraturstudier på webben och förhandsuppgifter i samband med dessa.  
2. Utvecklingspsykologisk aspekt angående psykiska störningar och 
fenomen inom terapirelationen 4 sp 
 • Studieperioden består av åtta tvådagarsseminarier (15 h) samt litteratur, litteraturstudier på webben och förhandsuppgifter i samband med dessa 

 

3. Fördjupande studier i kognitiv psykoterapi 15 sp 

 

 • Studieperioden består av åtta tvådagarsseminarier (15 h) samt litteratur, litteraturstudier på webben och förhandsuppgifter i samband med dessa 
4. Behandlingsmodeller för personlighetsstörningar 5 sp 
 • Studieperioden består av tre tvådagarsseminarier (15 h) samt litteratur, litteraturstudier på webben samt förhandsuppgifter i samband med dessa  
5. Forskning inom psykoterapi samt sammanfattning av studierna 7 sp 

 

 • Studieperioden består av tre tvådagarsseminarier (15 h) samt litteratur, litteraturstudier på webben samt tre handledningstillfällen för lärdomsprovet (vart och ett à 4 h) i smågrupper. 
 
Termin I 
Seminarium 1: Psykoterapi och kognitiv psykoterapi. Utvecklas till psykoterapeut. Grunderna i och grundläggandefärdigheter inom kognitiv psykoterapi I 

Kunskapsmål: studeranden  
• är medveten om att utvecklingen till att bli och utvecklas som psykoterapeut är en kontinuerlig process, gör upp egna utvecklingsmål (t.ex. med ett CTS-Rformulär)  
• börjar lära sig grundbegreppen och -metoderna inom kognitiv psykoterapi  
• skapar en aktiv och deltagande relation till studiegrupp 

Genomförandesätt: Deltagande i seminarieundervisningen, förhandsuppgifter, arbete i smågrupper och övningsmoment. 

Seminarium 2: Behandling av depression I: Vårdmodell för akut depression 

Kunskapsmål: studeranden  
• Förstår den kognitiva teorin om hur depression utvecklas  
• Lär sig kognitiv fall beskrivning av akut depression och behandlingsmodellen baserat på detta  
• Lär sig de centrala arbetssätten för akut depression 

Genomförandesätt: Deltagande i seminarieundervisningen, förhandsuppgifter, arbete i smågrupper och övningsmoment. 

Litteraturstudier på webben I: Ångestsyndrom 

Kunskapsmål: studeranden  
• Förstår de kognitiva behandlingsmodellerna för ångest, de teoretiska grunderna och den teoretiska bevisningen för dessa modeller. 

Genomförandesätt: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben. 

Seminarium 3: Behandling av ångest I: Panikstörning och social ångest 

Kunskapsmål: studeranden  
• lär sig att särskilja mellan olika ångeststörningar och förstår hur de är förknippade med övriga psykiska störningar  
• lär sig grunderna i transdiagnostisk bedömning och behandling av ångeststörningar och kan tolka behandlingen av ångeststörningar ur denna synvinkel  
• bekantar sig närmare med den kognitiva behandlingsmodellen för panikstörningar och social ångest och kan hantera dem  
• behärskar de centrala kognitiva arbetssätten för behandlingen av ångest 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

 

Termin  II 
Seminarium 4: Behandling av a) tvångshandlingar och b) psykoser under kognitiv psykoterapi 

Kunskapsmål: a) studeranden  
• lär sig att hantera tvångssymptom och att göra upp en behandlingsplan samt att utvärdera hur behandlingen framskrider  
• lär sig de centrala kognitiva arbetssätten för behandling av tvångssymptom 

b) studeranden  
• lär sig att konceptualisera psykotiska symptom samt att göra upp en behandlingsplan samt att utvärdera hur behandlingen fortskrider, lär sig de centrala kognitiva arbetssätten för behandling av psykoser 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

Seminarium 5: Den utvecklingspsykologiska synvinkeln i kognitiv psykoterapi 

Kunskapsmål: studeranden  

 • förstår den utvecklingspsykologiska- och integrationsmässiga synvinkeln för och betydelsen av psykiska störningar i kognitiv psykoterapi  

 • förstår betydelsen av informationsbehandling i människans utveckling 
 • bekantar sig med utvecklingen av människans strategier för affektreglering och hur denna utveckling påverkar hur människan hanterar sina känslor, något som utvecklas med tiden  
 • lär sig att identifiera olika minnessystem, minnets konstruktiva natur och minnets skörhet 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

Litteraturstudier på webben II: Terapirelationen

 
Kunskapsmål: studeranden  
• Får förståelse för vad det är som ingår i en bra psykoterapeutisk interaktion och lär sig arbetsmodeller som kan användas till att lösa eventuella sprickor/avbrott i terapirelationen. 

Genomförandesätt: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben 
  

Seminarium 6: Anknytningsrelationer och terapeutisk interaktion 

Kunskapsmål: studeranden  
• uppfattar betydelsen av en tidig interaktion och anknytningsrelation för psykisk välfärd och för störningar i dessa  
• lär sig att förstå hur de ovan nämnda faktorerna återspeglas på terapirelationen  
• kan identifiera faktorer som påverkar terapirelationen och kan observera avbrott som uppstår i terapirelationen samt hanterar arbetssätten i fråga om dessa  
• lär sig att förstå hur de egna interaktionssätten påverkar terapirelationens fenomen  

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

 

Termin  III 
Seminarium 7: Schematerapeutiskt arbete 

Kunskapsmål: studeranden  
• lär sig den schematerapeutiska teorin angående utveckling av långvariga psykiska problem  
• behärskar schematerapeutisk konceptualisering, kan göra upp en behandlingsplan och behärskar de väsentliga grundläggande arbetssätten  
• kan identifiera möjligheter att integrera schematerapeutiska arbetssätt med annat kognitivt arbete  

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

Seminarium 8: Behandling av ångest II – generell ångest och en metakognitiv aspekt gällande ångestsyndrom 

Kunskapsmål: studeranden  
• är medveten om de senaste utvecklingstrenderna inom kognitiv terapi  
• har bekantat sig närmare med behandlingen av generellt ångestsyndrom och kan konceptualisera detta  
• är medveten om de centrala metakognitiva terapiprinciperna vid behandling av ångest och kan använda dem  

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

 

Seminarium 9: Specialteman för kognitiv psykoterapi I: a) Behandling av ätstörningar  b) behandling av 
additioner och motiverande intervju 

Kunskapsmål: a) studeranden  
• Förstår särdragen för behandling av ätstörningar. Betydelsen av skapandet av en trygg terapirelation och motiveringen för vård vid behandling av ätstörningar.  
• Bekantar sig med metoderna för kognitiv psykoterapi samt emotionelltfokuserat arbete för behandling av ätstörningar  
• Lär sig att använda de centrala arbetssätten för behandling av ätstörningar i det egna arbetet  

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.  

 

Kunskapsmål: b) studeranden  
• uppfattar motståndet mot ändringar som ett normalt fenomen och förstår vad de motiverande interventionerna grundar sig på  
• förstår den grundläggande naturen i addiktioner och konceptualisering av addiktionsbeteende som ett problem i fråga om känsloreglering 
• kan i huvuddrag hantera olika addiktioner (beroende av rusmedel, spel, webben), planera behandling och är medveten om olika behandlingsmetoder  

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

 

Termin  IV 

 

Seminarium 10: Behandling av depression II: Behandling av långvarig och upprepad depression 

Kunskapsmål: studeranden  
• är medveten om särdragen för behandlingen av långvarig och upprepad depression och 
den teoretiska grunden för behandlingsmodellerna i samband med detta, i fråga om 
faktorer som upprätthåller och orsakar upprepad depression  
• klarar av att bedöma hur lämpliga de behandlingsmodeller som behandlas (CBASP, MBCT, schematerapi) är för patienten, kan konceptualisera dem, kan göra upp en behandlingsplan och är medveten om de centrala arbetssätten och kan bedöma behandlingen  
• kan identifiera möjligheter att integrera centrala arbetssätt med annat kognitivt arbete 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

Litteraturstudier på webben III: Känslor och emotionellt fokuserat arbete  

Kunskapsmål: studeranden  
• bekantar sig med teorin, begreppen och arbetssätten i samband med emotionellt fokuserad kognitiv psykoterapi 

 Genomförandesätt: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben 

Seminarium 11: Emotionellt arbete i kognitiv psykoterapi  

Kunskapsmål: studeranden  
• har lärt sig teorin och begreppen i  emotionellt fokuserad psykoterapi 
• är medveten om de centrala arbetssätten inom emotionellt fokuserat arbete  
• är medveten om teorin och grunderna för kognitivt-konstruktivt emotionellt arbete 
• kan bedöma hur arbetssätten passar för patienten, förstår betydelsen av konceptualisering av livshistorien, kan göra upp en behandlingsplan och klarar de centrala arbetssätten 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

 

Seminarium 12: Personlighetsstörningar I. Inledning till behandling av personlighetsstörningar 

Kunskapsmål: studeranden  
• är medveten om den kognitiva psykoterapeutiska synvinkeln i fråga om 
utvecklingen av personlighetsstörningar, hanteringen av personlighetsstörningar, 
planering av behandlingen och de centrala arbetssätten.  
• kan konceptualisera personlighetsstörningar med tanke på metakognitiva brister 
och anknytningsproblem  
• förstår hur personlighetsstörningar har en självupprätthållande natur och förstår 
de dysfunktionella interaktiva cirklarna i samband med detta 

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter 

 

Termin  V 

 

Seminarium 13: Seminarium angående lärdomsprov I a) Vetenskaplig bas i ditt arbete – starta med 
lärdomsprovet b) Mellanreflektion 

Kunskapsmål: studeranden  
• visar förmåga att anpassa vetenskaplig grepp om det egna arbetet  
• förstår frågor och frågeställningar som rör psykoterapeutisk forskning  
• kan beakta etiska synpunkter i sitt eget terapi- och forskningsarbete 
• är medveten om hur forskningsdata är förknippade till professionella rutiner  
• visar förmåga att bedöma sin egen utveckling till psykoterapeut och sitt eget lärande.

 
Genomförandesätt: Seminarieundervisning och förhandsuppgifter, återkoppling om och vidare bearbetning av lärdomsprovet. Mellanbedömning av utbildningen. 

Smågrupp för lärdomsprovshandledning I: 

Kunskapsmål: studeranden  
• väljer ett tema från sitt arbete inom psykoterapi som studeranden vill forska mer i för sitt 
lärdomsprov  
• kan upprätta frågor för lärdomsprovet  
• kan skaffa sig information, följa den vetenskapliga litteraturen inom branschen och 
fördjupa sina kunskaper inom temat för lärdomsprovet. 

Genomförandesätt för undervisningen: Smågruppsseminarium. Förhandsuppgifter. 
Lärdomsprovsseminarierna genomförs i grupper med 4–5 personer som grupperas enligt lärdomsprovens teman. För första mötet tar studerandena fram en teoretisk del av sin plan för lärdomsprovet. 

Smågrupp för lärdomsprovshandledning II: 

Kunskapsmål: studeranden  
• väljer ett tema från sitt arbete inom psykoterapi som studeranden vill forska mer i för sitt 
lärdomsprov  
• kan ställa forskningsfrågor för lärdomsprovet  
• kan skaffa sig information, följa den vetenskapliga litteraturen inom branschen och 
fördjupa sina kunskaper inom temat för lärdomsprovet. 

Genomförandesätt: Smågruppsseminarium. Förhandsuppgifter. Lärdomsprovsseminarierna 
genomförs i grupper med 4–5 personer som grupperas enligt lärdomsprovens teman. För 
första mötet tar studerandena fram en teoretisk del av sin plan för lärdomsprovet. 

Smågrupp för lärdomsprovshandledning III: 

Kunskapsmål: studeranden  
• kan skapa sig en uppfattning om och beskriva hur teorin visar sig i det kliniska 
psykoterapiarbetet i sitt lärdomsprov  
• kan självständigt tillämpa ett forskningsmässigt grepp och fortsätta med granskningen av 
det valda temat för lärdomsprovet  
• kan skaffa sig information och följa den vetenskapliga litteraturen inom branschen och 
fördjupa sina kunskaper inom temat för lärdomsprovet  

Genomförandesätt: Smågruppsseminarium. Förhandsuppgifter. Arbetet fortsätter i de 
grupper på 4–5 personer som tidigare utsetts baserat på lärdomsprovens teman. 
Studerandena tar fram den kliniska delen (material, resultat och diskussion) av sitt arbete för 
detta andra seminarium. 

Seminarium 14: Personlighetsstörningar II: Dialektisk beteendeterapi och färdighetssynpunkten vid 
behandling av instabil personlighetsstörning. Tillägnande av färdigheter för att främja och upprätthålla 
justering av känslor och den metakognitiva förmågan 

Kunskapsmål: studeranden  
• har en uppfattning om hur den instabila personlighetsstörningen utvecklas och visar sig  
• inser värdet av att lära sig nya interaktions- och emotionella färdigheter  
• är medveten om de särskilda frågorna som rör inlärning och undervisning av praktiska 
(kliniska) färdigheter inom kognitiv psykoterapi  
• förstår behovet av kontinuerlig utveckling för terapeuter, ur perspektivet för att lära sig 
nya metafärdigheter  
• klargör sina egna mål för behandlingen av instabil personlighetsstörning. 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och 
simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

Seminarium 15: Behandling av traumatisering och dissociation 

Kunskapsmål: studeranden  
• förstår och kan identifiera hur olika trauman inverkan på individens kognio-emotionella 
utveckling 
• kan tillämpa de centrala kognitiva arbetssätten för behandling av traumatiska symptom  

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och 
simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

 

Termin  VI 

 

Seminarium 16: Personlighetsstörningar III: Schematerapeutiskt arbete, fördjupad del 

Kunskapsmål: studeranden  
• fördjupar sin förståelse angående den kognitiva och schematerapeutiska teorin om 
utveckling av långvariga psykiska problem, om konceptualisering och om centrala arbetssätt  
• är medveten om de centrala dragen i fråga om den schematerapeutiska behandlingen av 
instabil och narcissistisk personlighetsstörning 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och 
simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

Seminarium 17: Specialteman för kognitiv psykoterapi: a) Kroppsliga metoder i kognitiv psykoterapi och 
b) Möta den mångformiga sexualiteten och könsidentiteten i psykoterapin 

Kunskapsmål: a) studeranden  
• Bekantar sig med olika teorier och övningar som kan användas som bas för kroppsliga 
metoder som en del av kognitiv psykoterapi.  
• Lär sig att välja rätt metoder på ett tryggt sätt, enligt klientens mål och arbetsskedet.  
• Kan använda både korta och långa kroppsliga interventioner som en del av 
psykoterapiprocessen. 

Genomförandesätt: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och 
simulationsövningar, förhandsuppgifter. 

 

Kunskapsmål: b) studeranden  
• Bekantar sig med begrepp och fenomenen i samband med sexualitetens och 
könsidentitetens mångformighet och förstår den särskilda betydelsen av dessa teman för 
psykoterapin. 
• Förstår begreppet minoritetsstress och hur den visar sig i psykoterapin.  
• Lär sig om dessa fenomen som kräver särskild uppmärksamhet i det psykoterapeutiska 
arbetet och som förekommer i samband med psykoterapi för klienter som berörs av 
sexualitetens och könsidentitetens mångformighet  
• Lär sig om betydelsen av självreflektion vid arbete inom detta tema 

Genomförandesätt: Utbildarnas föreläsningar, frågor och diskussioner, eventuella 
kortfilmer för att leva sig in i tematiken. 

Seminarium 18: Internationellt seminarium om kognitiv psykoterapi  

Kunskapsmål: studeranden  
• kopplar det han eller hon lär sig och sina kunskaper till aktuell forskning och 
aktuellt utvecklingsarbete samt till att följa dessa som en del av sitt arbete och sin 
utveckling som terapeut  
• visar förmåga att upprätthålla sitt kunskapsmässiga kunnande genom att delta i 
kongresser inom branschen eller genom att följa vetenskaplig litteratur och 
nätverka inom branschorganisationer  
• nätverkar som en del av en större gemenskap av kognitiva psykoterapeuter  

Genomförandesätt: deltagande i engelskspråkig workshop 

Litteraturstudier på webben IV: Kognitiv psykoterapi vid behandling av personlighetsstörningar 

Kunskapsmål: Bekanta sig med de mest typiska personlighetsstörningarna och de 
dysfunktionella interaktionscirklarna som är förknippade med dessa 

 

Termin  VII 

 

Seminarium 19: Seminarium angående lärdomsprov II  

Kunskapsmål: studeranden  
• kan presentera teorin, praktiken och fenomenen som rör det egna slutarbetet för de andra 
medlemmarna i utbildningsgruppen, på ett ändamålsenligt sätt 
Genomförandesätt för undervisningen: Presentation av det egna arbetet för hela 
utbildningsgruppen och diskussioner med smågrupperna i samband med detta. Bekantskap 
med de övriga gruppmedlemmarnas arbeten och diskussion om dem. De centrala 
kunskaperna från alla gruppens slutarbeten samlas in och delas till hela gruppen. En poster 
utställning av allas arbeten. 

Seminarium 20: Avslutande seminarium: Arbetshandledning och professionell utveckling II 

 Kunskapsmål: studeranden 
• uppfattar sin egen utveckling till psykoterapeut och den kontinuerliga och 
processartade naturen för sin egen utveckling som psykoterapeut samt 
delfaktorerna inom den egna professionella utvecklingen 
• bekantar sig med centrala modeller för arbetshandledningen 
• förstår betydelsen av kontinuerlig arbetshandledning samt sin roll i fråga om 
kvaliteten av vårdarbetet och som upprätthållare av välfärden 
• är införstådd med lagstiftningen som rör branschen 

Litteraturstudier på webben V: Valfri ytterligare litteratur 

 

Lärdomsprov 10 sp

Lärdomsprovet är en skriftlig framställning av en specifik fråga inom psykoterapi som följer principerna för 
vetenskapligt skrivande. Lärdomsprovets syfte är att främja utvecklingen av studentens expertis som 
psykoterapeut samt integration av teoretiskt och kliniskt kunnande. 
I lärdomsprov ska studenten visa att hen: 

 • behärskar teoretisk bakgrund och begrepp och kan integrera dem i det egna psykoterapiarbetet 
 • kan söka källitteratur, samt utvärdera och följa vetenskaplig diskussion inom psykoterapi 
 • behärskar skriftlig och muntlig kommunikation och argumentering 

 

Arbetshandledning av det psykoterapeutiska arbete med patienter 13 sp

Handledning baserar sig på åtminstone 300 timmar psykoterapeutiskt patientarbete. Arbetshandledningen genomförs som handledning i grupp, i grupper med fyra studeranden. Arbetshandledningen arrangeras 4–5 timmar åt gången, cirka 4 gånger per termin. Under arbetshandledningen ska studerandena genomföra minst 300 timmars handlett arbete med patienter, inklusive minst 4 tidsbegränsade utbildningsterapier (under ett år, under 40 mötestillfällen) och minst 2 långa utbildningsterapier (över ett år, över 40 mötestillfällen), under handledning av två handledare. 

 

Utbildningspsykoterapi 4 sp

Utbildningen omfattar utbildningspsykoterapi i gruppform 40 timmar och individuell utbildningspsykoterapi 40 timmar. Genomförs i smågrupper med 4–6 deltagare under första året av utbildningen, huvudsakligen som intensivperioder på 2–3 dagar. Individuell utbildningspsykoterapi rekommenderas som en fortsättning på utbildningspsykoterapin i grupp. Utbildningspsykoterapeuten ska representera den kognitiva referensramen. Psykoterapeuten skall vara antingen psykoterapeut på krävande specialnivå eller utbildningspsykoterapeut.  

 

Yrkesprovet 0 sp

Uppföljning av studerandenas studieprestationer och registrering av dessa varje läsår, HOPS-uppgifter/personliga diskussioner tre gånger under utbildningens gång, möte med styrgruppen varje termin, möten med arbetshandledarna och med de ansvariga utbildarna i början av utbildningen, efter första året, i samband med byte av arbetshandledare och i slutet av utbildningen. Studerandens personliga utbildningsplan HOPS och självskattningsformulär CTS-R som utvärderas i studiernas mellan fas och under sista terminen. Skriftlig reflektion över den egna utbildningspsykoterapins betydelse. Självreflektion om den egna utvecklingsprocessen och utvecklingen till psykoterapeut. 

Teori- och metodundervisning: 15 390 e. Priset fördelar sig på 7 terminer. 

Andra betalningar, som betalas direkt till tjänsteleverantör: 

 • handledning (140 timmar): 4 900 eur 
 • utbildninspsykoterapi i gruppform (40 timmar): 1500 eur 
 • Individuell utbildningspsykoterapi (40 timmar): beroende på psykoterapeuten, uppskattning ca 4000-4500 eur 
 • lämplighetsbedömning: 200 eur