Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma 2023-2027

Koulutus järjestetään yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelman laajuus: 77 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8lukukautta)

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 9-16 opiskelijaa. Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 9 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan. 

Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan Therapeia-säätiön koulutustiloissa osoitteessa Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250 Helsinki. Yhteisten opintojen (5 op) opetus toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa. 

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan sekä niiden soveltamiseen parin ja perheen hoidossa. Tältä pohjalta koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen teorian sekä psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian menetelmien mahdollisimman syvällinen oppiminen.  

Psykoanalyyttisen menetelmän perustana on useita pitkälle kehitettyjä metapsykologisia teorioita, joita koko ajan käytännössä testataan ja muunnetaan kliinisen kokemuksen antamien viitteiden pohjalta. Näin ollen psykoanalyysi on paitsi hoitomenetelmä, myös tutkimusmenetelmä, joka tuo uutta tietoa ihmisen mielestä. Psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian teorian kehittäminen tapahtuu jatkuvassa yhteistyössä kansainvälisen psykoanalyyttisen liikkeen ja sen instituuttien kanssa sekä sen synnyttämään kirjallisuuteen pohjautuen. Näin ollen psykoanalyyttinen teoria koko ajan syvenee, tarkentuu ja monipuolistuu.  

Psykoanalyyttisessa persoonallisuusteoriassa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Mielen eri rakenteet syntyvät alun perin jo hyvin varhaisen tiedostamattoman vuorovaikutuksen alaisena ja mielen kasvua ohjaavat vain osittain tietoiset vuorovaikutusprosessit. Mielen sisäinen psykodynamiikka muuntuu läpi elämän mutta varhaiset häiriöt yleensä myös säilyvät eri muunnelmina kautta elämän. Psykoanalyyttinen persoonallisuusteoria perustuu siihen, että kaikkein varhaisimmillekin mielen alueille voidaan saada kosketusta riittävän hyvän psykoterapeuttisen suhteen ja riittävän intensiivisen menetelmän avulla.  

Tästä taustateoriasta seuraa, että psykoanalyyttisessa menetelmässä keskeistä on mielen rakenteiden ja tiedostamattoman dynamiikan huomioon ottaminen ja sellaisen vuorovaikutuksen käynnistäminen, jossa mielen rakenteet voivat korjaantua. Puhutaankin usein psykodynaamisesta terapiasta. Menetelmää säädellään vaihespesifisesti siten, että yksilö pyritään kohtaamaan sillä psyykkisen kehityksen tasolla, jolla hän kulloinkin itseään ilmaisee. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rajatilatasoisten häiriöiden hoito tapahtuu erilaisessa vuorovaikutuksessa kuin neuroottisen potilaan hoito. Hoidollisia vaihtoehtoja on aina runsaasti samoin kuin käytettävissä olevia psykoterapeuttisia interventiomuotojakin. Psykoterapeuttisesti merkittävät hyödyt (pysyvät muutokset persoonallisuudessa, saavutetaan kuitenkin aina niin, että yksilön suhde omaan sisäiseen maailmaansa avautuu samalla kun tiedostamattomat puolet itsestä avautuvat. Puolisoiden oivaltaessa sisäisten maailmojensa vaikutuksen toistensa sisäiseen maailmaan ja heidän välillään olevaan suhteeseen, sekä psyykkisen kasvutarpeen herättävän suhteessa ilmenevän kriisin, puolisoiden välinen ymmärrys, arvostus ja kunnioitus lisääntyvät ja puolisoiden välinen suhde paranee. Perheen kehitysvaiheiden ja lasten syntymän ja kasvun myötä vanhemmissa aktivoituvat keskeneräiset yksilöitymisprosessit tunnistamalla perhe voi vapautua sairastuttavasta vuorovaikutuksesta, jolloin lasten kasvu ja kehitys saa tilaa ja perheen kyky toimia tyydyttävästi kahdenkeskisen vuorovaikutuksen lisäksi monenkeskisissä suhteissa paranee.

Kouluttajina toimivat psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 

 • Sanna Aavaluoma, vastuukouluttaja; psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti 
 • Sauli Airikka, varavastuukouluttaja; psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET 
 • Martti Ajo; TT, psykoterapeutti VET 
 • Anne Anttonen; TM, psykoterapeutti 
 • Kaj J. Davidkin; FM, psykologi, psykoterapeutti VET 
 • Arja Huttunen; YTM (sosiaalityö), kouluttajapsykoterapeutti 
 • Juhani Ihanus; FT, psykologi 
 • Kaisa-Maria Leskinen; PsM, psykoterapeutti VET 
 • Olavi Lindfors, FT, psykologi, psykoterapeutti VET 
 • Riitta Lindqvist; psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti 
 • Jaana Lähteensuo; TM, psykoterapeutti 
 • Vesa Manninen; FM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti 
 • Teemu Ollikainen; PsL, erikoispsykologi, psykoterapeutti 
 • Teija Pirnes-Hyvönen; lääkintävoimistelija, psykoterapeutti 
 • Elina Reenkola; FM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti 
 • Anna-Liisa Roinisto-Dumell, VTM, psykologi, psykoterapeutti VET 
 • Florence Schmitt; FT (lastenpsykiatria), psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET 
 • Jari Sinkkonen; LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti 
 • Hannu Säävälä; LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti 

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat 
kolmesta opintojaksosta. 

1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)  
2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)  
3. Integroiva tapausseminaari (1 op)  

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään 
pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että 
Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen 
opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

 

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 34,5 op 

 

I lukukausi

Lukukauden 1 osaamistavoitteet: 

 • Koulutukseen liittyvien oppimistavoitteiden ja odotusten jakaminen sekä opiskeluprosessin käynnistäminen 
 • Psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian tieteenfilosofisen perustan sekä pari- ja perhepsykoterapian taustalla olevien ihmis- ja parisuhde- ja perhekäsitysten tutkiminen 
 • Psykoanalyysin suuntauksiin ja kehitykseen perehtyminen viettiteorioista objektisuhdeteorioihin 
 • Pari- ja perhepsykoterapian historiaan ja kehitykseen perehtyminen 
 • Oppia ymmärtämään ylisukupolvisten siirtymien mekanismit ja vaikutukset pari- ja perhesuhteisiin 
 • Sukupuun teoriaan ja tekniikkaan perehtyminen sekä oman sukupuun tutkimisen ja rakentamisen aloittaminen 
 • Perehtyminen psykoanalyyttisiin peruskäsitteisiin, psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian teoriaan sekä menetelmään.
 • Psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian asetelman, suhteen ja parisuhteen prosessin merkityksen sekä paripsykoterapeutin roolin tutkiminen.  
 • Oppia ymmärtämään objektisuhteiden merkitystä; sisäistettyjä objektisuhteita, tiedostamattomia fantasioita ja sisäistetyn vanhempiparin merkitystä parisuhteen dynamiikassa  
 • Tutkitaan parisuhteen erilaisia vaiheita ja niiden liittymistä yhtäältä yksilön ja parisuhteen toisaalta vanhemmuuden, perheen ja lasten kehitysvaiheisiin  
 • Oppia psykoterapiaprosessin edellytysten arviointiin, psykoterapiaprosessin aloittamiseen ja terapiasopimuksen tekoon liittyviä käytäntöjä.  
 • Perehdytään ”Tässä ja nyt” sekä ”Siellä ja silloin”-tulkinnoista 
 • Oppia tunnistamaan ja ymmärtämään parisuhteen psykodynamiikkaa erilaisten häiriöiden pohjalta sekä havaita näitä häiriöitä parisuhteessa 
 • Oppia psykoanalyyttisen paripsykoterapian psykodiagnostiikkaa – psykodynaamisen diagnoosin laatimista arvioinnissa ja tarpeenmukaisen hoidon suunnittelussa  

Toteutus: Kouluttajien alustukset, luennot, power-point esitykset, ennakkotehtävät, kliinisen menetelmän 
jaksoissa luennon peilaaminen opiskelijoiden kliiniseen potilastyökokemukseen, kirjallisuuteen tutustuminen, 
kirjallisuuden herättämistä kysymyksistä keskusteleminen, yhteenvedot päivien teemoista - omaan 
psykoterapiaprosessiin liittyvän oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. 

Opintojakso 1: Koulutukseen orientaatio, psykoanalyyttinen ihmiskäsitys, psykoanalyysin suuntaukset, 
pari- ja perhepsykoterapian historia ja kehitys 2 op 
Opintojakso 2: Pari- ja perhepsykoterapian perusteet, Sukupuu pari- ja perhepsykoterapiassa 4 op 
Opintojakso 3: Psykoanalyyttisen psykoterapian perusteet I-III 2,5 op 
Opintojakso 4: Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapiaprosessi I 1,0 op  

 

II lukukausi

Lukukauden 2 osaamistavoitteet: 

 • Perehtyminen psykoanalyyttisen psykoterapian menetelmän perustana olevaan psykoanalyyttiseen yksilön kehityshistoriaan. Elämänkestoiseen psyykkiseen kasvuun ja kehityksen sekä suhteessa olemisen haasteeseen. Koulutusjakson aikana opiskelijat omaksuvat tiedon ja ymmärryksen persoonallisuuden kasvusta ja kehityksestä: alkaen raskausajasta, varhaisesta vuorovaikutuksesta kohtuvauvan ja äidin/isän mielentilan välillä, äidin ja isän/vanhemmuuden mielentilojen välillä, jatkuen vauva-ajasta pikkulapsi-ikään; varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä sisäistysten kehittymisessä; oidipaalisuuden merkityksestä tytön ja pojan kehityksessä, parisuhteessa ja 16 vanhemmuudessa, latenssi- ja nuoruusiän kehityksellisistä tehtävistä; aikuisuuden ja ikääntymisen mahdollisuuksista sekä rajoista, vanhuuden ja kuoleman kysymyksistä. Painopiste on objektisuhteiden rakentumisessa ja toteutumisessa parisuhteen, vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutussuhteissa – ylisukupolvisuuden ja integraatioprosessin huomioon ottaen.  
 • Ymmärtää ihmisen eri kasvun vaiheiden ja mielen tilojen (state of mind/couple state of mind) merkitys yksilön, parin ja perheen suhteessa olemisen haasteissa, eriytymisen ja yksilöitymisen, self- ja objektikonstanssin saavuttamisessa, psyykkisessä häiriössä, psykoterapiaprosessissa, transferenssissa ja vastatransferenssissa.  
 • Syventää ymmärrystä psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian prosessista ja siinä tapahtuvista psykoterapeuttisista ilmiöistä ja menetelmistä: parin ja perheen dynamiikan näyttämöllistyminen terapiaprosessissa ja suhteessa terapeuttiin, empaattinen kuvaus ja muut tulkinnan tasot, pari- ja perhekohtaiset tulkinnat, terapeuttikeskeiset tulkinnat sekä tulkinnat menneen kasvuhistorian ja tämän päivän tapahtumien yhteenliittymisestä.  

Toteutus: Kouluttajien alustukset, luennot, power-point esitykset, ennakkotehtävät, kliinisen menetelmän 
jaksoissa luennon peilaaminen opiskelijoiden kliiniseen potilastyökokemukseen, kirjallisuuteen tutustuminen, 
kirjallisuuden herättämistä kysymyksistä keskusteleminen, yhteenvedot päivien teemoista. Työnohjaus ryhmässä 
alkaa. Koulutuspsykoterapia alkaa. Ensimmäisessä ulkomaisessa seminaarissa kytkeydytään kansainväliseen 
yhteistyöhön pari- ja perhepsykoterapian kentässä. 

Opintojakso 4: Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapiaprosessi II 1,0 op  
Opintojakso 5: Elämänkestoisen psyykkisen kasvun ja kehityksen sekä suhteessa olon haasteet I-III 2,0 op 

 

III lukukausi

Lukukauden 3 osaamistavoitteet: 

 • Perehtyminen tieteelliseen ajatteluun, tieteelliseen tutkimukseen, tutkimustiedon hankkimiseen, psykoterapiatutkimuksen metodioppiin sekä kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. Käynnistetään psykoanalyyttisen pari- ja perhepsykoterapian perustan käytännönläheiseen tieteelliseen oppimiseen aloittamalla opinnäytetyön suunnittelu  
 • Oppia tutkimaan ja ymmärtämään psykoseksuaalista kehitystä ja siinä ilmeneviä häiriöitä psykoanalyyttisesta näkökulmasta sekä oppia havaitsemaan em. tekijöiden vaikutusta parisuhteen seksuaalisuuteen. Tavoitteena on perehtyä kantanäyn ja kantanäkyfantasioiden merkitysten tutkimiseen yksilöiden ja parin suhteen dynamiikassa - Oppia ymmärtämään, mitä käsitteillä infantiili ja genitaalinen seksuaalisuus tarkoitetaan sekä miten käsitteet liittyvät puolisoiden yksilölliseen ja parisuhteen dynamiikkaan  
 • Oppia sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta sekä seksuaalisuudesta puhumista osana paripsykoterapiaprosessia.  
 • Oppia seksuaalisuuden psykodynamiikkaa, läheisyyden, erillisyyden, intiimiyden, autonomian ja vallan dynamiikan ilmenemistä parisuhteen seksuaalisudessa. Psykoanalyyttisen ymmärryksen avulla tutkitaan parisuhteen erilaisten konfliktien (esim. uskottomuuden) tiedostamattomia tekijöitä.  

Toteutus: Kouluttajien alustukset, luennot, power-point-esitykset, kliinisen menetelmän jaksoissa luennon 
peilaaminen opiskelijoiden kliiniseen potilastyökokemukseen, kirjallisuuteen tutustuminen, kirjallisuuden 
herättämistä kysymyksistä keskusteleminen, yhteenvedot päivien teemoista, opinnäytetyötutkimuksen 
käynnistämiseen liittyvät ennakkotehtävät 

Opintojakso 6: Psykoseksuaalinen kehitys ja aikuinen seksuaalisuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden 
monimuotoisuus, seksuaalisuuden psykodynamiikka, seksuaalisuus paripsykoterapiassa 3,0 op 
Opintojakso 13: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys (lukukaudet 3, 5,7 ja 8)

 

 
IV lukukausi

Lukukauden 4 osaamistavoitteet: 

 • Ymmärtää yksilön psyykkisen rakentumisen edellytykset, vaiheet ja häiriöt, niihin liittyvä dynamiikkaa sekä niiden näyttäytyminen parisuhteessa ja perheessä  
 • Oppia erottamaan neuroottiset, narsistiset, depressiiviset ja psykoottiset häiriöt sekä ymmärtää niiden ilmenemistä ja vaikutuksia suhteessa oloon parisuhteessa ja perheessä  
 • Perehtyä parisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseen ja hoitomahdollisuuksiin 
 • Oppia häpeän syntymekanismeista ja ilmenemisestä parisuhteessa ja perheessä 

Toteutus: Kouluttajien alustukset, luennot, kliinisen menetelmän jaksoissa luennon peilaaminen opiskelijoiden 
kliiniseen potilastyökokemukseen, kirjallisuuteen tutustuminen, kirjallisuuden herättämistä kysymyksistä 
keskusteleminen, yhteenvedot päivien teemoista, opinnäytetyötutkimuksen edistäminen opinnäytetyön 
ohjaajien kanssa 

Opintojakso 7: Psyykkinen rakentuminen ja sen häiriöt I-V 3,5 op 
Opintojakso 8: Parisuhde- ja perhedynamiikan erityiskysymyksiä I 2,0 op 

 

V lukukausi 

Lukukauden 5 osaamistavoitteet: 

 • Oppia tieteellistä kirjoittamista ja tutkielman toteuttamista sekä edetä omassa opinnäytetyötutkimuksessa. - Tutkia psykoanalyyttisesta näkökulmasta avioeroon liittyviä tiedostamattomia ja tietoisia tekijöitä ja ymmärtää avioeron merkitys ja vaikutukset yksilölle ja perheelle.  
 • Oppia tutkimaan erodynamiikkaa ja eron erilaisia merkityksiä eriytymisyksilöitymisprosessin ja perheen kehitysvaiheiden näkökulmasta. 
 • Oppia tunnistamaan milloin pari- ja perhepsykoterapiassa työskennellään perheen koossa säilymisen puolesta ja milloin auttaen eroprosessissa.  
 • Oppia ymmärtämään vanhemmuusterapian merkitys eron tapahtuessa. 
 • Oppia uusperheen dynamiikkaa ja haasteita psykoterapiaprosessissa. 
 • Ymmärtää lapsettomuuden merkitys parisuhteelle. 
 • Perehtyä adoption ja sijaisvanhemmuuden kysymyksiin ja haasteisiin. 
 • Ymmärtää vammaisen lapsen vaikutukset ja haasteet parille ja perheelle. 
 • Oppia huomioimaan eri ikäiset lapset ja nuoret perheterapiassa. 
 • Perehtyä vanhempainohjaukseen osana lapsen ja nuoren psykoterapiaa sekä sen mahdollisuuksia vanhemman omana prosessina. Ymmärtää perhepsykoterapeutin vastuu, velvollisuudet ja yhteistyömahdollisuudet lastensuojelullisissa kysymyksissä. 
 • Perehtyä miehen, naisen ja parisuhteen yleisimpiin seksuaalisiin ongelmiin ja seksuaalilääketieteen perusteisiin.  

Toteutus: Kouluttajien alustukset ja luennot, powerpoint-esitykset, kliinisen menetelmän jaksoissa luennon 
peilaaminen opiskelijoiden kliiniseen potilastyökokemukseen, kirjallisuuteen tutustuminen, kirjallisuuden 
herättämistä kysymyksistä keskusteleminen, ennakkotehtävät, yhteenvedot päivien teemoista, 
opinnäytetyötutkimuksen edistäminen opinnäytetyön ohjaajien kanssa. 

Opintojakso 8: Parisuhde- ja perhedynamiikan erityiskysymyksiä II 2 op 
Opintojakso 13: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys (lukukaudet 3, 5,7 ja 8)  

 

VI lukukausi

Lukukauden 6 osaamistavoitteet: 

 • Syventää osaamista psykoanalyyttisen paripsykoterapian menetelmän ymmärryksessä ja sen käytöstä kliinisessä työssä. 
 • Ymmärtää erilaisuuden ja toiseuden dynamiikkaa ja haasteita ihmissuhteissa. 
 • Oppia monikulttuuristen parisuhteiden ja perheiden haasteista ja psykoterapeuttisesta hoidosta. 
 • Ymmärtää unien merkitys pari-ja psykoterapiaprosessia edistävänä materiaalina. 
 • Traumaattisten tapahtumien kuten lapsen/puolison sairaus/kuolema, menetys, suru tai luopuminen, psykodynaamisten vaikutusten tutkiminen parisuhteessa psykoanalyyttisesta näkökulmasta.  
 • Tutkia pari- ja perhepsykoterapeutin omaa suhdetta menetykseen ja kuolemaan. 
 • Ulkomaisessa seminaarissa oppia psykoanalyyttisten lyhythoitojen erityispiirteistä. 

Toteutus: Kouluttajien alustukset ja luennot, power- point esitykset kliinisen menetelmän jaksoissa luennon 
peilaaminen opiskelijoiden kliiniseen potilastyökokemukseen, kirjallisuuteen tutustuminen, ennakkotehtävät, 
kirjallisuuden herättämistä kysymyksistä keskusteleminen, yhteenvedot päivien teemoista. 

Opintojakso 9: Syventävät kliiniset opinnot; Toiseuden sietäminen, Monikulttuurisuus perheessä, Unet 
psykoterapiaprosessissa, Objektin menetyksen käsittely, sairaus ja kuolema parisuhteessa ja perheessä 2,5 op 

 

VII lukukausi

Lukukauden 7 osaamistavoitteet: 

 • Edetä omassa opinnäytetyötutkimuksessa, tutustua lisää muiden opiskelijoiden opinnäytetyötutkimuksen etenemiseen ja niissä tehtäviin ratkaisuihin.  
 • Ymmärtää psyykkisen trauman ilmiö psykodynaamisen viitekehyksen mukaan seuraavien kysymysten kautta: Mikä on psyykkinen trauma? Mitä ihmisen mielessä tapahtuu, kun hän traumatisoituu? Miten tunnistaa ja hoitaa massiivisen traumakokemuksen synnyttämää posttraumaattista stressihäiriötä, joka aina vaikuttaa myös lähiomaisiin. Miten tunnistaa ja ymmärtää kehitysvuosien aikana tapahtuneiden traumojen aiheuttamia häiriöitä ja ongelmia juuri tärkeissä ihmissuhteissa myöhemmin elämässä. Miten psykodynaaminen käsitys traumasta ja sen hoidosta eroaa muista trauman hoitomenetelmistä.  
 • Ymmärtää ihmisen mielen ja ruumiillisuuden yhteyttä erilaisten sairauksien ilmenemisessä 
 • Perehtyä modernin aivotutkimuksen antiin psykoterapialle 
 • Perehtyä aikarajalliseen paripsykoterapiaan 
 • Perehtyä erilaisiin psykoterapiasuuntauksiin, lyhyet ja pitkät psykoterapiat, kognitiivinen ja integratiivinen psykoterapia, lasten psykoterapia  
 • Ymmärtää kehityshaasteiden ja käsittelemättömien traumaattisten kokemusten läpityöstämisen merkitys psykoterapiassa  

Toteutus: Kouluttajien alustukset ja luennot, power-point esitykset, kliinisen menetelmän jaksoissa luennon 
peilaaminen opiskelijoiden kliiniseen potilastyökokemukseen, kirjallisuuteen tutustuminen, kirjallisuuden 
herättämistä kysymyksistä keskusteleminen, yhteenvedot päivien teemoista, Opinnäytetyötutkimuksen 
edistäminen opinnäytetyön ohjaajien kanssa sekä ryhmätyönä opiskelijaryhmässä 

Opintojakso 10: Psyykkinen trauma ja sen läpityöstäminen psykoanalyyttisessa teoriassa 1,5 op 
Opintojakso 11: Aikarajallinen paripsykoterapia, psykoterapiasuuntauksista, psykosomatiikka ja aivotutkimus 
2,5 op 
Opintojakso 13: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys (lukukaudet 3, 5,7 ja 8)  

 

VIII lukukausi

Lukukauden 8 osaamistavoitteet: 

Viimeisen lukukauden tavoitteena on syventää ja integroida jo opittua. Painopisteenä ovat ammattietiikka, 
paripsykoterapeutin identiteetti ja siihen vaikuttavat tekijät sekä oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen. 

 • Paneudutaan terapeutin toimintaa ohjaaviin eettisiin periaatteisiin, erityisesti parien ja perheiden hoidossa esille nouseviin eettisiin kysymyksiin. 
 • Opintokokonaisuuksiin liittyvien vaatimusten saavuttaminen; kliinisen potilastyön vähimmäistuntimäärän täyttyminen, oman yksilöpsykoterapian loppuun saattaminen, mahdollisten poissaolojen vuoksi saatujen korvaustehtävien palauttaminen 
 • Opinnäytetyön valmistuminen 

Toteutus: Teoriaseminaareihin liittyvät kirjalliset ennakkotehtävät, Luennoitsijoiden alustukset, ja 
ryhmäkeskustelut, Opinnäytetyötutkimuksen edistäminen opinnäytetyön ohjaajien kanssa  

Opintojakso 12: Pari- ja perhepsykoterapeutin identiteetti ja ammattietiikka, Eettiset kysymykset 
psykoterapiassa, Potilastyötä ohjaavat lait ja asetukset 2,0 op 
Opintojakso 13: Opinnäytetyöt ja tieteellisyys (lukukaudet 3, 5,7 ja 8) 3 op

 

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian 
erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava 
kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä 
psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.  

Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:  

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön 
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa  
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa 

 

Psykoterapeuttisen potilastyön ohjaus 12 op 

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan 
ryhmätyönohjauksena. Työnohjausta on yhteensä 120 tuntia ja se toteutetaan kokonaisina 6 tunnin kestoisina 
työnohjauspäivinä 3-4 opiskelijan ryhmissä. Koulutuksen aikana tehtävästä psykoterapeuttisesta potilastyöstä 100 
tuntia tulee olla perheterapiaa, jossa on mukana 2-3 sukupolven edustajia ja 200 tuntia pariterapiaa. Sekä pari- 
että perheterapiasta tulee toteutua vähintään yksi vuoden kestoinen hoitoprosessi sekä pari- että 
perhepsykoterapiassa vähintään yksi aikarajallinen hoitojakso. 

 

Koulutuspsykoterapia 15,5 op

Omaa koulutuspsykoterapiaa vaaditaan vähintään 250 tuntia. Oman koulutuspsykoterapian tulee olla 
psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa tai psykoanalyysia vaativan erityistason psykoterapeutilla tai 
kouluttajapsykoterapeutilla vähintään kahdesti viikossa vähintään kolmen vuoden ajan tai psykoanalyyttista 
ryhmäpsykoterapiaa vähintään kerran viikossa vähintään kolmen vuoden ajan. Lisäksi koulutuksen aikana 
toteutetaan ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia kahdessa rinnakkaisessa pienryhmässä, joissa fokusoidaan 
opiskelijoiden omiin perhe- ja parisuhdekokemuksiin. Koulutuspsykoterapia toteutetaan kolmena 
intensiiviviikonloppuna (yhteensä 60 tuntia). 

 

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op 

Osaamisen osoittaminen näytöllä koostuu ns. näyttösalkusta, joka kattaa koulutuksen eri osa-alueiden hyväksytyt 
suoritukset, todistukset ja lausunnot työnohjauksista ja hoitoselostuksista, todistus omasta psykoterapiasta, 
kirjalliset opinnäytetyöt eli hoitoselostukset ja tieteellinen tutkielma sekä opiskelijan kirjallinen reflektio omasta 
ammatillisesta kehityksestään koulutuksen aikana. 

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot: 18 490 euroa. Koulutusmaksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle.  
Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle:  

 

 • työnohjaus (120 h; ryhmätyönohjaus 3-4 opiskelijan ryhmässä): hinta-arvio 6960 euroa 
 • oma yksilökoulutuspsykoterapia (250 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 22 500 euroa 
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (60 h; toteutuu internaattina kolmena viikonloppuna): hinta-arvio 960 euroa + majoitus- ja ruokakulut noin 1500 euroa.  
 • kansainväliset seminaarit (2 kpl): hinta-arvio 800 euroa 
 • soveltuvuusarviointi: 240 euroa