Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2023-2026

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma laajuus: 72 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 3 vuotta (6 lukukautta)

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 6-12 opiskelijaa. Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 6 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutustiloissa osoitteessa Leankatu 5, 00240 Helsinki. Yhteisten opintojen (5 op) opetus toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

 

Koulutusohjelma pohjautuu psykodynaamiseen teorianmuodostukseen ja sen pohjalta syntyneisiin nuoruusiän kehityksen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin. Koulutus sisältää kehitysvaihespesifiä opetusta nuoruuden suotuisasta kehityksestä ja sen haasteista, jotka vaikuttavat yksilön identiteetin ja hallinta- ja puolustusmekanismien vakiintumiseen. Nuoruuteen liittyvä kehityspsykologia luo pohjaa psykoterapiaprosessin kunkin hetken ymmärtämiseen joko kehityksellisenä saavutuksena tai juuttumisena. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykodynaamisen hoitomenetelmän syvällinen oppiminen, jossa hoidon kohteena oleva psykoterapeuttinen muutos tavoitetaan saattamalla tiedostamattomat osat tietoisen käsittelyn piiriin samalla, kun tietoisen minän vaikutus mielen toimintaan vahvistuu. Koulutusohjelmassa opetettavan menetelmän vaikuttavuudesta on saatu näyttöä. Koulutusohjelma käsittelee psykodynaamista teoriaa ajankohtaisen tieteellisen tiedon valossa tukien opiskelijan kykyä käsitellä, arvioida ja soveltaa siitä tehtävää psykoterapian tutkimusta.

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia yksilöpsykoterapeuttina psykodynaamisen teorian pohjalta erityisesti nuorten (12-25-vuotiaat) potilaiden kanssa. Koulutusohjelma antaa valmiudet verkosto- ja perhetyöskentelyyn, joka on keskeistä nuorten kanssa toimiessa. Lisäksi koulutusohjelma antaa perusvalmiudet aikarajallisen hoidon toteuttamiseen nuorten kanssa esimerkiksi osana psykiatristen hoitoyksiköiden toimintaa.

Kouluttajina ja työnohjaajina toimivat psykodynaamisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Matti Pesola, vastuukouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti (VET)
 • Timo Niemi, varavastuukouluttaja; LKT, psykiatrian erikoislääkäri, psykiatrian dosentti (HY), psykoanalyytikko (VET)
 • Minttu Niemi; PsM, psykoanalyytikko (VET)
 • Camilla Bargum; FK (psykologia), psykoanalyytikko (VET)
 • Max Ervast; PsM, psykoanalyytikko (VET)
 • Pia Fagerudd; LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko (VET)
 • Maria Häkkinen; FK (psykologia), psykoanalyytikko (VET)
 • Arto Kautovuori YTM (psykologia), psykoanalyytikko (VET)
 • Antto Luhtavaara; PsM, kouluttajapsykoterapeutti (VET)
 • Marita Niemi; FM (psykologia), psykoanalyytikko (VET)
 • Juhani Salakari; LL, psykoanalyytikko (VET)
 • Teemu Rissanen; LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
 • Milla Tamminen; PsM, psykoanalyytikko (VET)

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 33 op 

I Lukukausi 
Opintojakso 1: Kehitys I: Lapsen psyykkinen kehitys nuoruusikään 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ymmärtää nuoruusiän psyykkisiä tapahtumia varhaisempia, lapsuudessa tapahtuvia kasvuprosesseja vasten.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen

Opintojakso 2:Teoria ja menetelmä I: Psykodynaamisen terapian perusteet ja käytännön soveltaminen 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on perustieto yleisistä psykodynaamisen psykoterapian teoreettisista ja menetelmällisistä lähtökohdista sekä niistä erityispiirteistä, jotka liittyvät nuorisopsykoterapiaan, kuten esimerkiksi psykoterapian puitteet ja perheen ja verkoston osallistumisen muodot.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen

II Lukukausi 
Opintojakso 3: Kehitys II: Nuoruusiän psyykkinen kehitys 3 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on spesifistä tietoa koskien nuoruusiän kehitystehtäviä ja teoreettista taustaa ymmärtää nuoruusikää ja kykyä soveltaa tätä tietoa kliiniseen psykoterapiatyöhön.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen.

Opintojakso 4: Teoria ja menetelmä II: Psykodynaamisen terapian hoitosuhde 3 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on syventävää tietoa psykodynaamisen nuorisopsykoterapian teoriasta ja kliinisestä käytännöstä hoitosuhteen ja siinä aktivoituvien erilaisten kokemuspositioiden näkökulmasta.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja oheislukemistoon ja tekee kurssiin kuuluvan välitehtävän.

III Lukukausi
Opintojakso 5: Kehitys III: Narsismin kohtaloita (Itsetunnon kehitys ja vakavat ongelmat) 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää paremmin itsetunnon ja sen häiriöiden vaikutuksia nuoruusikäisen kehitykseen ja sen ongelmiin sekä pystyy käyttämään tätä ymmärrystä kliinisessä työssään.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja oheislukemistoon ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen

Opintojakso 6 Teoria ja menetelmä III: Psykodynaaminen tapausjäsennys 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa valmiuksia psykodynaamisen tapausjäsennyksen tekemiseen nuorisoikäisten potilaiden kanssa. Jakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut syventävää tietoa potilaan vuorovaikutuksellisesta kohtaamisesta sekä monella tavoin käsitteellistetyn psykodynaamisen tiedon käytöstä nuorisopsykoterapiassa.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen sekä suorittaa useita tapausjäsennysharjoituksia.

IV Lukukausi
Opintojakso 7 Kehitys IV: Nuoruusiän kriisit 3 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on spesifistä tietoa koskien nuoruusiän kehityksen vakavia katkostilanteita, nuorten itsetuhoisuutta ja näiden ilmiöiden teoreettista taustaa sekä kykyä soveltaa tätä tietoa kliiniseen psykoterapiatyöhön.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen

Opintojakso 8 Teoria ja menetelmä IV: Psykodynaaminen lyhytpsykoterapeuttinen työote 3 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on spesifistä tietoa koskien psykodynaamisen lyhytpsykoterapian mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä siihen valittavien nuorten ja nuorten aikuisten valintaa. Lisäksi opiskelijalla on teoreettista taustaa ymmärtää psyykkisen muutoksen tempoa, ja kykyä soveltaa tätä tietoa kliiniseen psykoterapiatyöhön.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen, osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen ja harjoittelee lyhytpsykoterapiajäsennysten sekä fokuksen laatimista.

V Lukukausi 
Opintojakso 9: Kehitys V: Psykoterapeuttisen muutoksen ymmärtämisestä 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on syventävää tietoa kehityksen ja muutosilmiöiden olemuksesta. Seminaarissa keskitytään muutoksen tarkasteluun D.W.Winnicottin ajatuksien kautta. Jaksolla opitaan mm. potentiaalisen, luovan tilan ja leikin sekä tuhoavuuden merkityksestä nuoruusiän kehityksessä ja psykoterapiasuhteessa. Tuhoavuuden ilmentymiä tarkastellaan myös allianssikatkoksen käsitteen kautta ja nykyisen prosessitutkimuksen näkökulmasta.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen.

Opintojakso 10: Teoria ja menetelmä V: Erityiskysymykset 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelijalla on syventävää tietoa psykodynaamisen nuorisopsykoterapian teoriasta ja käytännöstä usean keskeisen teoreetikon käsitteleminä. Jakso lähestyy lukuisia kliinisiä erityiskysymyksiä laaja-alaisen lukemiston kautta.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy etukäteen annettuun seminaarikirjallisuuteen ja osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen.

VI Lukukausi 
Opintojakso 11: Kehitys psykoterapeuttina- (Integroiva kliininen seminaari) 3 op

Osaamistavoitteet: Integroiva kliininen seminaari on tapausseminaari, joka on suunnattu lujittamaan omaa psykoterapeutti-identiteettiä ja käytännön ongelmatilanteiden pohdintaan aloittelevan psykoterapeutin työssä. Tapausseminaarissa opetellaan vertaistyönohjaukseen perustuva kommentointimalli, jonka kautta jokainen opiskelija saa tilaisuuden tuoda esiin omaa työskentelyään ja osallistua yhteiseen ajatteluun toisten työn äärellä rajoja ja luottamusta kunnioittavan Weaving thoughts -menetelmän avulla. Seminaarin tavoitteena on myös hahmottaa psykodynaamisen työskentelyn roolia suhteessa muihin psykoterapiasuuntauksiin.

Toteutus: Opiskelija perehtyy weaving thoughts – menetelmään tapausmateriaalin kommentoinnin välineenä ja harjoittelee tämän kautta näkökulmien ja kommenttien antamista toisten työskentelyyn sekä valmistaa itse omaa tapausmateriaalia yhteisesti kommentoitavaksi. Seminaarissa myös tarkastellaan psykodynaamista kliinistä käytäntöä muihin terapiasuuntauksiin vertailevasti Psykoterapiat - kirjan avulla

Opintojakso 12: Teorian ja menetelmän koonti (integroiva teorian ja menetelmien seminaari) 3 op

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan tämän opintojakson opiskelijalla on selkeämpi käsitys koulutuksen kokonaisuudesta, erilaisten teoreettisten ideoiden liittymisestä psykoterapiasuuntauksen traditioon ja siitä mikä on tullut tutuksi ja mikä on ollut vaikeammin hahmotettavaa itselle. Opiskelija pystyy lisäksi työstämään opinnäytetyötään eteenpäin seminaarin tuella.

Toteutus: Saavuttaakseen oppimistavoitteet opiskelija perehtyy annettuun kertaavaan ja syventävään seminaarikirjallisuuteen, osallistuu seminaariopetukseen aktiivisesti keskustellen sekä työstää omaa lopputyötään seminaarissa jaettavien harjoitusten tuella.

Lukukaudet I-VI
Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutuspäivät 3 op

Osaamistavoitteet: Koulutuspäivien kautta opiskelijalla on tietoa ajassa liikkuvista nuorisopsykoterapiaan liittyvistä seikoista ja näkökulmista kulloisenkin ajankohtaisen teeman ympäriltä, mikä auttaa integroimaan tutkimusta ja teoriaa käytäntöön.

Toteutus: Koulutuspäiviä (2 pv) pidetään kaksi kertaa vuodessa, yhteensä 6 eri kertana. Ne koostuvat tavallisesti kolmesta esitelmästä ja kahdesta työnohjatusta potilastapauksesta. Koulutuspäiviin liittyy toisinaan opiskelijoilla ennakko- tai jälkitehtäviä. Kouluttajina on alan nuorisopsykoterapian asiantuntijoita sekä Suomesta että ulkomailta. Yleensä joka toisissa koulutuspäivissä on esitelmöitsijänä ja työnohjaajana ulkomaalainen asiantuntija.

Opinnäytetyö

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota. Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa

Psykoterapeuttisen potilastyön ohjaus 14 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan pienryhmäja yksilötyönohjauksena. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. 2-4 henkilön pienryhmissä tapahtuvaa työnohjausta järjestetään pääsääntöisesti seminaariopetuspäivinä ennen tai jälkeen seminaarien yhteensä 108 tuntia (36 tuntia vuodessa). Lisäksi yksilötyönohjausta eri työnohjaajalla vähintään 32 tuntia. Työnohjaajina toimivat säätiön opettajat (VET-psykoterapeutit). Opiskelijan tulee hoitaa ohjattuna 1 nuori (hoidon alussa iältään 12-25 v) vähintään 2 vuotta ja 1 nuori vähintään 1 vuosi, hoitotiheydellä 2 kertaa viikossa. Kumpaakin hoitoa käsitellään eri työnohjauksissa. Näiden lisäksi työnohjauksissa käsitellään myös lyhyempiä hoitoja sekä keskustellaan muista viitekehyksistä rakennetuista hoitomuodoista.

Koulutuspsykoterapia 10 op

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia tai psykoanalyysi. Koulutuspsykoterapian tulee toteutua tiheydeltään vähintään 2 x viikossa ja käyntejä tulee olla vähintään 200. Koulutuspsykoterapian tulee tapahtua psykodynaamisella VET-psykoterapeutilla tai hoidon aikana VET-psykoterapeutiksi valmistuvalla psykoterapeutilla. Koulutuspsykoterapia voi olla tapahtunut ennen koulutusta, alkanut ennen koulutusta tai tapahtua koulutuksen aikana. Mikäli hoito on päättynyt yli 10 vuotta sitten koulutukseen hakeutumisesta, edellytetään uusi hoitojakso. Hoito voi jatkua myös seminaarien jälkeen, mikäli vaadittava minimituntimäärä ei jostain syystä ole toteutunut (raskaus tms. syy), tai mikäli loppuarvioinnissa päädytään siihen, että koulutuspsykoterapia ei ole vielä riittävän pitkällä. Mikäli koulutuspsykoterapia on tapahtunut ennen seminaarien alkua, tulee soveltuvuushaastattelijoiden arvioida psykoterapian riittävyys.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Näytön osoitus tapahtuu kehityksen jatkuvan seurannan periaatteella. Jokainen opiskelija osallistuu kehityskeskusteluun opintojensa puolivälissä, jossa on hyvä tilaisuus arvioida oppimista puolin ja toisin. Opiskelujen valmistumisvaiheessa opiskelijat osallistuvat myös loppuhaastatteluun, jossa haastattelutilanteessa arvioidaan opiskelijan kehitystä ja valmiutta psykoterapeutin työhön. Loppuhaastattelija on toinen alkuhaastattelijoista

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot: 11 800 euroa. Koulutusmaksu jakautuu kuudelle lukukaudelle.

Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle:

 • ryhmätyönohjaus (108 h): 3 510 euroa
 • yksilötyönohjaus (32 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 2 900 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (200 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 18 000 euroa
 • soveltuvuusarviointi: 180 euroa